Aktualności


Ogłoszenie o dniu wolnym

2020-11-25

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. Informuję, że ustala się dzień 24 grudnia 2020r. (czwartek - Wigilia) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie za święto 26 grudnia 2020 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.


Komunikat o zawieszeniu działalności Klubu Senior+ w Mroczkowie do odwołania

2020-11-10

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uprzejmie informujemy:
Biorąc pod uwagę lawinowy wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu się, zgodnie z § 11b ww. Rozporządzenia, Klub Senior+ w Mroczkowie może realizować swoje zadania wyłącznie w trybie zdalnym, co oznacza zawieszenie świadczenia usług w formie stacjonarnej do odwołania.


Ogłoszenie

2020-11-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż rozpoczyna wydawanie skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2020 zgodnie z wytycznymi do programu. Żywność będzie wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Filia w Bliżynie.
W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Programie 2020 do zgłaszania się telefonicznego ( nr tel. 533 172 001 lub 41 2541 326) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: gopsblizyn@hot.pl) do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w celu weryfikacji uprawnień kwalifikujących do pomocy w terminie od 16 listopada 2020 do 20 listopada 2020r. w godz. od 8:00 do 13:00. Od 23 listopada 2020r w każdy piątek w godz. 8:00 do 11:00.
Przypominamy, że pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność i in.) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie.
Sytuację dochodową osoby lub rodziny ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających dochody uzyskane w m-cu październiku br.
W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.
Sytuację dochodową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów (dochody uzyskane w m-cu październiku br.):
- decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury;
- dowód/odcinek otrzymania renty, emerytury;
- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i składek ZUS (dochód netto);
- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło - zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i składek ZUS (dochód netto);
- aktualny nakaz płatniczy-podatkowy albo zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przelicz.;
- dowód opłacenia składki na ubezpieczenie rolników za III kwartał 2019 r.;
- decyzja starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, ew. o wysokości przyznanego zasiłku dla bezrobotnych;
- dowód otrzymywania lub płacenia alimentów;
- decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne, np. zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny;
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie komisji lekarskiej, orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia wydane przed 1.09.1997 r.;
- inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.
O terminach i sposobie wydawania żywności będziemy Państwa informować na stronie internetowej GOPS w Bliżynie oraz na tablicach ogłoszeń.


Komunikat o zawieszeniu działalności Klubu Senior+ w Mroczkowie

2020-11-02

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2020 roku, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zawiesza się działalność Klubu Senior+ w Mroczkowie od dnia 31 października 2020 roku do 13 listopada 2020 r.


Dyżury telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym

2020-10-28

W związku z istniejącą obecnie sytuacją epidemiczną związaną z zagrożeniem zarażeniem Covid-19 informujemy, że od 2 listopada 2020 r. specjaliści zatrudnieni w Punkcie Konsultacyjnym będą pełnić dyżury telefoniczne w godzinach 15:00 do 17:00 zgodnie z następującym harmonogramem:
- pedagog: pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca - pod numerem telefonu 606 658 909;
- terapeuta uzależnień: drugi i czwarty poniedziałek miesiąca – pod numerem telefonu 604 633 060;
- psycholog: pierwsze cztery wtorki miesiąca - pod numerem telefonu 668 798 845.

Obowiązuje do odwołania.


Wsparcie Seniora

2020-10-27

W ramach Programu Wspieraj Seniora uruchomiona została infolinia dedykowana seniorom. Dzwoniąc pod w/w numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach życia codziennego, które wymagają wyjścia z domu, a które obecnie są utrudnione przez panująca pandemię.
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Osoby wyznaczone przez OPS dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszt zakupów pokryje senior.
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły spożywcze, środki higieny osobistej
Adresatami Programu są :
1. osoby w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid 19
2. w szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają również młodsi seniorzy- po rozeznaniu telefonicznym indywidualnego przypadku

logo


Komunikat o zawieszeniu działalności Klubu Senior+ w Mroczkowie

2020-10-21

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2020 roku, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zawiesza się działalność Klubu Senior+ w Mroczkowie od dnia 22 października 2020 roku do 30 października 2020 r.
Jednocześnie informujemy, że opiekun klubu pełni dyżury w siedzibie Klubu Senior+ w Mroczkowie w godzinach 15.00 do 19.00.


