Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o dniu wolnym

Data publikacji: 2021-05-04

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. informuję, że ustala się dzień 4 czerwca 2021r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie za święto 1 maja 2021 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Nabór kandydatów na członków do ŚRDPP

Data publikacji: 2021-04-21

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego otworzył procedurę naboru kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Formularze Zgłoszeniowe do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy składać do 11 maja 2021 r.

Więcej informacji znajduje się w poniższym linku

 

https://www.swietokrzyskie.pro/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-sprawie-otwarcia-procedury-naboru-kandydatow-na-czlonkow-swietokrzyskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego/?fbclid=IwAR1dCJejYUPp2JVXmVBloZfSMQvPtF9RJDSr4JzTgKtJ4Pa2FGd7BtvR4gY

 

Mariusz Brelski

Przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie

Data publikacji: 2021-03-23

                                                                          

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe, które zostały zakwalifikowane do pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Żywność w ramach Podprogramu 2020 będzie wydawana w jednym punkcie
na terenie Gminy Bliżyn Budynek OSP Nowki
w dniach:

26.03.2021 w godzinach od 08:30 do 14:30 dla miejscowości:

Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek,

29.03.2021r. w godzinach od 08:30 do 14:30 dla miejscowości:

Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze

Żywność wydawane tylko dla osób, które zostały zakwalifikowane przez GOPS do pomocy w formie paczek.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

 

Prezes PKPS

Oddział Bliżyn

Monika Sokołowska

Program ,,Wspieraj Seniora” na rok 2021

Data publikacji: 2021-03-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu realizacji na okres 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

Program zapewnia wsparcie świadczone osobom powyżej 70-go roku życia , którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, w formie usług, a w szczególności dostarczenie zakupów obejmujące artykuły pierwszej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej), drobne sprawy urzędowe, wyprowadzanie zwierząt. Koszty zakupów pokrywa senior.

Senior, który zdecyduje się pozostać w domu dzwoni na ogólnopolską infolinię pod numer 22 505 11 11 z prośbą o pomoc. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z seniorem ustalając zakres usługi wsparcia.

Seniorzy zainteresowani udziałem w Programie mogą uzyskać pomoc i informacje bezpośrednio w tutejszym Ośrodku lub pod nr telefonu:

tel. 41 2541 326

533 172 001

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30.

https://wspierajseniora.pl/

wspieraj seniora - plakat

Załączniki:

  1. Program Wspieraj Seniora - treść (plik pdf 230KB)
  2. Program Wspieraj Seniora na 2021 rok (plik pdf 234KB)

Dodatki mieszkaniowe- dopłaty do czynszu

Data publikacji: 2021-01-21

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021 poz.11) o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegającym na możliwości przyznania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. ,,dopłatę do czynszu”.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art.6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wnioskodawca musi spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

O dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może wystąpić osoba, której już jest wypłacany ,,zwykły” dodatek mieszkaniowy

Wymagane jest, aby:

-średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,

-wnioskodawca najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem14 marca 2020 r. (lokal mieszkalny zajmowany przez najemcę w dniu składania wniosku, nie musi być tym samym lokalem mieszkalnym zajmowanym przed dniem 14 marca 2020 r.) , -wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

1) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z umieszczoną adnotacją „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” (WAŻNE: WNIOSEK TAKI SKŁADA SIĘ NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU 31.03.2021).

2) Deklarację o dochodach gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku + dokumenty potwierdzające zadeklarowane dochody.

3) Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

4) Oświadczenie o spełnieniu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art.15zzzid pkt. 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed 31.03.2020 oraz ubiegającemu się nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu).

5) Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznych opłat najmu (odstępnego) oraz czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu aktualny na dzień składania wniosku a także obowiązujący na dzień 14 marca 2020 r.

WAŻNE

O dopłatę do czynszu może wystąpić również osoba, której już został wypłacony zwykły dodatek mieszkaniowy na podstawie wcześniejszej decyzji – czyli można wystąpić o dopłatę do mieszkania z mocą wsteczną zgodnie z art. 15zzzii ust.1 w związku z art.15zzzib ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Na podstawie art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020 poz.1842)

1. Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), może zostać przyznany z mocą wsteczną.

2. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.

4. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.

5.Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

6.W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.