Ogłoszenie

2020-09-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września 2020r. do dnia 15 września 2020r., a w przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w formie stypendium szkolnego wynosi 528,00zł na osobę w rodzinie.

Uwaga: tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych do wniosku dostarczają zaświadczenie ze szkoły w przypadku braku zaświadczenia w dziale świadczeń rodzinnych.


Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

2020-08-07

Dyżur terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w dniu 10 sierpnia 2020 r. odwołany.


KOMUNIKAT GOPS

2020-07-28

Od 1 sierpnia 2020 r. przyjmowane będą wnioski w wersji papierowej na świadczenia rodzinne, Dobry Start (świadczenie 300+), specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2020-2021.
Uzupełnione dokumenty można wrzucać do skrzynki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie.
Osoby składające prosimy o dokładne wypełnianie dokumentów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dane osobowe, numer telefonu oraz daty i podpisy.
Będzie możliwość złożenia dokumentów osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w godzinach od 8.00 do 13.00. Interesanci będą przyjmowani pojedynczo, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych (maseczki, dezynfekcja rąk).
Ograniczenia spowodowane są zagrożeniem epidemicznym w związku z Covid-19.
Za utrudnienia przepraszamy.

W dalszym ciągu można składać wnioski drogą elektroniczną za pomocą EPUAP, Empatia lub poprzez bankowość elektroniczną.


Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

2020-07-16

Informujemy, że dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 20 lipca 2020 r na 29 lipca 2020 roku.


Informacja 500+

2020-07-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2019/2021 nie składają w tym roku nowego wniosku, gdyż przyznane świadczenie na w/w okres obowiązuje do 31 maja 2021r.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą od marca 2021r.

Osoby, które nie mają ustalonego prawa do świadczenia, w każdej chwili mogą złożyć wniosek w dowolnej formie (elektronicznej lub papierowej).


Ogłoszenie PKPS - wydawanie żywności

2020-06-22

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe, które zostały zakwalifikowane do pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Żywność w ramach Podprogramu 2019 będzie wydawana w jednym punkcie na terenie Gminy Bliżyn u Pani Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna) w dniach:

27.06.2020 w godzinach od 13:00 do 17:00 dla miejscowości:
Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek,

30.06.2020r. w godzinach od 9:00 do 15:00 dla miejscowości:
Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska


Decyzje stypendium

2020-06-08

Informujemy że od dnia 08.06.2020 r. można odbierać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2 (budynek Ośrodka Zdrowia) decyzje przyznające stypendium szkolne. Proszę dzwonić dzwonkiem przy drzwiach. Za utrudnienia przepraszamy.


Ogłoszenie o wypłatach stypendium

2020-06-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w dniu 17.06.2020r. realizowane będą wypłaty stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.


Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

2020-05-29

Informujemy, że od dnia 01 czerwca 2020 r. wznawiamy działalność Punktu Konsultacyjnego w formie stacjonarnej z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa chroniących przed zakażeniem COVID- 19. Specjaliści będą przyjmować osoby potrzebujące pomocy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty.

Specjaliści udzielają konsultacji w sprawach uzależnień, współuzależnień, problemów opiekuńczo - wychowawczych oraz przemocy w rodzinie.


Informacja - 12 czerwca 2020 r dniem wolnym od pracy

2020-05-27

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2020 z dnia 27 maja 2020 r. ustala się dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie za święto 15 sierpnia 2020 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bliżynie
(-) Monika Łukomska


Komunikat o wznowieniu działalności Klubu Senior+w Mroczkowie

2020-05-22

Informujemy, że w związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: PSZ.V.9421.213.2020 z dnia 22.05.2020 od dnia 25 maja 2020 r. wznawiamy działalność Klubu Senior+ w Mroczkowie. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z regulaminem w godzinach 15.00 do 19.00 z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zawartych w rekomendacjach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.


Komunikat o zawieszeniu działalności Klubu Senior+w Mroczkowie

2020-05-11

Zgodnie z poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.05.2020, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zawiesza się działalność Klubu Senior+ w Mroczkowie do 24 maja 2020 r.
Jednocześnie informujemy, że opiekun klubu pełni dyżury w siedzibie Klubu Senior+ w Mroczkowie w godzinach 15.00 do 19.00.


Komunikat o zawieszeniu działalności Klubu Senior+w Mroczkowie

2020-04-27

Zgodnie z poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.04.2020, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zawiesza się działalność Klubu Senior+ w Mroczkowie do 10 maja 2020 r.


Ogłoszenie o wydawaniu żywności z PKPS

2020-04-21

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe, które zostały zakwalifikowane do tej formy pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Żywność w ramach Podprogramu 2019 będzie wydawana w jednym punkcie
na terenie Gminy Bliżyn u Pani Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna) w dniach:

24.04.2020 w godzinach od 16:00 do 19:00 dla miejscowości:
Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek,

25.04.2020r. w godzinach od 15:00 do 18:00 dla miejscowości:
Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze

Żywność wydawane tylko dla osób, które zostały zakwalifikowane przez GOPS do pomocy w formie paczek ,a paczki nie zostały dostarczone w dniu 20.04.2020r. przez Wojska Obrony Terytorialnej.
Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

Prezes PKPS

Oddział Bliżyn

Monika Sokołowska


Życzenia wielkanocne

2020-04-08

logo


Dyżury telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym

2020-04-01

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców potrzebami kontaktu ze specjalistami zatrudnionymi w Punkcie Konsultacyjnym informujemy, że od 1 kwietnia 2020 r. będą oni pełnić dyżury telefoniczne w godzinach 15:00 do 17:00 zgodnie z następującym harmonogramem:
- terapeuta uzależnień: drugi i czwarty poniedziałek miesiąca – pod numerem telefonu 604 633 060. W kwietniu wyjątkowo ze względu na dzień wolny dyżur z 13.04.2020 przeniesiony na 14.04.2020;
- pedagog: pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca - pod numerem telefonu 606 658 909;
- psycholog: pierwsze cztery wtorki miesiąca - pod numerem telefonu 668 798 845.

Obowiązuje do odwołania.


Komunikat o zawieszeniu działalności Klubu Senior+w Mroczkowie

2020-03-25

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem została podjęta decyzja o przedłużeniu zawieszenia działalności Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+ do 10 kwietnia 2020 r.


Informacja w sprawie dyżurów telefonicznych

2020-03-20

W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 7/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 19.03.2020 roku informuję, że pracownicy socjalni pełnią do odwołania dyżury w soboty i niedziele oraz w dni wolne od pracy od 7.30 do 19.00 pod numerem telefonu 533 172 001. Pracownicy socjalni realizują tylko zadania związane z udzielaniem niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bliżynie


Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie

2020-03-19

W załączeniu Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w sprawie pełnienia dyżurów przez pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.


PILNY KOMUNIKAT

2020-03-18

PRZEWODNICZĄCEJ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BLIŻYNIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPAWIE REALIZACJI PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” W SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAJU ZWIĄZANEJ Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA, w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania

Dołączone pliki:


Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

2020-03-16

W związku z zagrożeniem epidemicznym, zarażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 informuję, że od 16.03.2020r. aż do odwołania zawiesza się przyjmowanie interesantów w Punkcie Konsultacyjnym.