Przykłady wyliczenia dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu:

Przykład 1:

Czteroosobowa rodzina (2 osoby dorosłe + 2 dzieci) wynajmuje 50-metrowe mieszkanie, za które płaci 1500 zł. na tę kwotę składają się:

-900 zł – czynsz (czyli to, co trafia do kieszeni właściciela)

-600 zł - indywidualne opłaty za media (ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości)

Rodzinie przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości 435 zł. Łączne dochody rodziny, które przed pandemią wynosiły 4500 zł, spadły o 25 %, tj. o 1125 zł do wysokości 3375 zł. Łączna suma wsparcia może stanowić 675 zł (tj. 75% czynszu wynoszącego 900 zł). Ponieważ rodzinie przyznano dodatek mieszkaniowy w wysokości 435 zł, dopłata do czynszu wyniesie 240 zł (tj. 675 zł łącznego wsparcia minus 435 zł dodatku mieszkaniowego).

Przykład 2:

Pięcioosobowa rodzina (2 osoby dorosłe + 3 dzieci) wynajmuje 82,5 m2 mieszkanie, za które płaci 3200 zł. Na tę kwotę składa się: -2300 zł - czynsz (czyli to, co trafia do kieszeni właściciela)

-900 zł - indywidualne opłaty za media (ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości)

Rodzinie przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości 285 zł. Łączne dochody rodziny, które przed pandemią (czyli 2019 r.) wynosiły 7500 zł, spadły o 25%, tj. o 1875 zł do wysokości 5625 zł. Łączna suma wsparcia może wynieść 1500 zł (tj. 75% czynszu wynoszącego 2300 zł) 2300 x 75%=1725 zł, a więc więcej niż maksymalna wysokość 1500 zł. Ponieważ rodzinie przyznano dodatek mieszkaniowy w wysokości 285 zł, dopłata do czynszu wyniesie 1215 zł (tj. 1500 zł łącznego wsparcia minus 285 zł dodatku mieszkaniowego).

Wnioski należy składać w kasie GOPS ul. Kościuszki 88Bliżyn(budynek przedszkola, nad bankiem spółdzielczym)

 

Ankieta “Potrzeby i zdrowie Seniorów podczas pandemii COVID-19”

Data publikacji: 2021-01-18

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z Adamed dla Seniora po raz drugi przeprowadzają badanie ankietowe wśród seniorów na temat ich potrzeb w dobie pandemii.

Anonimowe badanie składa się z 20 pytań dotyczących m.in. potrzeb diagnostycznych seniorów, e-recept, leków refundowanych, sposobów przekazywania informacji dla seniorów i potrzeb edukacyjnych dla seniorów.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu.

Link do ankiety znajduje się poniżej:https://abcsenior.com/ankieta-potrzeby-i-zdrowie-seniorow-podczas-pandemii-covid-19/

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu 3-4 minuty.

Ankieta będzie aktywna do końca stycznia br.

Informacja w sprawie 500+

Data publikacji: 2021-01-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że aby w dalszym ciągu pobierać świadczenie wychowawcze 500+ należy ponownie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. Od 2021 roku zmienia się okres zasiłkowy pobierania świadczenia. Trwa on od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku. W związku z powyższym wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022 składać należy:

- od 1 lutego 2021r. wyłącznie drogą elektroniczną: przez bankowość elektroniczną, platformę ePUAP lub portal Emp@tia;

- od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie.

Należy pamiętać, że terminy wypłat w nowym okresie zasiłkowym uzależnione są od momentu, kiedy złożony zostanie wniosek:

• złożenie wniosku do 30 kwietnia 2021 r. oznacza wypłatę świadczenia do 30 czerwca 2021 r.

• złożenie wniosku od 1 do 31 maja 2021 r. oznacza wypłatę świadczenia do 31 lipca 2021 r.

• złożenie wniosku od 1 do 30 czerwca 2021 r. oznacza wypłatę świadczenia do 31 sierpnia 2021 r.

• złożenie wniosku od 1 do 31 lipca 2021 r. oznacza wypłatę świadczenia do 30 września 2021 r.

Życzenia Boże Narodzenie

Data publikacji: 2020-12-22

Życzenia Boże Narodzenie

Wykaz placówek dla osób bezdomnych

Data publikacji: 2020-12-21

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI INFORMUJE!

JESTEŚ BEZDOMNY I SZUKASZ POMOCY? 987całodobowa bezpłatna infolinia

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wskazane adresy pomogą Ci znaleźć nocleg i schronienie

Telefony dodatkowe, czynne w godzinach od 7.30 do 15.30

w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia: 41-342-14-15; 41-342-19-10; 41-342-16-52

 

POWIAT BUSKI

Noclegownia dla Osób Bezdomnych ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

Gmina Busko-Zdrój, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 2a,

28-100 Busko-Zdrój 41 370-51-00 7 miejsc

Schronisko dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością

Świniary 25, 28-131 Solec-Zdrój

Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce 41 377-63-25

608-676-627, 784-597-854 26 miejsc

Schronisko z usługami opiekuńczymi w Nizinach

Niziny 66a , 28-142 Tuczępy 600-636-996 30 miejsc

POWIAT KAZIMIERSKI

Schronisko dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością

Morawiany 2, 28-512 Bejsce (schronisko z usługami opiekuńczymi)

Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce

41 351-10-23 34 miejsca

POWIAT KIELECKI

Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy

Wierna Rzeka 21, 26-065 Piekoszów

Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce

41 306-47-59 10 miejsc

Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT

w Komórkach, Komórki 91, gm. Daleszyce, 26-015 Pierzchnica

Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa

41 202-03-22 45 miejsc

Schronisko dla Osób Bezdomnych w Dębskiej Woli 147b

26-026 Morawica

Stowarzyszenie "Arka Nadziei", ul. Mickiewicza 1, 25-352 Kielce

600-445-823 20 miejsc

POWIAT GRODZKI KIELCE

Ogrzewalnia-Punkt Pomocy Doraźnej w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym

dla Osób Bezdomnych MOPR ul. Żniwna 4, 25-419 Kielce

Gmina Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce

41 311-11-17 29 miejsc

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce

Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce

41 361-44-85 20 miejsc

Schronisko dla Osób Bezdomnych w Przytulisku im. Jana Pawła II

ul. Sienna 5, 25-725 Kielce

Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta, ul. Sienna 5, 25-725 Kielce

41 366-07-34

508-834-453 80 miejsc

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta

ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce

Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce

41 361-44-85 42 miejsca

Schronisko dla Kobiet Caritas Diecezji Kieleckiej

ul. Urzędnicza 7b, 25-729 Kielce

Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce

41 366-48-47

784-531-622 25 miejsc

POWIAT KONECKI

Schronisko dla Osób Bezdomnych ul. Niekłańska 12, 26-220 Stąporków

Akademia Innowacji Społecznych, Bieganów 72A, 96-316 Międzyborów 41 260-71-16 80 miejsc

POWIAT OSTROWIECKI

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Jana Samsonowicza 80, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 697-161-816, 41 27-67-600 22 miejsca

POWIAT OPATOWSKI

Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi

Lipowa 11, 27-500 Opatów

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Warszawska, ul. Tamka 35, 00-355 Warszawa 15 868-25-33 12 miejsc

Schronisko dla Kobiet i Mężczyzn

Wąworków 34, 27-500 Opatów

Stowarzyszenie Samotnych Rencistów, Emerytów i Inwalidów, Wąworków 34, 27-500 Opatów 888-210-924 20 miejsc

Schronisko Przemienienia Pańskiego

Jankowice 38, 27-530 Ożarów

Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa

518-681-012 33 miejsca

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi „Betsaida”

Jankowice 38b, 27-530 Ożarów

Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa

882-847-739 34 miejsca

Schronisko Matki Bożej Ubogich

Zochcin 58A, 27-580 Sadowie

Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa

15 869-23-16 16 miejsca

POWIAT SANDOMIERSKI

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Trześniowska 13, 27-600 Sandomierz

Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz

15 644-55-85, 607-270-035 37 miejsc

POWIAT SKARŻYSKI

Noclegownia ul. Wileńska 34, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Wileńska 34, 26-110 Skarżysko-Kamienna 41 253-27-09 35 miejsc

POWIAT STARACHOWICKI

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Szkolna 14

27-200 Starachowice

Gmina Starachowice, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice 535-400-119, 41 274-71-92 35 miejsc

Nowe kryterium dochodowe POPŻ

Data publikacji: 2020-12-08

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ uprawnia dochód:

– 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, (701 zł * 220%)
– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie (528 zł * 220%)

Ogłoszenie o dniu wolnym

Data publikacji: 2020-11-25

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. Informuję, że ustala się dzień 24 grudnia 2020r. (czwartek - Wigilia) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie za święto 26 grudnia 2020 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...