Komunikat w sprawie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie

2020-03-16

W związku z zagrożeniem epidemicznym, zarażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 informuję, że od 16.03.2020r. aż do odwołania ograniczone zostaje przyjmowanie interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie.
Wszystkie sprawy nie wymagające osobistego stawiennictwa proszę załatwiać telefoniczne pod numerami telefonów:
telefon stacjonarny 41-254-13-26, telefon komórkowy 533-172-001
lub poczty elektronicznej e-mail: gopsblizyn@hot.pl
Pracownicy socjalni wyjeżdżają w teren w przypadku nagłej interwencji lub sytuacji kryzysowej.

Wszyscy świadczeniobiorcy nie posiadający rachunku bankowego, proszeni są o otworzenie konta w dowolnym banku, tak aby wszystkie świadczenia realizowane po 16 marca br. mogły być przekazywane na wskazane konto i poinformowanie pracowników GOPS: w formie papierowej (wrzucenie do skrzynki na listy przy Ośrodku Zdrowia) lub elektronicznej (e-mail, E-PUAP) Dotyczy to wszystkich świadczeń wypłacanych w GOPS.

WYPŁATY GOTÓWKOWE MOGĄ ZOSTAĆ WSTRZYMANE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
Monika Łukomska


KOMUNIKAT

2020-03-12

Informujemy, że w związku z wystąpieniem Koronawirusa SARS-CoV 2 w Polsce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie wprowadza ograniczenia w załatwianiu spraw w tut. Ośrodku. Uprzejmie prosimy Państwa do ograniczenia swoich wizyt w Ośrodku do absolutnego minimum!. Osoby oczekujące na załatwienie sprawy prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości – co najmniej 1m od innych osób oczekujących. Jednocześnie informujemy o konieczności przestrzegania zasad zalecanych przez służby sanitarne.
Jeśli to możliwe wszelkie sprawy, nie wymagające Państwa obecności, prosimy konsultować telefonicznie, Dzwonić pod numer: 41 2542 326. Przypominamy, że w razie wystąpienia objawów Koronawirusa SARS-CoV 2: bardzo podwyższonej temperatury, kaszlu, osłabienia, duszności i problemów z oddychaniem należy natychmiast skontaktować się z lokalną stacją sanitarno-epidemiolologiczną! http://www.psseskarzysko.pl/
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Czerwonego Krzyża 10
tel.: 41 25 11 868; 41 25 11 869; lub w przypadku nasilonych objawów dzwonić pod numer alarmowy 112

Kierownik GOPS
Monika Łukomska


POLECENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 marca 2020 roku

2020-03-12

w sprawie zamknięcia ośrodków wsparcia dziennego w związku z epidemią COVID-19.

Dołączone pliki:


Komunikat w sprawie Koronawirusa SARS-CoV2

2020-03-12

 PROŚBA W SPRAWIE KONTAKTÓW Z KLIENTAMI URZĘDU

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zachęcamy Państwa do korzystania z kontaktu telefonicznego i email z pracownikami Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, SP ZOZ, i ograniczenia wizyt osobistych.
Celem zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się groźnego dla zdrowia i  życia wirusa oraz szerzenia się infekcji i ewentualnych zachorowań, zalecamy załatwianie spraw w Urzędzie pojedynczo, bez osób towarzyszących, z wyłączeniem przypadków, w których jest to niezbędne.
Obsługa klientów odbywać się może także za pomocą:
· Poczty tradycyjnej – korespondencję należy kierować na adres:
Urząd Gminy
Ul. Kościuszki 79A
26-120 Bliżyn
· Poczty elektronicznej – pocztę należy kierować na adres email: ugblizyn@wp.pl lub przez skrzynkę ePUAP: /1cqce463n2/skrytka
Telefonicznie – w przypadku spraw pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 41 2541104; 41 2541 172


Ogłoszenie PKPS

2020-03-10

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.

Żywność w ramach Podprogramu 2019 będzie wydawana w jednym punkcie na terenie Gminy Bliżyn u Państwa Milanowskich, Brzeście 27 - przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna) w dniu 12.03.2020 w godzinach od 7:30 do 15:00 dla wszystkich miejscowości.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty, a osoby korzystające pierwszy raz - skierowanie.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel. (41) 254-13-26

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji