Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

Ogłoszenie - stypendia szkolne w 2023 roku

Data publikacji: 2023-08-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września 2023r. do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski nalezy składać w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. Kościuszki 88 (nad Bankiem Społdzielczym).
Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w formie stypendium szkolnego wynosi
600,00 zł na osobę w rodzinie.

Pozostałe informacje można znaleźć w zakładce Świadczenia - Stypedia i zasilki szkolne.

Uwaga: tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych do wniosku dostarczają zaświadczenie ze szkoły w przypadku braku zaświadczenia w dziale świadczeń rodzinnych.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024 - nabór wniosków.

Data publikacji: 2023-08-17

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 'Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresatami Programu są:
1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 proc. kosztów realizacji zadania.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie proszone są o złożenie w terminie do dnia 6 września 2023 roku (decyduje data wpływu) druku zapotrzebowania stanowiącego załącznik do informacji w:

kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie

ul. Kościuszki 88A

26-120 Bliżyn

w godzinach 8:00 – 15:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel 41-34-51-073

Więcej informacji tutaj.

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością (plik docx 38KB)

Informacja o dniu wolnym - 9 czerwca 2023 r.

Data publikacji: 2023-05-10

Zgodnie z zarządzeniem Nr. 16/2023  z dnia  02.05.2023 r. informuję, że ustala się dzień 9 czerwca 2023 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie  za Święto 11 listopada 2023 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Data publikacji: 2023-03-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od dnia 02.03.2023 realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Data publikacji: 2023-02-08

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT za gaz.

Kryterium dochodowe

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

 • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Postępowanie

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej rzeczywiste zużycie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

Żeby dostać zwrot pieniędzy, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT. Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. 

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,

 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych  

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się o refundację zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Obsługą formalności związanych z tym zadaniem zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie.

Załączniki:

 1. Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT (docx) (plik docx 54KB)
 2. klauzula_informacyjna_refundacja_VAT_gaz (pdf) (plik pdf 132KB)

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2023-01-04

Informujemy, że dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjnym wypada w cztery pierwsze wtorki miesiąca od 15:30 do 17:30

Życzenia Świąteczne

Data publikacji: 2022-12-21

 

Zdrowych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych w rodzinnym gronie

oraz wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym Nowym Roku

życzy Kierownik i pracownicy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 

 

Obrazek

Ogłoszenie o wydawaniu żywności

Data publikacji: 2022-11-04

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe, które zostały zakwalifikowane do pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Żywność w ramach Podprogramu 2021 będzie wydawana w jednym punkcie na terenie Gminy Bliżyn Budynek OSP Nowki w dniu 08 listopada 2022r. w godzinach od 9.00 do 14.00 dla wszystkich miejscowości z terenu Gminy Bliżyn.

Żywność wydawane tylko dla osób, które zostały zakwalifikowane przez GOPS do pomocy w formie paczek.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2022-09-01

Informujemy, że dyżur terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 12 września 2022 r. na 14 września 2022r.

Seniorzy w Zagnańsku

Data publikacji: 2022-08-31

W dniu 22 sierpnia 2022 roku seniorzy z Gminy Bliżyn wzięli udział w rajdzie NORDIC WALKING SENIOR na terenie gminy Zagnańsk. W spotkaniu wzięło udział około 300 osób w tym mocna, pięćdziesięcioosobowa grupa seniorów z naszej gminy z Klubów Seniora w Bliżynie, Sorbinie i Mroczkowie.

Po pokonaniu blisko 5- kilometrowej malowniczej trasy wokół zbiornika wodnego w Kaniowie uczestnicy zostali zaproszeni na gorący posiłek. Po czym rozpoczęła się część artystyczna w czasie której wokalnie i tanecznie zaprezentowali się seniorzy z Klubów Seniora w Zagnańsku i Piekoszowie. Naszą Gminę zaprezentowała Pani Grażyna Sosnowska, która wyrecytowała żartobliwy wiersz „Zawiedziona kuracjuszka” (autor nieznany). Impreza zakończyła się wspólną zabawą przy muzyce przygotowanej przez DJ Jacka.

Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Zagnańsk / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku oraz Fundacja RESTART we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zagnańsku i Komisariatem Policji I w Kielcach. 

Więcej informacji:

https://www.zagnansk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=8&sub=12&menu=56&dzialy=56&akcja=artykul&artykul=8543

12345679101112131415161718192021222324252627

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekunka domowa

Data publikacji: 2022-08-29

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 105KB)

Informacja

Data publikacji: 2022-08-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w ramach Projektu nadzwyczajnego, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego udostępniony został dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku.

Rejestracja osób chcących skorzystać z usług konsultanta prawnego odbywa się telefonicznie (41-342-13-88 - osoba ukraińskojęzyczna) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej (olha.hrabovska@sejmik.kielce.pl).

Wszelkie informacje dotyczące Projektu dostępne są na dwujęzycznej stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej- "Świętokrzyskie dla Ukrainy" oraz pod numerami telefonów 41-342-16-92, 41-342-13-88

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownik Socjalny

Data publikacji: 2022-08-24

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 96KB)

Ogłoszenie - stypedia szkolne

Data publikacji: 2022-08-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września 2022r. do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski nalezy składać w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. Kościuszki 88 (nad Bankiem Społdzielczym).
Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w formie stypendium szkolnego wynosi
600,00 zł na osobę w rodzinie.

Pozostałe informacje można znaleźć w zakładce Świadczenia - Stypedia i zasilki szkolne.

Uwaga: tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych do wniosku dostarczają zaświadczenie ze szkoły w przypadku braku zaświadczenia w dziale świadczeń rodzinnych.

Nabór na stanowisko opiekunka domowa

Data publikacji: 2022-08-16

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na stanowisko opiekunka domowa

I.Wymagania niezbędne:

1.Obywatelstwo polskie;

2.Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3.Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które spełniają wymogi dotyczące kwalifikacji lub kompetencji:

a)osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;

b)osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna,

4.Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.Nieposzlakowana opinia;

6.Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi.

Czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko opiekunka domowa "

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2022-08-04

Informujemy, że dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 15 sierpnia 2022 r. (dzień wolny) na 29 sierpnia 2022r.

Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

Data publikacji: 2022-08-04

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BLIŻYNIE

poszukuje pracownika na stanowisko pracy: pracownik socjalny

Wymiar czasu pracy – 1 etat.

Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

Informacja o warunkach pracy:

 1. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie oraz teren Gminy Bliżyn.
 2. Praca w środowisku.
 3. Bezpośredni kontakt z klientem.
 4. Praca biurowa z obsługą komputera.
 5. Wynagrodzenie za pracę zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie

Czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko: pracownik socjalny"

Miejsca w żłobku

Data publikacji: 2022-08-03

ulotka

Projekt dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-08-02

Powiat Skarżyski będąc partnerem w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanym we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1, będzie realizował zadania polegające na wsparciu obywateli Ukrainy w wieku aktywności zawodowej, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską.

W powiecie skarżyskim przewidziano nabór dla 200 beneficjentów projektu, pełnoletnich kobiet i mężczyzn, w tym osób niepełnosprawnych. Powiat Skarżyski utworzył Centrum Pomocy Uchodźcom (CPU), którego biuro mieście się w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (Plac Floriański 1 pok. 303).

W ramach Centrum Pomocy Uchodźcom do dyspozycji beneficjentów projektu są trzej specjaliści ds. integracji, którzy ankietując obywateli Ukrainy wytyczają dla każdego indywidualnie odpowiednią ścieżkę integracji. Wiąże się to ze skierowaniem uchodźców na zapewnione w projekcie kursy języka polskiego i kursy zawodowe, a także z pomocą w przygotowaniu dokumentów niezbędnych przy aplikowaniu o pracę, czy chociażby określeniem niezbędnych potrzeb bytowych uczestnika projektu. Ponadto obywatele Ukrainy uczestniczący w projekcie mogą również liczyć na pomoc jednego z trzech asystentów wspierających, którzy w razie konieczności pomogą w urzędach, placówkach medycznych czy bankach, z załatwieniem niezbędnych formalności. Dodatkowym wsparciem jest także trzech tłumaczy ukraińsko-polskich zatrudnionych w ramach projektu. Podczas trwania projektu każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z porad psychologicznych oraz prawnych, które w ramach dyżurów prowadzone będą w Centrum Pomocy Uchodźcom. Dodatkowymi działaniami aktywizacyjno-integracyjnymi w realizowanym projekcie będą także wspólne imprezy integracyjne oraz wyjazdy krajoznawcze po regionie świętokrzyskim.

 

 

Centrum Pomocy Uchodźcom w Powiecie Skarżyskim

Plac Floriański 1 pok. 303

26-110 Skarżysko-Kamienna

Czynne:

Poniedziałek – Piątek  w godz.: 8:00 – 20:00

Sobota w godz.: 9:00 – 13:00

Telefon: 690– 999-062

Kolonie w Zakopanym

Data publikacji: 2022-07-26

Rodziców dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bliżyn zainteresowanych wyjazdem dziecka na kolonie letnie do Zakopanego w okresie 16.08.2022r. do 26.08.2022r. prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS w Bliżynie celem weryfikacji i wydania dokumentów. Kolonie są finansowane ze środków Gminy Bliżyn.

tel. 41 2541 326

Ogłoszenie o wydawaniu żywności

Data publikacji: 2022-07-12

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe, które zostały zakwalifikowane do pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Żywność w ramach Podprogramu 2021 będzie wydawana w jednym punkcie
na terenie Gminy Bliżyn Budynek OSP Nowki
w dniach:

19.07.2022 w godzinach od 08:00 do 15:00 dla miejscowości:

Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek,

20.07.2022r. w godzinach od 08:00 do 15:00 dla miejscowości:

Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze

Żywność wydawane tylko dla osób, które zostały zakwalifikowane przez GOPS do pomocy w formie paczek.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

 

Prezes PKPS

Oddział Bliżyn

Monika Sokołowska

Wypłaty dodatków osłonowych dla wniosków złożonych w maju 2022r

Data publikacji: 2022-06-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że wypłaty dodatków osłonowych (konto i gotówka) dla wniosków złożonych w maju 2022r. odbędą się 21.06.2022r.

Kasa GOPS czynna będzie od godziny 10.00

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2022-06-08

Informujemy, że dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 16 czerwca 2022 r. (dzień wolny) na 21 czerwca 2022r.

Wypłaty dodatków osłonowych dla wniosków złożonych w kwietniu 2022r

Data publikacji: 2022-05-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że wypłaty dodatków osłonowych (konto i gotówka) dla wniosków złożonych w kwietniu 2022r. odbędą się 24.05.2022r.

Kasa GOPS czynna będzie od godziny 10.00

Ekonomia społeczna, otwarty konkurs ofert

Data publikacji: 2022-05-12

Urząd Wojewódzki Województwa Świętokrzyskiego informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ekonomii społecznej.

 

Termin składania ofert upływa 21.05.2022 r.

 

Prosimy o publikację ogłoszenia o konkursie na Państwa stronach internetowych lub inną formę poinformowania o konkursie Organizacji Pozarządowych, Fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich i innych Podmiotów Ekonomii Społecznej, działających na Państwa terenie.

 

Zachęcamy do udziału lub/i upowszechniania informacji o konkursie.

 

Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na stronach:

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/352-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-obszarze-ekonomii-spolecznej;

https://www.swietokrzyskie.pro/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-obszarze-ekonomii-spolecznej/;

http://bip.sejmik.kielce.pl/92-w-zakresie-polityki-spolecznej/10585-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-2022-roku-z-zakresu-ekonomii-spolecznej.html;

oraz pod numerami telefonów: 41 342 11 80, 342 11 40

Mirosław Krzysztofek

Inspektor

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Oddział Projektów i Funduszy

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

tel. 41 342 11 80

fax 41 344 52 65

al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce

www.swietokrzyskie.pro

Wypłaty dodatków osłonowych dla wniosków złożonych w styczniu i marcu 2022r

Data publikacji: 2022-04-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że wypłaty dodatków osłonowych (konto i gotówka) dla wniosków złożonych w marcu 2022r. oraz druga rata dla wniosków złożonych w styczniu 2022r. odbędą się 09.05.2022r.

Kasa GOPS czynna będzie od godziny 10.00

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2022-04-12

Informujemy, że dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 18 kwietnia 2022 r. (dzień wolny) na 27 kwietnia 2022r.

Życzenia

Data publikacji: 2022-04-12

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
Życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz mnóstwa pomyślności w życiu
prywatnym i zawodowym.

Kierownik i pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bliżynie

życzenia

Wypłaty dodatków osłonowych dla wniosków złożonych w lutym 2022r

Data publikacji: 2022-04-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że wypłaty dodatków osłonowych dla wniosków złożonych w lutym 2022r. odbędą się 12.04.2022r.

Kasa GOPS czynna będzie od godziny 10.00

Wnioski dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-04-04

Zgodnie z ustawą jest to kwota 40 zł na dzień na osobę. Te pieniądze są formą rekompensaty dla tych osób, które przyjmują obywateli Ukrainy u siebie. 

Jeśli ktoś zapewnia obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie od 24 lutego i nadal zamierza je zapewniać, to może wniosek złożyć już teraz - otrzyma wówczas świadczenie wyłącznie za czas do momentu wypełnienia wniosku, a na pozostały okres może złożyć kolejny wniosek w terminie późniejszym. Może także poczekać i złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres pobytu uchodźcy pod swoim dachem. Świadczenie jest wypłacane za okres nie dłuższy niż 60 dni.

Poniżej zamieszczamy druki, jakie należy wypełnić i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie. Wniosek wypełniamy tylko jeden, natomiast kartę osoby przyjętej do zakwaterowania dla każej osoby osobno! Druki są również dostępne w siedzibie GOPS w Bliżynie.

Załączniki:

 1. wniosek (plik pdf 169KB)
 2. załącznik do wniosku (plik pdf 173KB)

Informacja o jednorazowym dodatku dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-21

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie przyjmowane są wnioski
o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 31 oraz art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc ta przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

 

Czytaj całość publikacji "Informacja o jednorazowym dodatku dla obywateli Ukrainy"

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ (plik pdf 270KB)
 2. Klauzula informacyjna RODO (plik pdf 133KB)

Terminy wypłat dodatków osłonowych

Data publikacji: 2022-03-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że wypłaty dodatków osłonowych z wniosków złożonych w styczniu 2022r. odbędą się w następujących terminach:

28.03.2022r. – WYPŁATA NA KONTO BANKOWE

30.03.2022r. – WYPŁATA GOTÓWKĄ W KASIE GOPS od godziny 10.00

Informacja o spotkaniu w sprawie 500+

Data publikacji: 2022-02-23

Informacja o dniu wolnym

Data publikacji: 2022-01-05

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 21 października 2021 informuję, że ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie za święto 1 stycznia 2022 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

DODATEK OSŁONOWY 2022

Data publikacji: 2022-01-04

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje że od stycznia 2022 roku do 31 października 2022 r. będzie można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy to kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii.

Dodatek osłonowy, zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Wnioski będzie można składać:

> elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego;

> tradycyjnie (papierowo) – od 10 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. Kościuszki 88 (nad Bankiem Spółdzielczym) do godziny 14.00.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 41 2541 326 lub 500 726 541 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Życzenia Świąteczne

Data publikacji: 2021-12-21

1

Spotkanie opłatkowe w Klubie Senior+ w Mroczkowie

Data publikacji: 2021-12-13

W dniu 10 grudnia w siedzibie Klubu Senior+ w Mroczkowie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Uczestników powitała opiekun klubowiczów Grażyna Wanat. Życzenia seniorom przekazali: wójt gminy Mariusz Walachnia, kierownik GOPS Monika Łukomska oraz w imieniu komendanta powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej mł insp. Tomasza Jarosza nasi dzielnicowi Emil Sadza i Marcin Jedynak.

Na stole znalazły się tradycyjne potrawy wigilijne. Seniorzy gości obradowali pięknymi bombkami wykonanymi przez nich w ramach warsztatów prowadzonych przez Justynę Regułę.

12345678910111213

Informacja o dniu wolnym

Data publikacji: 2021-12-01

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 21 października 2021 informuję, że ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie za święto 1 stycznia 2022 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

SPOTKANIE ANDRZEJKOWE SENIORÓW W MROCZKOWIE

Data publikacji: 2021-11-24

Z okazji popularnych Andrzejek członkowie Klubu Senior+ z Mroczkowa w dniu 23 listopada spotkali się w strażackiej na zabawie andrzejkowej. Uczestników spotkania powitał prezes klubu Wiesław Kwapisz, wśród gości byli: kierownik GOPS Monika Łukomska oraz dzielnicowi Emil Sadza i Marcin Jedynak.

Korzystając z okazji dzielnicowi przeprowadzili pogadankę profilaktyczną na temat plagi wyłudzeń, jakich doświadczają mieszkańcy, w szczególności osoby starsze, naszego powiatu.

012345678910

Ogłoszenia

Data publikacji: 2021-11-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie  informuje, iż od dnia 26 listopada 2021 r. rozpoczyna wydawanie skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2021 zgodnie z wytycznymi do programu. Żywność będzie wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Filia w Bliżynie.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenia"

Załączniki:

 1. Wniosek do Podprogramu 2021 w ramach PO PŻ (plik doc 51KB)
 2. Oświadczenie do Podprogram 2021 w ramach PO PŻ (plik docx 194KB)
 3. Upoważnienie do Podprogramu 2021 w ramach PO PŻ (plik docx 12KB)

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2021-11-12

Informujemy, że dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 15 listopada 2021 r.  na 24 listopada 2021 roku.

Informacja Punkt konsultacyjny

Data publikacji: 2021-10-29

Informujemy, że dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 1 listopada 2021 r. (dzień wolny) na 3 listopada 2021 roku.

Informacja o dniu wolnym

Data publikacji: 2021-10-22

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 21 października 2021 informuję, że ustala się dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie za święto 25 grudnia 2021 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Informacja

Data publikacji: 2021-10-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 11.10.2021 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj całość publikacji "Informacja"

Gminne obchody Dnia Seniora

Data publikacji: 2021-10-06

Altana w Brześciu w dniu 5 października gościła ponad pół setkę członków klubów seniora z gminy Bliżyn. Okazją ku temu były gminne obchody Dnia Seniora. Życzenia seniorom przekazali: wójt gminy Mariusz Walachnia, sekretarz gminy Michał Jędrys oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Łukomska. W spotkaniu wzięli udział seniorzy z Klubu Senior+ w Mroczkowie, Pogodni z Sorbina oraz Klubu Seniora Emeryt z Bliżyna.

Z seniorami spotkali się także nasi dzielnicowi Emil Sadza i Marcin Jedynak, którzy poza życzenia, przeprowadzili pogawędkę na temat bezpiecznych zachowań w czasie pandemii. Uczulali też osoby starsze na notoryczne próby wyłudzeń ze strony oszustów, którzy stosują coraz bardziej „nowatorskie” metody oszukiwania osób starszych.

Podczas spotkania promowano też akcję szczepień przeciwko COVID-19, poinformowano seniorów o możliwości zaszczepienia trzecią, przypominającą dawką.

Zorganizowanie spotkania możliwe było dzięki Gminie Bliżyn, radnej powiatowej Annie Leżańskiej oraz sołtysowi Brześcia Lechowi Lisowskiemu.

12345678910111213141516

Konkurs Wojewody Świętokrzyskiego

Data publikacji: 2021-09-15

plakat 1plakat 2

Załączniki:

 1. 1. Regulamin konkursu (plik pdf 255KB)

KLUB SENIOR+ Z MROCZKOWA NA SENIORALIACH

Data publikacji: 2021-09-09

Impreza integracyjna seniorów zatytułowana „V Senioralna” w środę 8 września z udziałem Klubu Senior+ z Mroczkowa odbyła się w Muzeum Wsi Kieleckiej. Na wydarzenie do Tokarni przybyły tłumy ludzi. Nie tylko seniorów, ale także mieszkańców regionu i turystów. Pogoda była wspaniała, zespoły muzyczne zagrzewały do ruchu i tańca. Można było skorzystać z warsztatów i badań.

-Obserwujemy, że taki rodzaj festynu bardzo przypadł do gustu wszystkim, bo uczestnicy już pytają, kiedy będzie następna taka impreza – informował Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski. - To wielkie osiągnięcie, mamy 56 Klubów i Domów Seniora, w nich ludzie mogą rozwijać swoje pasje, poznawać przyjaciół, aktywnie spędzać czas.

-Jesteśmy pod wrażeniem tego wydarzenia. Nasz stoisko oraz występy bardzo podobały się publiczności. Odwiedził nas między innymi wojewoda Zbigniew Koniusz, a na miejscu zaopiekował się nami pan Mariusz Łężniak z Muzeum Wsi Kieleckiej, któremu bardzo dziękujemy – mówi Wacław Pejas.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko, w którym można było wykonać badania masy ciała, ile w nim jest wody, a ile tłuszczu. Inni chcieli zmierzyć sobie ciśnienie i poziom cukru.

Sporo osób oglądało wystawę grzybów, chcieli się zapoznać, które grzyby są trujące. O możliwościach uzyskania funduszy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informował sam dyrektor Andrzej Michalski.

Podczas Senioraliów można było ciekawie spędzić czas. Kiedy jedni chodzili z przewodnikami zwiedzać stare wiejskie chałupy inni w tym czasie grali w dawne gry, czy przyglądali się wypiekaniu chleba.

1234567

Wyjazdy integracyjne Seniorów z Mroczkowa

Data publikacji: 2021-09-01

Seniorzy zrzeszeni w Klubie Senior+ z Mroczkowa w ostatnim czasie uczestniczyli w dwóch wyjazdach integracyjnych. Najpierw zwiedzali urokliwy Sandomierz, a w dniu 31 sierpnia zwiedzali jaskinię „Raj” koło Kielc oraz Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Realizacja przedsięwzięcia była współfinansowana z rządowego programu Senior+ na lata 2015-2020. Przypomnijmy, że koszt utworzenia i wyposażenie Klubu wyniósł 161.593,24, zł natomiast na funkcjonowanie tej placówki w 2021 roku została przeznaczona kwota 60 tysięcy.

1234567891011121314

Ogłoszenie

Data publikacji: 2021-08-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września 2021r. do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.


Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w formie stypendium szkolnego wynosi
528,00 zł na osobę w rodzinie.

 

Uwaga: tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych do wniosku dostarczają zaświadczenie ze szkoły w przypadku braku zaświadczenia w dziale świadczeń rodzinnych.

 

Powiat przekaże osobom niepełnosprawnym ponad 600 paczek żywnościowych

Data publikacji: 2021-08-02

Powiat skarżyski pozyskał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” pomoc finansową w wysokości prawie 100 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakup paczek żywnościowych dla mieszkańców powiatu, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

W związku z tym w najbliższy poniedziałek i wtorek w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej prowadzone będą telefoniczne zapisy osób chętnych do otrzymania paczki żywnościowej.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez Zespół do Spraw Polityki Społecznej i Senioralnej w dniach od 02.08.2021 do 03.08.2021 r. w godzinach od 8:30 do 14:30 pod numerami telefonu: 41 395 30 52, 41 395 30 33. Warunkiem otrzymania w/w wsparcia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie paczki (plik docx 14KB)
 2. Klauzula informacyjna (plik doc 33KB)
 3. Regulamin paczki PFRON (plik docx 32KB)
 4. Oświadczenie o posiadaniu orzeczenia (plik doc 14KB)
 5. Upoważnienie (plik docx 14KB)

Informacja dotycząca szczepień COVID-19

Data publikacji: 2021-07-15

Jak możesz się zarejestrować?
Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989,
zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl, poprzez numer infolinii 883 770 529
Na terenie Gminy Bliżyn szczepienia realizuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn
Do rejestracji nie potrzebujesz żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy że podasz swój nr PESEL.

Dlaczego warto

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2021-07-09

Informujemy, że dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 19 lipca 2021 r. na 15 lipca 2021 roku.

Zaproszenie na spotkanie

Data publikacji: 2021-07-09

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Skarżysku- Kamiennej działający w strukturze Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza na zamknięte spotkanie informacyjnego dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Bliżyn w remizie OSP w Bliżynie w dniu 23.07.2021 r. o godz. 10.00.

Tematami poruszanymi na spotkaniu będą m.in. dotacje i pożyczki wspierające osoby chcące założyć działalność gospodarczą, szkolenia oraz staże.

Spotkanie będzie miało charakter zamknięty i ze względu na wymogi sanitarne związane z COVID będzie mogło w nim wziąć udział 15 osób. Spotkanie zostanie przeprowadzone zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego.

Zapisy na spotkanie pod numerami telefonów: 41 370 97 17, 41 378 12 06.

Informacja o zmianach w programie rządowym ,,Dobry Start”.

Data publikacji: 2021-06-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od 1 lipca 2021 realizatorem programu ,,Dobry start” ( 300+ ) będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Składanie wniosków o przyznanie świadczenia możliwe będzie jedynie za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS oraz portalu Empatia a wypłaty będą realizowane przez ZUS jedynie w formie przelewów na rachunek bankowy.

Nie będzie możliwości składania wniosków w formie papierowej i żądania wypłaty w gotówce.

Aktualne informacje na temat zmian w programie ,,Dobry start” zamieszczone są na stornie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wszelkie pytania dotyczące składania wniosków oraz zasad przyznawania świadczenia „Dobry Start” (300+) na nowych zasadach należy kierować bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Ogłoszenie o wydawaniu żywności

Data publikacji: 2021-06-21

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe, które zostały zakwalifikowane do pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Żywność w ramach Podprogramu 2020 będzie wydawana w jednym punkcie na terenie Gminy Bliżyn Budynek OSP Nowki w dniach:

24.06.2021 w godzinach od 08:30 do 15:00 dla miejscowości:

Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek;

25.06.2021r. w godzinach od 08:30 do 14:30 dla miejscowości:

Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Żywność wydawana tylko dla osób, które zostały zakwalifikowane przez GOPS do pomocy w formie paczek.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

 

Prezes PKPS

Oddział Bliżyn

Monika Sokołowska

Apel

Data publikacji: 2021-05-28

Pilny apel Komendanta Wojewódzkiego Policji - treść w załączniku

Załączniki:

 1. Apel (plik pdf 834KB)

Informacja o dniu wolnym

Data publikacji: 2021-05-04

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. informuję, że ustala się dzień 4 czerwca 2021r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie za święto 1 maja 2021 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Informacja Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2021-04-26

Informujemy, że dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 3 maja 2021 r. (dzień wolny) na 5 maja 2021 roku.

Nabór kandydatów na członków do ŚRDPP

Data publikacji: 2021-04-21

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego otworzył procedurę naboru kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Formularze Zgłoszeniowe do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy składać do 11 maja 2021 r.

Więcej informacji znajduje się w poniższym linku

 

https://www.swietokrzyskie.pro/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-sprawie-otwarcia-procedury-naboru-kandydatow-na-czlonkow-swietokrzyskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego/?fbclid=IwAR1dCJejYUPp2JVXmVBloZfSMQvPtF9RJDSr4JzTgKtJ4Pa2FGd7BtvR4gY

 

Mariusz Brelski

Przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2021-03-30

Informujemy, że dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 5 kwietnia 2021 r. (dzień wolny) na 7 kwietnia 2021 roku.

Ogłoszenie

Data publikacji: 2021-03-23

                                                                          

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe, które zostały zakwalifikowane do pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Żywność w ramach Podprogramu 2020 będzie wydawana w jednym punkcie
na terenie Gminy Bliżyn Budynek OSP Nowki
w dniach:

26.03.2021 w godzinach od 08:30 do 14:30 dla miejscowości:

Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek,

29.03.2021r. w godzinach od 08:30 do 14:30 dla miejscowości:

Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze

Żywność wydawane tylko dla osób, które zostały zakwalifikowane przez GOPS do pomocy w formie paczek.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

 

Prezes PKPS

Oddział Bliżyn

Monika Sokołowska

Program ,,Wspieraj Seniora” na rok 2021

Data publikacji: 2021-03-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu realizacji na okres 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

Program zapewnia wsparcie świadczone osobom powyżej 70-go roku życia , którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, w formie usług, a w szczególności dostarczenie zakupów obejmujące artykuły pierwszej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej), drobne sprawy urzędowe, wyprowadzanie zwierząt. Koszty zakupów pokrywa senior.

Senior, który zdecyduje się pozostać w domu dzwoni na ogólnopolską infolinię pod numer 22 505 11 11 z prośbą o pomoc. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z seniorem ustalając zakres usługi wsparcia.

Seniorzy zainteresowani udziałem w Programie mogą uzyskać pomoc i informacje bezpośrednio w tutejszym Ośrodku lub pod nr telefonu:

tel. 41 2541 326

533 172 001

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30.

https://wspierajseniora.pl/

wspieraj seniora - plakat

Załączniki:

 1. Program Wspieraj Seniora - treść (plik pdf 230KB)
 2. Program Wspieraj Seniora na 2021 rok (plik pdf 234KB)

Dodatki mieszkaniowe- dopłaty do czynszu

Data publikacji: 2021-01-21

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021 poz.11) o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegającym na możliwości przyznania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. ,,dopłatę do czynszu”.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art.6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wnioskodawca musi spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

O dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może wystąpić osoba, której już jest wypłacany ,,zwykły” dodatek mieszkaniowy

Wymagane jest, aby:

-średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,

-wnioskodawca najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem14 marca 2020 r. (lokal mieszkalny zajmowany przez najemcę w dniu składania wniosku, nie musi być tym samym lokalem mieszkalnym zajmowanym przed dniem 14 marca 2020 r.) , -wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

1) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z umieszczoną adnotacją „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” (WAŻNE: WNIOSEK TAKI SKŁADA SIĘ NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU 31.03.2021).

2) Deklarację o dochodach gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku + dokumenty potwierdzające zadeklarowane dochody.

3) Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

4) Oświadczenie o spełnieniu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art.15zzzid pkt. 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed 31.03.2020 oraz ubiegającemu się nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu).

5) Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznych opłat najmu (odstępnego) oraz czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu aktualny na dzień składania wniosku a także obowiązujący na dzień 14 marca 2020 r.

WAŻNE

O dopłatę do czynszu może wystąpić również osoba, której już został wypłacony zwykły dodatek mieszkaniowy na podstawie wcześniejszej decyzji – czyli można wystąpić o dopłatę do mieszkania z mocą wsteczną zgodnie z art. 15zzzii ust.1 w związku z art.15zzzib ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Na podstawie art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020 poz.1842)

1. Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), może zostać przyznany z mocą wsteczną.

2. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.

4. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.

5.Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

6.W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.

Przykłady wyliczenia dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu:

Przykład 1:

Czteroosobowa rodzina (2 osoby dorosłe + 2 dzieci) wynajmuje 50-metrowe mieszkanie, za które płaci 1500 zł. na tę kwotę składają się:

-900 zł – czynsz (czyli to, co trafia do kieszeni właściciela)

-600 zł - indywidualne opłaty za media (ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości)

Rodzinie przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości 435 zł. Łączne dochody rodziny, które przed pandemią wynosiły 4500 zł, spadły o 25 %, tj. o 1125 zł do wysokości 3375 zł. Łączna suma wsparcia może stanowić 675 zł (tj. 75% czynszu wynoszącego 900 zł). Ponieważ rodzinie przyznano dodatek mieszkaniowy w wysokości 435 zł, dopłata do czynszu wyniesie 240 zł (tj. 675 zł łącznego wsparcia minus 435 zł dodatku mieszkaniowego).

Przykład 2:

Pięcioosobowa rodzina (2 osoby dorosłe + 3 dzieci) wynajmuje 82,5 m2 mieszkanie, za które płaci 3200 zł. Na tę kwotę składa się: -2300 zł - czynsz (czyli to, co trafia do kieszeni właściciela)

-900 zł - indywidualne opłaty za media (ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości)

Rodzinie przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości 285 zł. Łączne dochody rodziny, które przed pandemią (czyli 2019 r.) wynosiły 7500 zł, spadły o 25%, tj. o 1875 zł do wysokości 5625 zł. Łączna suma wsparcia może wynieść 1500 zł (tj. 75% czynszu wynoszącego 2300 zł) 2300 x 75%=1725 zł, a więc więcej niż maksymalna wysokość 1500 zł. Ponieważ rodzinie przyznano dodatek mieszkaniowy w wysokości 285 zł, dopłata do czynszu wyniesie 1215 zł (tj. 1500 zł łącznego wsparcia minus 285 zł dodatku mieszkaniowego).

Wnioski należy składać w kasie GOPS ul. Kościuszki 88Bliżyn(budynek przedszkola, nad bankiem spółdzielczym)

 

Ankieta “Potrzeby i zdrowie Seniorów podczas pandemii COVID-19”

Data publikacji: 2021-01-18

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z Adamed dla Seniora po raz drugi przeprowadzają badanie ankietowe wśród seniorów na temat ich potrzeb w dobie pandemii.

Anonimowe badanie składa się z 20 pytań dotyczących m.in. potrzeb diagnostycznych seniorów, e-recept, leków refundowanych, sposobów przekazywania informacji dla seniorów i potrzeb edukacyjnych dla seniorów.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu.

Link do ankiety znajduje się poniżej:https://abcsenior.com/ankieta-potrzeby-i-zdrowie-seniorow-podczas-pandemii-covid-19/

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu 3-4 minuty.

Ankieta będzie aktywna do końca stycznia br.

Informacja w sprawie 500+

Data publikacji: 2021-01-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że aby w dalszym ciągu pobierać świadczenie wychowawcze 500+ należy ponownie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. Od 2021 roku zmienia się okres zasiłkowy pobierania świadczenia. Trwa on od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku. W związku z powyższym wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022 składać należy:

- od 1 lutego 2021r. wyłącznie drogą elektroniczną: przez bankowość elektroniczną, platformę ePUAP lub portal Emp@tia;

- od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie.

Należy pamiętać, że terminy wypłat w nowym okresie zasiłkowym uzależnione są od momentu, kiedy złożony zostanie wniosek:

• złożenie wniosku do 30 kwietnia 2021 r. oznacza wypłatę świadczenia do 30 czerwca 2021 r.

• złożenie wniosku od 1 do 31 maja 2021 r. oznacza wypłatę świadczenia do 31 lipca 2021 r.

• złożenie wniosku od 1 do 30 czerwca 2021 r. oznacza wypłatę świadczenia do 31 sierpnia 2021 r.

• złożenie wniosku od 1 do 31 lipca 2021 r. oznacza wypłatę świadczenia do 30 września 2021 r.

Życzenia Boże Narodzenie

Data publikacji: 2020-12-22

1

Wykaz placówek dla osób bezdomnych

Data publikacji: 2020-12-21

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI INFORMUJE!

JESTEŚ BEZDOMNY I SZUKASZ POMOCY? 987całodobowa bezpłatna infolinia

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wskazane adresy pomogą Ci znaleźć nocleg i schronienie

Telefony dodatkowe, czynne w godzinach od 7.30 do 15.30

w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia: 41-342-14-15; 41-342-19-10; 41-342-16-52

 

POWIAT BUSKI

Noclegownia dla Osób Bezdomnych ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

Gmina Busko-Zdrój, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 2a,

28-100 Busko-Zdrój 41 370-51-00 7 miejsc

Schronisko dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością

Świniary 25, 28-131 Solec-Zdrój

Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce 41 377-63-25

608-676-627, 784-597-854 26 miejsc

Schronisko z usługami opiekuńczymi w Nizinach

Niziny 66a , 28-142 Tuczępy 600-636-996 30 miejsc

POWIAT KAZIMIERSKI

Schronisko dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością

Morawiany 2, 28-512 Bejsce (schronisko z usługami opiekuńczymi)

Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce

41 351-10-23 34 miejsca

POWIAT KIELECKI

Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy

Wierna Rzeka 21, 26-065 Piekoszów

Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce

41 306-47-59 10 miejsc

Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT

w Komórkach, Komórki 91, gm. Daleszyce, 26-015 Pierzchnica

Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa

41 202-03-22 45 miejsc

Schronisko dla Osób Bezdomnych w Dębskiej Woli 147b

26-026 Morawica

Stowarzyszenie "Arka Nadziei", ul. Mickiewicza 1, 25-352 Kielce

600-445-823 20 miejsc

POWIAT GRODZKI KIELCE

Ogrzewalnia-Punkt Pomocy Doraźnej w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym

dla Osób Bezdomnych MOPR ul. Żniwna 4, 25-419 Kielce

Gmina Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce

41 311-11-17 29 miejsc

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce

Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce

41 361-44-85 20 miejsc

Schronisko dla Osób Bezdomnych w Przytulisku im. Jana Pawła II

ul. Sienna 5, 25-725 Kielce

Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta, ul. Sienna 5, 25-725 Kielce

41 366-07-34

508-834-453 80 miejsc

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta

ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce

Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce

41 361-44-85 42 miejsca

Schronisko dla Kobiet Caritas Diecezji Kieleckiej

ul. Urzędnicza 7b, 25-729 Kielce

Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce

41 366-48-47

784-531-622 25 miejsc

POWIAT KONECKI

Schronisko dla Osób Bezdomnych ul. Niekłańska 12, 26-220 Stąporków

Akademia Innowacji Społecznych, Bieganów 72A, 96-316 Międzyborów 41 260-71-16 80 miejsc

POWIAT OSTROWIECKI

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Jana Samsonowicza 80, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 697-161-816, 41 27-67-600 22 miejsca

POWIAT OPATOWSKI

Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi

Lipowa 11, 27-500 Opatów

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Warszawska, ul. Tamka 35, 00-355 Warszawa 15 868-25-33 12 miejsc

Schronisko dla Kobiet i Mężczyzn

Wąworków 34, 27-500 Opatów

Stowarzyszenie Samotnych Rencistów, Emerytów i Inwalidów, Wąworków 34, 27-500 Opatów 888-210-924 20 miejsc

Schronisko Przemienienia Pańskiego

Jankowice 38, 27-530 Ożarów

Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa

518-681-012 33 miejsca

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi „Betsaida”

Jankowice 38b, 27-530 Ożarów

Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa

882-847-739 34 miejsca

Schronisko Matki Bożej Ubogich

Zochcin 58A, 27-580 Sadowie

Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa

15 869-23-16 16 miejsca

POWIAT SANDOMIERSKI

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Trześniowska 13, 27-600 Sandomierz

Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz

15 644-55-85, 607-270-035 37 miejsc

POWIAT SKARŻYSKI

Noclegownia ul. Wileńska 34, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Wileńska 34, 26-110 Skarżysko-Kamienna 41 253-27-09 35 miejsc

POWIAT STARACHOWICKI

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Szkolna 14

27-200 Starachowice

Gmina Starachowice, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice 535-400-119, 41 274-71-92 35 miejsc

Nowe kryterium dochodowe POPŻ

Data publikacji: 2020-12-08

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ uprawnia dochód:

– 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, (701 zł * 220%)
– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie (528 zł * 220%)

Ogłoszenie o dniu wolnym

Data publikacji: 2020-11-25

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. Informuję, że ustala się dzień 24 grudnia 2020r. (czwartek - Wigilia) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie za święto 26 grudnia 2020 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Komunikat o zawieszeniu działalności Klubu Senior+ w Mroczkowie do odwołania

Data publikacji: 2020-11-10

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uprzejmie informujemy:
Biorąc pod uwagę lawinowy wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu się, zgodnie z § 11b ww. Rozporządzenia, Klub Senior+ w Mroczkowie może realizować swoje zadania wyłącznie w trybie zdalnym, co oznacza zawieszenie świadczenia usług w formie stacjonarnej do odwołania.

Ogłoszenie

Data publikacji: 2020-11-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż rozpoczyna wydawanie skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2020 zgodnie z wytycznymi do programu. Żywność będzie wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Filia w Bliżynie.
W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Programie 2020 do zgłaszania się telefonicznego ( nr tel. 533 172 001 lub 41 2541 326) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: gopsblizyn@hot.pl) do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w celu weryfikacji uprawnień kwalifikujących do pomocy w terminie od 16 listopada 2020 do 20 listopada 2020r. w godz. od 8:00 do 13:00. Od 23 listopada 2020r w każdy piątek w godz. 8:00 do 11:00.
Przypominamy, że pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność i in.) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie.
Sytuację dochodową osoby lub rodziny ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających dochody uzyskane w m-cu październiku br.
W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.
Sytuację dochodową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów (dochody uzyskane w m-cu październiku br.):
- decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury;
- dowód/odcinek otrzymania renty, emerytury;
- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i składek ZUS (dochód netto);
- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło - zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i składek ZUS (dochód netto);
- aktualny nakaz płatniczy-podatkowy albo zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przelicz.;
- dowód opłacenia składki na ubezpieczenie rolników za III kwartał 2019 r.;
- decyzja starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, ew. o wysokości przyznanego zasiłku dla bezrobotnych;
- dowód otrzymywania lub płacenia alimentów;
- decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne, np. zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny;
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie komisji lekarskiej, orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia wydane przed 1.09.1997 r.;
- inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.
O terminach i sposobie wydawania żywności będziemy Państwa informować na stronie internetowej GOPS w Bliżynie oraz na tablicach ogłoszeń.

Komunikat o zawieszeniu działalności Klubu Senior+ w Mroczkowie

Data publikacji: 2020-11-02

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2020 roku, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zawiesza się działalność Klubu Senior+ w Mroczkowie od dnia 31 października 2020 roku do 13 listopada 2020 r.

Dyżury telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym

Data publikacji: 2020-10-28

W związku z istniejącą obecnie sytuacją epidemiczną związaną z zagrożeniem zarażeniem Covid-19 informujemy, że od 2 listopada 2020 r. specjaliści zatrudnieni w Punkcie Konsultacyjnym będą pełnić dyżury telefoniczne w godzinach 15:00 do 17:00 zgodnie z następującym harmonogramem:
- pedagog: pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca - pod numerem telefonu 606 658 909;
- terapeuta uzależnień: drugi i czwarty poniedziałek miesiąca - pod numerem telefonu 604 633 060;
- psycholog: pierwsze cztery wtorki miesiąca - pod numerem telefonu 668 798 845.

Obowiązuje do odwołania.

Wsparcie Seniora

Data publikacji: 2020-10-27

W ramach Programu Wspieraj Seniora uruchomiona została infolinia dedykowana seniorom. Dzwoniąc pod w/w numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach życia codziennego, które wymagają wyjścia z domu, a które obecnie są utrudnione przez panująca pandemię.
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Osoby wyznaczone przez OPS dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszt zakupów pokryje senior.
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły spożywcze, środki higieny osobistej
Adresatami Programu są :
1. osoby w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid 19
2. w szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają również młodsi seniorzy- po rozeznaniu telefonicznym indywidualnego przypadku

logo

Komunikat o zawieszeniu działalności Klubu Senior+ w Mroczkowie

Data publikacji: 2020-10-21

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2020 roku, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zawiesza się działalność Klubu Senior+ w Mroczkowie od dnia 22 października 2020 roku do 30 października 2020 r.
Jednocześnie informujemy, że opiekun klubu pełni dyżury w siedzibie Klubu Senior+ w Mroczkowie w godzinach 15.00 do 19.00.

Ogłoszenie

Data publikacji: 2020-09-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września 2020r. do dnia 15 września 2020r., a w przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w formie stypendium szkolnego wynosi 528,00zł na osobę w rodzinie.

Uwaga: tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych do wniosku dostarczają zaświadczenie ze szkoły w przypadku braku zaświadczenia w dziale świadczeń rodzinnych.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie"

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2020-08-07

Dyżur terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w dniu 10 sierpnia 2020 r. odwołany.

KOMUNIKAT GOPS

Data publikacji: 2020-07-28

Od 1 sierpnia 2020 r. przyjmowane będą wnioski w wersji papierowej na świadczenia rodzinne, Dobry Start (świadczenie 300+), specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2020-2021.
Uzupełnione dokumenty można wrzucać do skrzynki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie.
Osoby składające prosimy o dokładne wypełnianie dokumentów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dane osobowe, numer telefonu oraz daty i podpisy.
Będzie możliwość złożenia dokumentów osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w godzinach od 8.00 do 13.00. Interesanci będą przyjmowani pojedynczo, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych (maseczki, dezynfekcja rąk).
Ograniczenia spowodowane są zagrożeniem epidemicznym w związku z Covid-19.
Za utrudnienia przepraszamy.

W dalszym ciągu można składać wnioski drogą elektroniczną za pomocą EPUAP, Empatia lub poprzez bankowość elektroniczną.

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2020-07-16

Informujemy, że dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 20 lipca 2020 r na 29 lipca 2020 roku.

Informacja 500+

Data publikacji: 2020-07-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2019/2021 nie składają w tym roku nowego wniosku, gdyż przyznane świadczenie na w/w okres obowiązuje do 31 maja 2021r.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą od marca 2021r.

Osoby, które nie mają ustalonego prawa do świadczenia, w każdej chwili mogą złożyć wniosek w dowolnej formie (elektronicznej lub papierowej).

Ogłoszenie PKPS - wydawanie żywności

Data publikacji: 2020-06-22

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe, które zostały zakwalifikowane do pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Żywność w ramach Podprogramu 2019 będzie wydawana w jednym punkcie na terenie Gminy Bliżyn u Pani Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna) w dniach:

27.06.2020 w godzinach od 13:00 do 17:00 dla miejscowości:
Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek,

30.06.2020r. w godzinach od 9:00 do 15:00 dla miejscowości:
Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Decyzje stypendium

Data publikacji: 2020-06-08

Informujemy że od dnia 08.06.2020 r. można odbierać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2 (budynek Ośrodka Zdrowia) decyzje przyznające stypendium szkolne. Proszę dzwonić dzwonkiem przy drzwiach. Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o wypłatach stypendium

Data publikacji: 2020-06-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w dniu 17.06.2020r. realizowane będą wypłaty stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2020-05-29

Informujemy, że od dnia 01 czerwca 2020 r. wznawiamy działalność Punktu Konsultacyjnego w formie stacjonarnej z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa chroniących przed zakażeniem COVID- 19. Specjaliści będą przyjmować osoby potrzebujące pomocy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty.

Specjaliści udzielają konsultacji w sprawach uzależnień, współuzależnień, problemów opiekuńczo - wychowawczych oraz przemocy w rodzinie.

Informacja - 12 czerwca 2020 r dniem wolnym od pracy

Data publikacji: 2020-05-27

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2020 z dnia 27 maja 2020 r. ustala się dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie za święto 15 sierpnia 2020 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bliżynie
(-) Monika Łukomska

Komunikat o wznowieniu działalności Klubu Senior+w Mroczkowie

Data publikacji: 2020-05-22

Informujemy, że w związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: PSZ.V.9421.213.2020 z dnia 22.05.2020 od dnia 25 maja 2020 r. wznawiamy działalność Klubu Senior+ w Mroczkowie. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z regulaminem w godzinach 15.00 do 19.00 z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zawartych w rekomendacjach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Komunikat o zawieszeniu działalności Klubu Senior+w Mroczkowie

Data publikacji: 2020-05-11

Zgodnie z poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.05.2020, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zawiesza się działalność Klubu Senior+ w Mroczkowie do 24 maja 2020 r.
Jednocześnie informujemy, że opiekun klubu pełni dyżury w siedzibie Klubu Senior+ w Mroczkowie w godzinach 15.00 do 19.00.

Komunikat o zawieszeniu działalności Klubu Senior+w Mroczkowie

Data publikacji: 2020-04-27

Zgodnie z poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.04.2020, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zawiesza się działalność Klubu Senior+ w Mroczkowie do 10 maja 2020 r.

Ogłoszenie o wydawaniu żywności z PKPS

Data publikacji: 2020-04-21

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe, które zostały zakwalifikowane do tej formy pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Żywność w ramach Podprogramu 2019 będzie wydawana w jednym punkcie
na terenie Gminy Bliżyn u Pani Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna) w dniach:

24.04.2020 w godzinach od 16:00 do 19:00 dla miejscowości:
Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek,

25.04.2020r. w godzinach od 15:00 do 18:00 dla miejscowości:
Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze

Żywność wydawane tylko dla osób, które zostały zakwalifikowane przez GOPS do pomocy w formie paczek ,a paczki nie zostały dostarczone w dniu 20.04.2020r. przez Wojska Obrony Terytorialnej.
Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

Prezes PKPS

Oddział Bliżyn

Monika Sokołowska

Życzenia wielkanocne

Data publikacji: 2020-04-08

logo

Dyżury telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym

Data publikacji: 2020-04-01

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców potrzebami kontaktu ze specjalistami zatrudnionymi w Punkcie Konsultacyjnym informujemy, że od 1 kwietnia 2020 r. będą oni pełnić dyżury telefoniczne w godzinach 15:00 do 17:00 zgodnie z następującym harmonogramem:
- terapeuta uzależnień: drugi i czwarty poniedziałek miesiąca - pod numerem telefonu 604 633 060. W kwietniu wyjątkowo ze względu na dzień wolny dyżur z 13.04.2020 przeniesiony na 14.04.2020;
- pedagog: pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca - pod numerem telefonu 606 658 909;
- psycholog: pierwsze cztery wtorki miesiąca - pod numerem telefonu 668 798 845.

Obowiązuje do odwołania.

Komunikat o zawieszeniu działalności Klubu Senior+w Mroczkowie

Data publikacji: 2020-03-25

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem została podjęta decyzja o przedłużeniu zawieszenia działalności Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+ do 10 kwietnia 2020 r.

Informacja w sprawie dyżurów telefonicznych

Data publikacji: 2020-03-20

W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 7/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 19.03.2020 roku informuję, że pracownicy socjalni pełnią do odwołania dyżury w soboty i niedziele oraz w dni wolne od pracy od 7.30 do 19.00 pod numerem telefonu 533 172 001. Pracownicy socjalni realizują tylko zadania związane z udzielaniem niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bliżynie

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie

Data publikacji: 2020-03-19

W załączeniu Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w sprawie pełnienia dyżurów przez pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.

PILNY KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-03-18

PRZEWODNICZĄCEJ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BLIŻYNIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPAWIE REALIZACJI PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY W SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAJU ZWIĄZANEJ Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA, w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania

Załączniki:

 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPAWIE REALIZACJI PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY W SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAJU ZWIĄZANEJ Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA (plik pdf 214KB)

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2020-03-16

W związku z zagrożeniem epidemicznym, zarażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 informuję, że od 16.03.2020r. aż do odwołania zawiesza się przyjmowanie interesantów w Punkcie Konsultacyjnym.

Komunikat w sprawie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie

Data publikacji: 2020-03-16

W związku z zagrożeniem epidemicznym, zarażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 informuję, że od 16.03.2020r. aż do odwołania ograniczone zostaje przyjmowanie interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie.
Wszystkie sprawy nie wymagające osobistego stawiennictwa proszę załatwiać telefoniczne pod numerami telefonów:
telefon stacjonarny 41-254-13-26, telefon komórkowy 533-172-001
lub poczty elektronicznej e-mail: gopsblizyn@hot.pl
Pracownicy socjalni wyjeżdżają w teren w przypadku nagłej interwencji lub sytuacji kryzysowej.

Wszyscy świadczeniobiorcy nie posiadający rachunku bankowego, proszeni są o otworzenie konta w dowolnym banku, tak aby wszystkie świadczenia realizowane po 16 marca br. mogły być przekazywane na wskazane konto i poinformowanie pracowników GOPS: w formie papierowej (wrzucenie do skrzynki na listy przy Ośrodku Zdrowia) lub elektronicznej (e-mail, E-PUAP) Dotyczy to wszystkich świadczeń wypłacanych w GOPS.

WYPŁATY GOTÓWKOWE MOGĄ ZOSTAĆ WSTRZYMANE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
Monika Łukomska

POLECENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 marca 2020 roku

Data publikacji: 2020-03-12

w sprawie zamknięcia ośrodków wsparcia dziennego w związku z epidemią COVID-19.

Załączniki:

 1. POLECENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 marca 2020 roku (plik pdf 120KB)

Komunikat w sprawie Koronawirusa SARS-CoV2

Data publikacji: 2020-03-12

 PROŚBA W SPRAWIE KONTAKTÓW Z KLIENTAMI URZĘDU

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zachęcamy Państwa do korzystania z kontaktu telefonicznego i email z pracownikami Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, SP ZOZ, i ograniczenia wizyt osobistych.
Celem zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się groźnego dla zdrowia i  życia wirusa oraz szerzenia się infekcji i ewentualnych zachorowań, zalecamy załatwianie spraw w Urzędzie pojedynczo, bez osób towarzyszących, z wyłączeniem przypadków, w których jest to niezbędne.
Obsługa klientów odbywać się może także za pomocą:
ˇ Poczty tradycyjnej - korespondencję należy kierować na adres:
Urząd Gminy
Ul. Kościuszki 79A
26-120 Bliżyn
ˇ Poczty elektronicznej - pocztę należy kierować na adres email: ugblizyn@wp.pl lub przez skrzynkę ePUAP: /1cqce463n2/skrytka
Telefonicznie - w przypadku spraw pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 41 2541104; 41 2541 172

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-03-12

Informujemy, że w związku z wystąpieniem Koronawirusa SARS-CoV 2 w Polsce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie wprowadza ograniczenia w załatwianiu spraw w tut. Ośrodku. Uprzejmie prosimy Państwa do ograniczenia swoich wizyt w Ośrodku do absolutnego minimum!. Osoby oczekujące na załatwienie sprawy prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości - co najmniej 1m od innych osób oczekujących. Jednocześnie informujemy o konieczności przestrzegania zasad zalecanych przez służby sanitarne.
Jeśli to możliwe wszelkie sprawy, nie wymagające Państwa obecności, prosimy konsultować telefonicznie, Dzwonić pod numer: 41 2542 326. Przypominamy, że w razie wystąpienia objawów Koronawirusa SARS-CoV 2: bardzo podwyższonej temperatury, kaszlu, osłabienia, duszności i problemów z oddychaniem należy natychmiast skontaktować się z lokalną stacją sanitarno-epidemiolologiczną! http://www.psseskarzysko.pl/
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Czerwonego Krzyża 10
tel.: 41 25 11 868; 41 25 11 869; lub w przypadku nasilonych objawów dzwonić pod numer alarmowy 112

Kierownik GOPS
Monika Łukomska

Ogłoszenie PKPS

Data publikacji: 2020-03-10

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.

Żywność w ramach Podprogramu 2019 będzie wydawana w jednym punkcie na terenie Gminy Bliżyn u Państwa Milanowskich, Brzeście 27 - przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna) w dniu 12.03.2020 w godzinach od 7:30 do 15:00 dla wszystkich miejscowości.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty, a osoby korzystające pierwszy raz - skierowanie.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Ogłoszenie PKPS

Data publikacji: 2020-02-05

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.

Żywność w ramach Podprogramu 2019 będzie wydawana w jednym punkcie na terenie Gminy Bliżyn u Pani Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna) w dniach:
10.02.2020 w godzinach od 7:00 do 15:00 dla miejscowości:
Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek,
17.02.2020r. w godzinach od 7:00 do 15:00 dla miejscowości:
Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze
W związku z koniecznością założenia nowych kartotek przedłuży się czas obsługi beneficjentów - prosimy o wyrozumiałość!
Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2020-01-27

Informujemy, że dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym z dnia 03.02.2020 jest przełożony na dzień 27.02.2020.

Informacja PKPS

Data publikacji: 2020-01-24

logo

Ogłoszenie

Data publikacji: 2020-01-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, wydawane są druki oświadczeń do pomocy żywnościowej PO PŻ, które przyjmowane będą w dniach 29 styczeń 2020r do 05 luty 2020r. od godziny 8:00 do 14:00.
Po wyznaczonym terminie skierowania będą wydawane w każdy czwartek od godziny
8:00 do 11:00
Należy posiadać dowód osobisty oraz odcinki pobieranych świadczeń z ZUS, KRUS, zarobki, nakaz płatniczy o posiadaniu gospodarstwa rolnego, inne dowody potwierdzające posiadanie dochodu każdego członka rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
Nie pobierać zaświadczeń o dochodzie z ośrodka pomocy i Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysko -Kam.

Kryterium dochodowe w PO PŻ wynosi 1402zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056zł
w przypadku osoby w rodzinie.

Informacja Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2019-12-27

Dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 6 stycznia 2020r. (dzień wolny od pracy) na dzień 16 stycznia 2020 r. godz. 15.00-17.00

24 grudnia 2019r. - skrócone godziny pracy GOPS

Data publikacji: 2019-12-24

W dniu 24 grudnia 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny do godziny 12.00,. Kasa GOPS czynna do godz. 10.30
Za niedogodności przepraszamy.

Ogłoszenie o naborze do Klubu Senior + w Mroczkowie

Data publikacji: 2019-12-20

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór uczestników do Klubu Senior + w Mroczkowie w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.
Uczestnikiem/uczestniczką Klubu Senior+ w Mroczkowie może zostać każdy mieszkaniec Gminy Bliżyn, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo oraz złoży komplet wymaganych dokumentów.
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Bliżynie, tel 41 2541 326.

Życzenia

Data publikacji: 2019-12-20

Niech te święta spokój Wam przyniosą,
a radość chodzi z Wami krok w krok.
Niechaj dostarczą tyle optymizmu,
by starczyło na cały Nowy Rok.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
życzą pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie.

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2019-12-02


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
w dniu 17.12.2019r. i 30.12.2019r. roku wypłacane będzie stypendium szkolne i zasiłek szkolny w kasie GOPS w Bliżynie ul. Kościuszki 88.

Informację o kwotach brakujących rachunków można uzyskać pod nr telefonu 41 25 41 326, kom. 533 172 001.

Przed pobraniem środków pieniężnych należy zgłosić się do GOPS
ul. VI Wieków Bliżyna 2 w celu odebrania decyzji przyznającej stypendium szkolne.

Brakujące rachunki należy dostarczyć do 13.12.2019r. lub termin uzgodnić z pracownikiem.

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2019-12-02

Dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 24 grudnia 2019r. (Wigilia) na dzień 12 grudnia 2019 r. godz. 15.30-17.30

Informacja Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2019-11-15

Dyżur terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 11 listopada 2019r. (dzień wolny) na dzień 26 listopada 2019 r. godz. 15.00-17.00

Apel o pomoc

Data publikacji: 2019-10-16

Potrzebna jest krew dla ratowania życia Pauliny Bernatek, która leży na oddziale intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim w Kielcach. Za oddanie krwi rodzina serdecznie dziękuje.

Krew można oddawać m.in. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szpitalna 1 w godzinach od 7.00 do 12.00. Prosimy o informowanie, że krew z przeznaczeniem dla Pauliny Bernatek.

500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Data publikacji: 2019-09-11

Informujemy, że od 1 września 2019 roku przyjmowane są w ZUS wnioski o przyznanie w/w świadczenia.
Informacje można uzyskać pod adresem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941#1
lub pod numerem telefonu infolinii ZUS 22 560 16 00.

Ogłoszenie w sprawie stypendium

Data publikacji: 2019-09-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż przyjmowane będą wnioski o stypendium szkolne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2 w dniach do 15.09.2019r. w godz. 9:00 do 13:00 w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2019r.
Należy dostarczyć dochody wszystkich pracujących członków rodziny za miesiąc sierpień 2019r.
Jednocześnie informujemy, że osoby posiadające rachunki mogą je złożyć przy składaniu wniosku.

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków

Data publikacji: 2019-07-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że wnioski o przyznanie prawa na nowy okres zasiłkowy w sprawie świadczenia wychowawczego (500+), Dobry Start (300+), zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą w godzinach od 8.00 do 13.00.

Zaproszenie o udziału w projekcie

Data publikacji: 2019-07-30

Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju jest realizatorem projektu "Aktywność zawodowa drogą do sukcesu". Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.10.02.01-26-0005/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju zaprasza osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP i niezarejestrowane), które mają ukończone 30 lat z terenu woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenia ze stypendium i stażami.

Do udziału w projekcie zapraszamy również byłych

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie o udziału w projekcie"

PROGRAM RODZINA 500+ NOWE ZASADY

Data publikacji: 2019-06-25

logo

Zarządzenie Kierownika GOPS

Data publikacji: 2019-06-13

W załączeniu zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w sprawie skróconego czasu pracy Ośrodka w związku z upałami.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Kierownika GOPS (plik pdf 181KB)

Ogłoszenie stypendium szkolne

Data publikacji: 2019-06-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
w dniu 11.06.2019r. od godz. 10:00 wypłacane będzie stypendium szkolne w kasie GOPS ul. Kościuszki 88a.

Przed pobraniem pieniędzy w dniu pierwszej wypłaty należy zgłosić się do GOPS ul. VI Wieków Bliżyna 2 w  celu odebrania decyzji przyznającej stypendium szkolne.

Ostateczny termin dostarczenia rachunków należy dostarczyć ostatecznie do 24.06.2019r.
Druga wypłata w dniu 27.06.2019r.

Ogłoszenie

Data publikacji: 2019-05-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż należy dostarczać brakujące rachunki do stypendium szkolnego do dnia 31 maja 2019r.
Dokładne informacje o wysokości brakujących kwot na rachunkach pod nr telefonu 533 172 001, 500 726 541 lub 41 25 41 326 w godz. 8:00 -13:00.

Ogłoszenie PKPS o wydawaniu żywności

Data publikacji: 2019-04-26

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie
na terenie Gminy Bliżyn- u Pani Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna).
SAMOCHODY PROSIMY PARKOWAĆ OBOK POSESJI, NA ŁĄCE - OBOK SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO.
w dniu 30.04.2019 w godzinach od 8:00 do 15:00 dla miejscowości:
- Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
- Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
w dniu 01.05.2019 w godzinach od 8:00 do 13:00 dla miejscowości:
- Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Prezes PKPS Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2019-04-16

Informujemy, że w związku z okresem świątecznym w miesiącu kwietniu 2019 r. dyżur terapeuty z dnia 22 kwietnia 2019 przeniesiony na 24 kwietnia 2019.

Ogłoszenie w sprawie stypendium

Data publikacji: 2019-04-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że osoby, które pobierały stypendium szkolne w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 mają zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2 w dniach od 15.04.2019r. do 30.04.2019r. w godz. 9:00 do 13:00 w celu złożenia oświadczenia o dochodach.
Będą ustalane dochody brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie: społeczne, zdrowotne, i podatek dochodowy członków rodziny za miesiące styczeń, luty, i marzec 2019r.
Jednocześnie osoby posiadające rachunki proszone są o ich złożenie, dokładna kwota będzie podana po 15 maja 2019r.

Ogłoszenie PKPS o wydawaniu żywności

Data publikacji: 2019-03-04

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie
na terenie Gminy Bliżyn- u Pani Sołtys Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna)
w dniu 06.03.2019 w godzinach od 8:00 do 15:00 dla miejscowości:
- Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
- Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

w dniu 07.03.2019 w godzinach od 8:00 do 13:00 dla miejscowości:
- Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.


Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Ogłoszenie w sprawie żywności

Data publikacji: 2018-12-21

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie
na terenie Gminy Bliżyn- u Pani Sołtys Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna)
w dniu 28.12.2018 w godzinach od 8:00 do 15:00 dla miejscowości:
- Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
- Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

w dniu 27.12.2018 w godzinach od 8:00 do 13:00 dla miejscowości:
- Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.


Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Ogłoszenie o wydawaniu żywności

Data publikacji: 2018-11-27

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie
na terenie Gminy Bliżyn- u Pani Sołtys Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna)
w dniu 29.11.2018 w godzinach od 8:00 do 15:00 dla miejscowości:
- Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
- Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

w dniu 30.11.2018 w godzinach od 8:00 do 13:00 dla miejscowości:
- Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2018-11-26

Informujemy, że w związku z okresem świątecznym w miesiącu grudniu 2018 r. dyżur terapeuty z dnia 24 grudnia 2018 przeniesiony na 10 grudnia 2018, dyżur psychologa przeniesiony z dnia 25 grudnia 2018 na 18 grudnia 2018.

Ogłoszenie PKPS - wydawanie żywności

Data publikacji: 2018-11-16

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.

Żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie
na terenie Gminy Bliżyn- u Pani Sołtys Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna) w dniu 21.11.2018 w godzinach od 8:00 do 15:00
Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Ogłoszenie w sprawie skierowań do PKPS

Data publikacji: 2018-11-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że skierowania do pomocy żywnościowej PO PŻ będą wydawane w każdy piątek od godziny 8:00 do 11:00.

Ogłoszenie o stypendium szkolnym

Data publikacji: 2018-11-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż minimalna kwota na rachunki do stypendium szkolnego dla wniosków złożonych we wrześniu i wykazanego dochodu na osobę w rodzinie:
poniżej 200,00 zł wynosi - 322,00zł,
powyżej 200,00 zł wynosi - 259,00zł.
Rachunki należy dostarczyć do 05.12.2018r., przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00
Planowane wypłaty:
dnia 12.12.2018r.
dnia 19.12.2018r.
dnia 28.12.2018r.dla osób, które dostarczą rachunki po 05.12.2018r.

Dokładne informacje o wysokości brakujących kwot pod nr telefonu 533 172 001, lub 41 25 41 326 codziennie w godz. 8:00 - 9:00

Ogłoszenie w sprawie żywności

Data publikacji: 2018-11-08

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie na terenie Gminy Bliżyn- u Pani Sołtys Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna).
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Ogłoszenie w sprawie żywności

Data publikacji: 2018-10-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od dnia 05.11.2018
do 09.11.2018 w godz. 8:00 do 14:00 (po upływie tego okresu tylko w każdy piątek w godz. od 8:00 do 11:00) wydawane będą skierowania do pomocy w formie paczek żywnościowych
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018.
Osoby uprawnione to: mieszkańcy gminy Bliżyn spełniający kryterium dochodowe tj;
dla osoby samotnie gospodarującej do wys. 1402,00 zł
dla osoby w rodzinie do wys. 1056,00 zł.
Osoby spełniające te kryteria dochodowe mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2, w celu wypełnienia dokumentów.
Należy posiadać dowód osobisty, PESEL wszystkich członków rodziny i dochody netto za miesiąc październik 2018.

Ogłoszenie o zmianie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie do stypendium szkolnego

Data publikacji: 2018-10-11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż od miesiąca października 2018r. nastąpiła zmiana kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i wynosi 528,00zł.
Wobec powyższego rodziny kwalifikujące się dochodem mogą złożyć wniosek o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Przyjmowanie wniosków w godz. od 8:00 do 11:00.

Uwaga: tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do wniosku dostarczają zaświadczenie ze szkoły.

Informacja Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2018-09-14

Dyżur specjalisty psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 25.09.2018 na dzień 18.09.2018. Godziny przyjęć pozostają bez zmian:15.30 do 17.30.

Informacja Punkt Konsulatacyjny

Data publikacji: 2018-08-10

Dyżur specjalisty-terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 13.08.2018 na dzień 14.08.2018. Godziny przyjęć pozostają bez zmian:15.00 do 17.00.

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2018-08-06

Osoby chcące skorzystać z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w formie pokrycia kosztów dożywiania dzieci w szkole od 1 września 2018 roku proszone są o składanie wniosków do 15 sierpnia 2018 roku.

Informacja Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2018-06-29

Dyżur specjalisty-pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 02.07.2018 na dzień 30.07.2018. Godziny przyjęć pozostają bez zmian:15.30 do 17.30.

Program Dobry Start

Data publikacji: 2018-06-07

logo


Program Dobry Start to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Więcej informacji w załącznikach oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mpips.gov.pl/DobryStart

Załączniki:

 1. Program Dobry Start (plik pdf 1181KB)
 2. Program Dobry Start (plik pdf 1303KB)

Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków

Data publikacji: 2018-06-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia Dobry Start na nowy okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:
- elektronicznie od 1 lipca 2018 r.
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r.
Więcej informacji można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2 i pod numerami tel. 41 2541 326; 500 726 541
Szczegółowa informacja dotycząca terminów składania wniosków
Program rządowy Dobry start
Wniosek o świadczenie Dobry start można składać online już od 1 lipca 2018 roku przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.
Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września , gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.


W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną:
- za pośrednictwem banków (dotyczy 500+),
- Platformy Usług Elektronicznych ZUS (dotyczy 500+),
- Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
- portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Empatia)

Załączniki:

 1. Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków (plik pdf 290KB)

Ogłoszenie o stypendium

Data publikacji: 2018-06-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
w dniu 13.06.2018r. i 27.06.2018r. roku wypłacane będzie stypendium szkolne w kasie GOPS ul. Kościuszki 88.

Przed pobraniem pieniędzy w dniu pierwszej wypłaty należy zgłosić się do GOPS ul. VI Wieków Bliżyna 2 w celu odebrania decyzji przyznającej stypendium szkolne.

Brakujące rachunki należy dostarczyć do 25.06.2018r.

Ogłoszenie stypendium

Data publikacji: 2018-05-30

OGŁOSZENIE


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż minimalna kwota na rachunki do stypendium szkolnego w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 dla dochodu na osobę w rodzinie:
poniżej 200zł wynosi 441,00zł,
powyżej 200zł wynosi 365,40zł.
Dokładne informacje o wysokości brakujących kwot pod nr telefonu 533 172 001, lub 41 25 41 326 w godz. 8:00 -13:00.

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2018-05-24

Dyżur specjalisty-psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 26.06.2018 na dzień 19.06.2018. Godziny przyjęć pozostają bez zmian:15.30 do 17.30.

Ogłoszenie o wydawaniu żywności

Data publikacji: 2018-05-24

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 02.06.2018 od godziny 09.00 do 14.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Nowki w dniu 02.06.2018 od godziny 10.00 do 14.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 01.06.2018 od godziny 08.30 do 13.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Zaproszenie Akademii Przedsiębiorczości do udziału w projekcie

Data publikacji: 2018-05-11

PROJEKT AKTYWIZACJA - SZKOLENIE - PRACA
Realizowany jest w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
na podstawie umowy Nr RPSW.10.02.01-26-0059/17-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach


Okres realizacji projektu: 2018-04-01 - 2019-12-31

I. GRUPA DOCELOWA:
Działania kierujemy do osób zamieszkałych na terenie z woj. świętokrzyskiego w wieku powyżej 29 r.ż.:
1. 62 OSÓB BEZROBOTNYCH w tym zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (z I lub II PROFILEM POMOCY)
2. 20 OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO;
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należących w szczególności do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:
- O NISKICH KWALIFIKACJACH - 42 osoby (16K i 26M);
- PO 50 ROKU ŻYCIA - 18 osób (6K i 12M);
- DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH - 21 osób ( 7K i 14 M)

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie Akademii Przedsiębiorczości do udziału w projekcie"

Ogłoszenie o wydawaniu żywności

Data publikacji: 2018-04-26

OGŁOSZENIE
Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 30.04.2018 od godziny 12.00 do 16.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Nowki w dniu 02.05.2018 od godziny 09.00 do 14.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 01.05.2018 od godziny 08.30 do 12.30 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.
Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Ogloszenie w sprawie stypendium

Data publikacji: 2018-04-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje.
Osoby, które złożyły wniosek o stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018 winny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2 w dniach od 07.05.2018r. do 11.05.2018r. w celu złożenia oświadczenia o dochodach za miesiące od stycznia do kwietnia 2018r. Dochody brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatek dochodowy.
Jednocześnie osoby posiadające rachunki proszone są o ich złożenie.

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2018-04-09

Dyżur specjalisty-pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 02.04.2018 na dzień 18.04.2018. Godziny przyjęć pozostają bez zmian:15.30 do 17.30.

Ogłoszenie PKPS o wydawaniu żywności

Data publikacji: 2018-04-04

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 07.04.2018 od godziny 09.00 do 13.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Nowki w dniu 07.04.2018 od godziny 10.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 05.04.2018 od godziny 8.00 do 13.30 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Ogłoszenie PKPS

Data publikacji: 2018-02-08

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 17.02.2018 od godziny 8.00 do 12.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Nowki w dniu 20.02.2018 od godziny 9.00 do 14.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 13.02.2018 od godziny 8.30 do 14.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Informacja w sprawie Karty Dużej Rodziny

Data publikacji: 2018-02-02

Miło nam poinformować Państwa, że z dniem 5 stycznia 2018 r. Bank Ochrony Środowiska podpisał umowę z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kontynuowania współpracy

w ramach programu Karta Dużej Rodziny.

W związku z tym, począwszy od 15 stycznia 2018 r. ponownie udostępniamy ww. program w ofercie Banku.


OKRES PROMOCJI: od 15 stycznia 2018r.ADRESACI PROMOCJI:

Program przeznaczony jest dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od osiąganego dochodu posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Dodatkowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Informacja w sprawie Karty Dużej Rodziny (plik pdf 304KB)

Ogłoszenie PKPS

Data publikacji: 2018-01-23

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 27.01.2018 od godziny 10.00 do 14.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Nowki w dniu 27.01.2018 od godziny 10.00 do 14.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 27.01.2018 od godziny 8.30 do 12.30 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Informacja Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2018-01-11

Dyżur specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 01.01.2018 na dzień 29.01.2018. Godziny przyjęć pozostają bez zmian:15.30 do 17.30.

Ogłoszenie o stypendium

Data publikacji: 2017-12-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że druga rata stypendium będzie wypłacana dnia 18.12.2017r. w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie.
Rachunki dostarczone po 13.12.2017r. - termin wypłaty do uzgodnienia osobiście z pracownikiem.
Osoby, które nie odebrały pierwszej raty stypendium proszone są o zgłoszenie się do kasy GOPS po uprzednim odebraniu decyzji w ośrodku pomocy ul. VI Wieków Bliżyna 2.
Kierownik GOPS w Bliżynie
Zofia Nowak-Walachnia

Ogłoszenie PKPS

Data publikacji: 2017-11-16

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 25.11.2017 od godziny 10.00 do 14.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Nowki w dniu 22.11.2017 od godziny 10.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 21.11.2017 od godziny 8.00 do 13.30 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Ogłoszenie 500+

Data publikacji: 2017-10-16

Osoby, które w sierpniu 2017 roku złożyły w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ proszone są o zgłaszanie się po odbiór decyzji.

Ogłoszenie

Data publikacji: 2017-10-02

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 03.10.2017 od godziny 11.00 do 16.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Nowki w dniu 04.10.2017 od godziny 10.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 09.10.2017 od godziny 8.30 do 13.30 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Ogłoszenie

Data publikacji: 2017-09-29

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w:
1. Remiza OSP Nowki w dniu 04.10.2017 od godziny 10.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Ogłoszenie

Data publikacji: 2017-09-28

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w punkcie w Mroczkowie:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 03.10.2017 od godziny 11.00 do 16.00 wyłącznie dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Informacja

Data publikacji: 2017-09-11

Informujemy, że dyżur psychologa w Punkcie konsultacyjnym przy GOPS w Bliżynie przeniesiony z dnia 12 września 2017 na dzień 19 września 2017 z przyczyn losowych.

Ogłoszenie

Data publikacji: 2017-08-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż
od 01.09.2015r. do dnia 15.09.2015 r. w godz. od 8:00 do 11:00 przyjmowane będą wnioski o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Kryterium kwalifikujące wynosi 514,00 zł na osobę w rodzinie.

Uwaga: tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do wniosku dostarczają zaświadczenie ze szkoły ucznia.

Ogłoszenie

Data publikacji: 2017-08-28

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od dnia 04.09.2017 do 08.09.2017 w godz. 8:00 do 14:00 (po upływie tego okresu tylko w każdy piątek w godz. od 8:00 do 11:00) wydawane będą skierowania do pomocy w formie paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017.
Osoby uprawnione to: mieszkańcy gminy Bliżyn spełniający kryterium dochodowe tj;
dla osoby samotnie gospodarującej do wys. 1268,00zł,
dla osoby w rodzinie do wys. 1028,00zł.
Osoby spełniające te kryteria dochodowe mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2, w celu wypełnienia dokumentów.
Należy posiadać dowód osobisty, PESEL wszystkich członków rodziny i dochody netto za miesiąc sierpień 2017.

Ogłoszenie o upałach

Data publikacji: 2017-08-02

Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wg prognoz IMGW do dnia 5 sierpnia br. na terenie większości kraju będą występować upały (do 37 oC). Dla obszaru województwa świętokrzyskiego wprowadzono ostrzeżenie 3 stopnia.
W załączonym poradniku zamieszczono informacje o zasadach zachowania się ludności podczas upałów.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o upałach (plik pdf 462KB)

Informacja w sprawie dożywiania dzieci w szkole

Data publikacji: 2017-08-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w sprawie dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu od września 2017 należy zgłosić się w miesiącu sierpniu 2017r.
Na wnioski złożone w miesiącu wrześniu pomoc zostanie przyznana w październiku 2017r.

Informacja w sprawie zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego 500+

Data publikacji: 2017-08-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+, zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy.
Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu Rodzina 500 + będzie ustalane na okres jednego roku - od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.
Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.
Zostały jednakże wprowadzone zmiany. (w załączeniu)

Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego 500+"

Informacja

Data publikacji: 2017-08-01

Od dnia 01.08.2017 do 04.08.2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie czynny będzie w godzinach od 7.30 do 14.00 ze względu na utrzymujące się upały.

Ogłoszenie

Data publikacji: 2017-06-22

Informujemy, że dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjnym z dnia 27.06.2017 przeniesiony na dzień 23.06.2017 w godzinach 15.30 - 17.30

Ogłoszenie stypendium

Data publikacji: 2017-05-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
w dniu 07.06.2017 roku wypłacane będzie w kasie GOPS
ul. Kościuszki 88 stypendium szkolne.

Przed pobraniem pieniędzy w dniu wypłaty należy zgłosić się do GOPS ul. VI Wieków Bliżyna 2 w celu odebrania decyzji przyznającej stypendium szkolne.

Osoby, które nie dostarczyły rachunków osobiście umawiają się z pracownikiem, co do terminu wypłaty.

Projekt ZDZ

Data publikacji: 2017-05-25

Projekt MŁODZI NA START! Program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29 roku życia w woj. świętokrzyskim w ramach którego organizowane są szkolenia, skierowany jest do 168 młodych osób (5 kobiet i 163 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, należących do grupy NEET tzn. osób w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:
- nie pracują (czyli są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo),
- nie kształcą się (czyli nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym)
- nie szkolą się (czyli nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Każda osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie będzie miała zapewniony bezpłatny udział we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia, na które składają się:
- wysokiej jakości kurs podnoszący, uzupełniający lub zmieniający kwalifikacje zawodowe,
- 3-miesięczny staż zawodowy u pracodawcy
- 1850 zł miesięcznie stypendium stażowego
- 8 zł za godzinę stypendium szkoleniowego
- materiały dydaktyczno-piśmiennicze
- odzież ochronną na kursy oraz staże
- poczęstunek/ciepły posiłek
- zwrot kosztów transportu za dojazd na zajęcia do placówek ZDZ, pracodawców na staże oraz na miejsce odbywania zajęć praktycznych

Dodatkowo każda osoba otrzyma również wsparcie w postaci:
- identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości, identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (zajęcia indywidualne w wymiarze 6 godz. na osobę)
- doradztwa zawodowego z zakresu m.in. poruszania się po rynku pracy (zajęcia grupowe, w wymiarze 16 godzin na grupę)
- indywidualnego wsparcia aktywizacyjnego przez TRENERA AKTYWNOŚCI z zakresu określania ścieżki zawodowej w celu poprawy sytuacji ludzi młodych,
- pośrednictwa pracy realizowanego w formie indywidualnych spotkań lub konsultacji prowadzonych przez okres 5 m-cy po zakończeniu kursów.
Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - numer umowy POWR.01.02.02-26-0133/15-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w jednostkach terenowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, na terenie powiatu skarżyskiego w Punkt Informacyjno - Rekrutacyjne (PIR) zlokalizowany jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Metalowców 54, Tel 41 253 04 83 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00.Projekt ZDZ

Życzenia Wielkanocne

Data publikacji: 2017-04-12

Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie składają najlepsze życzenia świąteczne.Życzenia Wielkanocne

INFORMACJA PKPS

Data publikacji: 2017-03-24

Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej- Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska informuje, że z dniem 24.03.2017 zostaje zakończone przyjmowanie skierowań w ramach pomocy żywnościowej PO PŻ,
podprogram 2016.
Powodem jest zakończenie podprogramu.
W dniach 27 i 28.03.2017 dla poszczególnych miejscowości zostanie wydana ostatnia partia żywności.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

OGŁOSZENIE PKPS

Data publikacji: 2017-03-24

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 28.03.2017 od godziny 10.00 do 16.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Sorbin w dniu 28.03.2017 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 27.03.2017 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Ogłoszenie stypendia

Data publikacji: 2017-03-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
osoby, które złożyły wniosek o stypendium szkolne winny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2
w dniach od 10.04.2017r. do 24.04.2017r. w celu złożenia oświadczenia o dochodach.
Jednocześnie osoby posiadające rachunki, dowody zakupu i inne dokumenty proszone są o ich złożenie.
Kierownik GOPS w Bliżynie
Zofia Nowak-Walachnia

Ogłoszenie o wydawaniu żywności

Data publikacji: 2017-03-02

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.

Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 07.03.2017 od godziny 10.00 do 16.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Sorbin w dniu 07.03.2017 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 07.03.2017 od godziny 9.00 do 14.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

OGŁOSZENIE PKPS MROCZKÓW

Data publikacji: 2017-02-08

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w budynku byłego przedszkola
w Mroczkowie w dniu 11.02.2017( sobota) od godziny 9:00 do 13.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
Należy mieć przy sobie dowód osobisty.


Prezes PKPS
Monika Sokołowska
Oddział Bliżyn

Ogłoszenie o skierowaniach

Data publikacji: 2017-01-24

Wydawanie skierowań do Pomocy Żywnościowej (paczek) w każdy piątek w godzinach 8:00 do 11:00
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie (pokój pracowników socjalnych).

Ogłoszenie żywność

Data publikacji: 2017-01-24

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
że wydawane będą owoce i warzywa wyłącznie dla mieszkańców z terenu gminy Bliżyn.

Parking przy Urzędzie Gminy w Bliżynie w dniu 27.01.2017( marchewka) od godziny 10:00
i w dniu 31.01.2017 (jabłka) od godziny 10:00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek, Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

Godzina rozpoczęcia wydawania będzie uzależniona od przyjazdu i rozładunku transportu.

Prezes PKPS
Monika Sokołowska
Oddział Bliżyn

Ogłoszenie PKPS

Data publikacji: 2017-01-13

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 21.01.2017 od godziny 9.00 do 14.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Sorbin w dniu 21.01.2017 od godziny 9.00 do 13.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 21.01.2017 od godziny 9.00 do 13.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Ogłoszenie PKPS

Data publikacji: 2017-01-12

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od dnia 01.01.2017 wzrosły kryteria dochodowe dla osób chcących skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Osoby uprawnione to: mieszkańcy gminy Bliżyn spełniający kryterium dochodowe tj;
dla osoby samotnie gospodarującej do wys. 1268,00zł,
dla osoby w rodzinie do wys. 1028,00zł.
Osoby spełniające te kryteria dochodowe mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2, w celu wypełnienia dokumentów.


Prezes PKPS
Monika Sokołowska
Oddział Bliżyn

Życzenia

Data publikacji: 2016-12-23

Niech te święta spokój Wam przyniosą,
a radość chodzi z Wami krok w krok.
Niechaj dostarczą tyle optymizmu,
by starczyło na cały Nowy Rok.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
życzą pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie.
Życzenia

Ogłoszenie PKPS

Data publikacji: 2016-12-23

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 1 punkcie:
1. Budynek dawnego Posterunku Policji w Bliżynie w dniu 29.12.2016r. od godziny 9:00 do 13:00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

2. Dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek dokładny termin zostanie podany w styczniu 2017r.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie (tylko nowe osoby).
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Monika Sokołowska
Oddział Bliżyn

Ogłoszenie o żywności

Data publikacji: 2016-12-14

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 17.12.2016 od godziny 09:00 do 13:00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Sorbin w dniu 17.12.2016 od godziny 09:00 do 13:00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 17.12.2016 od godziny 09:00 do 13:00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Ogłoszenie stypendium

Data publikacji: 2016-12-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
w dniu 07.12.2016 roku od godz. 10:00 wypłacana będzie w kasie GOPS ul. Kościuszki 88 pierwsza część stypendium szkolnego.

Przed pobraniem pieniędzy należy zgłosić się do GOPS ul. VI Wieków Bliżyna 2 w celu odebrania decyzji przyznającej stypendium szkolne.


Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Bliżynie
Zofia Nowak- Walachnia

OGŁOSZENIE PKPS

Data publikacji: 2016-11-25

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 02.12.2016 od godziny 09:00 do 15:00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Sorbin w dniu 01.12.2016 od godziny 09:00 do 15:00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 01.12.2016 od godziny 09:00 do 15:00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

OGŁOSZENIE PKPS

Data publikacji: 2016-11-17

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 21.11.2016 od godziny 11.00 do 15.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Sorbin w dniu 21.11.2016 od godziny 11.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 21.11.2016 od godziny 10:00 do 15.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Ogłoszenie stypendium

Data publikacji: 2016-06-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w dniu 15.06.2016r. wypłacana będzie w kasie GOPS pierwsza część stypendium szkolnego.
Kwota na rachunki dla osób kwalifikujących się dochodem przez wszystkie miesiące wynosi 210,00 zł.
Przed pobraniem pieniędzy w dniu pierwszej wypłaty należy zgłosić się do GOPS ul. VI Wieków Bliżyna 2 w celu odebrania decyzji przyznającej stypendium szkolne.

Wypłata drugiej części stypendium (z rachunków) planowana jest na dzień 28.06.2016r.

Rachunki należy dostarczyć do 24.06.2016r.
Osoby, które nie dostarczą rachunków w terminie osobiście umawiają się z pracownikiem, co do terminu wypłaty.

Ogłoszenie PKPS

Data publikacji: 2016-05-24

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawane będą warzywa wyłącznie dla mieszkańców z terenu gminy Bliżyn.
Nie jest wymagane skierowanie!
Marchewka wydawana będzie w 4 punktach tylko dla przypisanych miejscowości w dniu 01.06.2016r.:
Parking przy Urzędzie Gminy w Bliżynie od godziny 10:00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.
Remiza OSP Sorbin- od godz. 13:00 miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki.

Remiza OSP Nowy Odrowążek- od godz. 14:00 miejscowości: Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

Remiza OSP Mroczków- od godziny 11:30 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

Godzina rozpoczęcia wydawania będzie uzależniona od przyjazdu i rozładunku transportu.

Prezes PKPS
Monika Sokołowska
Oddział Bliżyn

Informacja ZDZ Skarżysko-Kam

Data publikacji: 2016-05-18

Projekt pn. Kompleksowe wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa świętokrzyskiego realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)

Czytaj całość publikacji "Informacja ZDZ Skarżysko-Kam"

Załączniki:

 1. Informacja ZDZ Skarżysko-Kam (plik docx 816KB)

OGŁOSZENIE 500+

Data publikacji: 2016-05-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w dniu 18 maja 2016 wypłacane będą świadczenia wychowawcze (500+) za miesiąc kwiecień 2016, natomiast 30 maja wypłacane będą świadczenia wychowawcze (500+) za miesiąc maj.
Prosimy o zgłaszanie się do GOPS po odbiór decyzji.

Ogłoszenie PO PŻ

Data publikacji: 2016-05-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od dnia 04.05.2016 osoby uprawnione, chcące skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016 mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2, w celu wypełnienia dokumentów.

Osoby uprawnione to: mieszkańcy gminy Bliżyn spełniający kryterium dochodowe tj;
dla osoby samotnie gospodarującej do wys. 951,00zł,
dla osoby w rodzinie do wys. 771,00zł.


Kierownik GOPS w Bliżynie
Zofia Nowak - Walachnia

Ogłoszenie

Data publikacji: 2016-04-19

ZAPYTANIE CENOWE - SONDAŻ RYNKU

Dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy PZP

Na:

Realizacja zajęć w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci
z zaburzeniami psychicznymi i z autyzmem wczesnodziecięcym w miejscu zamieszkania - teren gminy Bliżyn.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 213KB)

Ogłoszenie o stypendium

Data publikacji: 2016-04-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje.
Osoby, które złożyły wniosek o stypendium szkolne winny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2 w dniach od 27.04.2016r. do 06.05.2016r. w celu złożenia oświadczenia o dochodach.
Jednocześnie osoby posiadające rachunki proszone są o ich złożenie.

Życzenia Wielkanocne

Data publikacji: 2016-03-23

Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych
oraz najmilszych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
życzy kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
wraz z pracownikami.

Załączniki:

 1. Życzenia Wielkanocne (plik pdf 92KB)

Ogłoszenie

Data publikacji: 2016-03-22

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że nastąpiła zmiana numeru telefonu dla:
1. dział księgowości i kasa: (41) 345-10-73
2. świadczenia wychowawcze: 500 726 541.
Pozostałe numery telefonów bez zmian.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych

Data publikacji: 2016-03-18

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Edyta Ucińska, zam. Bliżyn.
Pani Edyta Ucińska w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania, wykazując się niezbędną wiedzą merytoryczną i doświadczeniem. Również predyspozycje osobiste Pani Ucińskiej gwarantują prawidłowe wykonanie zadań na stanowisku ds. świadczeń wychowawczych.

Ogłoszenie PKPS

Data publikacji: 2016-03-16

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
że wydawane będą owoce i warzywa wyłącznie dla mieszkańców z terenu gminy Bliżyn.
Artykuły wydawane będą w 3 punktach:
1. Remiza OSP Mroczków - marchewka w dniu 18.03.2016 od godziny 10:30 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka. Soki w późniejszym terminie.
2. Remiza OSP w Sorbinie - jabłka w dniu 18.03.2016 od godziny 10:30; marchewka w dniu 22.03.2016 od godziny 9:00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek. Soki w późniejszym terminie.
3. Parking przy UG w Bliżynie jabłka i marchewka w dniu 18.03.2016 od godziny 8:30; soki w dniu 19.03.2016 od godziny 10:30 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

Godzina rozpoczęcia wydawania będzie uzależniona od przyjazdu i rozładunku transportu.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
(-) Monika Sokołowska

Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko

Data publikacji: 2016-03-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych do następnego etapu naboru powołana Komisja Konkursowa zakwalifikowała niżej wymienione osoby spełniające wymagania formalne:
1. Magdalena Porada - Wojtyniów
2. Lidia Stachura - Mroczków Kapturów
3. Katarzyna Kalinowska - Stąporków
4. Magdalena Sieczka Kabała - Bliżyn
5. Joanna Ucińska - Bliżyn
6. Joanna Stępnik - Skarżysko Kamienna
7. Zachara Sylwia - Bliżyn
8. Edyta Ucińska - Bliżyn
9. Monika Anna Nowek - Skarżysko Kamienna

Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczono na dzień 16 marca 2016 roku od godziny 10.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie.

Kierownik GOPS
Zofia Nowak - Walachnia

INFORMACJA

Data publikacji: 2016-03-03

logo


Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016 zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195) rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym dzieci w wieku do 18 r. ż. będzie przysługiwać prawo do świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez spełniania dodatkowych warunków.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

W Bliżynie realizację zadania Rodzina 500+ będzie prowadził Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. VI Wieków Bliżyna 2.


Zgodnie z zapisem §8 rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. 2016 poz. 214) wzór wniosku o przyznanie świadczenia będzie obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Bliżynie od 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 r.


Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego rozpocznie się1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody będą stanowiły podstawę do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014 (z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego).

Wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Poniżej przekazujemy Państwu informator opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Załączniki:

 1. Rodzina 500 plus- informator 1 (plik pdf 1896KB)
 2. Rodzina 500 plus - informator 2 (plik pdf 228KB)
 3. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (plik docx 57KB)
 4. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (plik pdf 177KB)
 5. Rodzina 500 Plus - prezentacja (plik pdf 4669KB)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I SWIADCZEŃ RODZINNYCH

Data publikacji: 2016-02-26

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 26 - 120 Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2
Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I SWIADCZEŃ RODZINNYCH (plik doc 42KB)

Ogłoszenie warzywa

Data publikacji: 2016-02-25

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
że wydawane będą warzywa wyłącznie dla mieszkańców z terenu gminy Bliżyn.
Warzywa wydawane będą w 2 punktach tylko dla przypisanych miejscowości:

Parking przy Urzędzie Gminy w Bliżynie w dniu 27.02.2016 od godziny 9:00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

Remiza OSP Mroczków w dniu 27.02.2016 od godziny 10:00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

Godzina rozpoczęcia wydawania będzie uzależniona od przyjazdu i rozładunku transportu.


Prezes PKPS
Monika Sokołowska
Oddział Bliżyn

Ogłoszenie PKPS

Data publikacji: 2016-02-16

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
że wydawane będą owoce wyłącznie dla mieszkańców z terenu gminy Bliżyn.
Jabłka wydawane będą w 2 punktach tylko dla przypisanych miejscowości:

Parking przy Urzędzie Gminy w Bliżynie w dniu 18.02.2016 od godziny 9:00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

Remiza OSP Mroczków w dniu 25.02.2016 od godziny 9:00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

Godzina rozpoczęcia wydawania będzie uzależniona od przyjazdu i rozładunku transportu.

Prezes PKPS
Monika Sokołowska
Oddział Bliżyn

Ogłoszenie soki

Data publikacji: 2016-02-08

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
że wydawane będą naturalne soki z jabłek wyłącznie dla mieszkańców z terenu gminy Bliżyn.
Soki wydawane będą w 3 punktach:
1. Remiza OSP Mroczków w dniu 12.02.2016 od godziny 9:00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP w Sorbinie w dniu 16.02.2016 od godziny 9:00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Parking przy UG w Bliżynie w dniu 12.02.2016 od godziny 9:00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

Godzina rozpoczęcia wydawania będzie uzależniona od przyjazdu i rozładunku transportu.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
(-) Monika Sokołowska

ogłoszenie PKPS

Data publikacji: 2016-02-05

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek biblioteki w Mroczkowie w dniu 09.02.2016 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Sorbin w dniu 10.02.2016 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Remiza OSP Bliżyn w dniu 11.02.2016 od godziny 8:30 do 15.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty, skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn

Ogłoszenie o żywności

Data publikacji: 2016-01-29

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
że wydawane będą owoce wyłącznie dla mieszkańców z terenu gminy Bliżyn.
Jabłka wydawane będą w 3 punktach:
1. Remiza OSP Mroczków w dniu 04.02.2016 od godziny 10:30 do 15:00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP w Sorbinie w dniu 04.02.2016 od godziny 10:30 do 15:00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Remiza OSP Bliżyn w dniu 04.02.2016 od godziny 10:30 do 15.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

Godzina rozpoczęcia wydawania będzie uzależniona od przyjazdu i rozładunku transportu.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
(-) Monika Sokołowska

Ogłoszenie

Data publikacji: 2015-12-15

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Remiza OSP Mroczków w dniu 18.12.2015 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Sorbinie w dniu 18.12.2015 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Remiza OSP Bliżyn w dniu 19.12.2015 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty, numer nadany
na skierowaniu, skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn

OGŁOSZENIE STYPENDIUM

Data publikacji: 2015-11-20

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż
należy dostarczać rachunki do stypendium szkolnego w godz. od 8:00 do 12:00
Osoby, które dostarczą rachunki do dnia 27.11.2015 będą zaplanowane do wypłaty w dniu 03.12.2015r.
Osoby, które dostarczą rachunki do dnia 18.12.2015 będą zaplanowane do wypłaty w dniu 28.12.2015r.

Kwota na rachunki nie mniej niż 170,00zł.

Wójt Gminy Bliżyn
Mariusz Walachnia

Ogłoszenie

Data publikacji: 2015-11-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od dnia 06.11.2015 osoby uprawnione, chcące skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa proszone są
o zgłoszenie się niezwłocznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2, w celu odbioru skierowań.

Osoby uprawnione to: mieszkańcy gminy Bliżyn spełniający kryterium dochodowe tj.:
dla osoby samotnie gospodarującej do wys. 951,00zł,
dla osoby w rodzinie do wys. 771,00zł.

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2015-08-26Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż
od 01.09.2015r. do dnia 15.09.2015 r. przyjmowane będą wnioski o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Kryterium kwalifikujące wynosi 456,00 zł na osobę w rodzinie, natomiast od października ulega zwiększeniu do kwoty 514,00 zł.

Uwaga: tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do wniosku dostarczają zaświadczenie ze szkoły.
Wójt Gminy Bliżyn
Mariusz Walachnia

Ogłoszenie

Data publikacji: 2015-07-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 28.07.2015 na dzień 29.07.2015.

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ

Data publikacji: 2015-07-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2

Dyżury Specjalistów:
każdy poniedziałek w godzinach 15. 00 - 17. 00;
Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca dyżur pełni pedagog,
drugi i czwarty poniedziałek miesiąca terapeuta ds. uzależnień oraz rodziny,
pierwsze cztery czwartki miesiąca w godzinach 15.00 - 17.00 psycholog.
Specjaliści udzielają konsultacji w sprawach uzależnień, współuzależnień, problemów opiekuńczo - wychowawczych oraz przemocy w rodzinie.

Czytaj całość publikacji "PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ"

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2015-06-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
w dniu 17.06.2015 roku wypłacana będzie w kasie GOPS pierwsza część stypendium szkolnego.
Przed pobraniem pieniędzy należy zgłosić się do GOPS ul. VI Wieków Bliżyna 2 w celu odebrania decyzji przyznającej stypendium szkolne.
Wypłata drugiej części stypendium (z rachunków) planowana jest na dzień 29.06.2015 roku.
Rachunki należy dostarczyć do 24.06.2015r.

Osoby, które nie dostarczą rachunków w terminie osobiście umawiają się z pracownikiem co do terminu wypłat.

Ogłoszenie

Data publikacji: 2015-05-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od dnia 25.05.2015 osoby uprawnione, chcące skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2, w celu wypełnienia dokumentów.

Osoby uprawnione to: mieszkańcy gminy Bliżyn spełniający kryterium dochodowe tj;
dla osoby samotnie gospodarującej do wys. 813,00zł,
dla osoby w rodzinie do wys. 684,00zł.


Kierownik GOPS w Bliżynie
Zofia Nowak - Walachnia

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2015-05-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje.
Osoby, które złożyły wniosek o stypendium szkolne winny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2
w dniach od 20.05.2015r. do 27.05.2015r. w celu złożenia oświadczenia o dochodach.
Jednocześnie osoby posiadające rachunki proszone są o ich złożenie.

Koncert 28.03.2015

Data publikacji: 2015-03-19

Gminny Ośrodek Kultury informuje, że w dniu 28.03.2015 w Zameczku odbędzie się koncert. Więcej informacji na plakacie.

Czytaj całość publikacji "Koncert 28.03.2015"

Koncert 28.03.2015

Zapytanie cenowe - wybór

Data publikacji: 2015-03-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w wyniku zapytania cenowego wyłoniono dostawcę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby ośrodka. Spośród złożonych ofert wybrano firmę Kornel, Hurtownia Papiernicza, ul. Sokola 26, 26-110 Skarżysko-Kam. Oferta była kompletna w zakresie załączników nr 1 i 2 oraz przedstawiała najniższą cenę.

Ogłoszenie

Data publikacji: 2015-03-09

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 13.03.2015r.
od ok. godz.13.00 wydawane będą owoce i warzywa pochodzące z Banku Żywności
z Ostrowca Świętokrzyskiego dla osób z terenu gminy Bliżyn, nie mogą one być odsprzedawane. Owoce i warzywa wydawane będą dla każdej rodziny według kolejności zgłoszeń do wyczerpania zapasów.
Należy mieć przy sobie dowód osobisty!!!WÓJT GMINY BLIŻYN
(-)MARIUSZ WALACHNIA

Ogłoszenie o wydawaniu żywności

Data publikacji: 2015-02-27

Ogłoszenie o wydawaniu żywności w dniu 5 marca 2015 roku


Wójt Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 5 marca 2015 r. (czwartek) od około godz. 13.00 na parkingu przy Urzędzie Gminy będą wydawane jabłka pochodzące z Banku Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego. Owoce będą wydawane dla każdej rodziny według kolejności zgłoszeń do wyczerpania zapasów i nie mogą być odsprzedawane.
Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia

ZAPYTANIE CENOWE

Data publikacji: 2015-02-19

ZAPYTANIE CENOWE OPS.230.1.ZC.2015.
Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2
Przedmiot zamówienia: dostawa w 2015 roku
a) materiałów biurowych,
b) materiałów eksploatacyjnych.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE CENOWE - pełna treść (plik docx 17KB)
 2. Oferta (plik docx 16KB)
 3. Formularze cenowe (plik docx 23KB)
 4. Umowa (plik docx 14KB)

Życzenia

Data publikacji: 2014-12-19

Z okazji zbliżających się radosnych świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim, aby ten czas przyniósł wiele dobrych chwil, przeżywanych wspólnie z bliskimi, a Nowy Rok 2015 był szczęśliwy i spełniony oraz obfitował w sukcesy, miłe zdarzenia i dni warte zapamiętania.

życzą Kierownik oraz pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2014-12-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w dniu 29.12.2014 roku od godz. 10.00 wypłacana będzie w kasie ośrodka pomocy druga część stypendium szkolnego.

Ogłoszenie

Data publikacji: 2014-12-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w dniu 10 grudnia 2014 roku od godz. 10.00 w kasie GOPS ul. Kościuszki 68 wypłacana będzie pierwsza część stypendium szkolnego.

Decyzje do odbioru w dniu wypłaty w pokoju pracowników socjalnych w budynku przy ul. VI Wieków Bliżyna 2.

Uwaga: osoby, które nie złożyły jeszcze rachunków proszone są o niezwłoczne dostarczenie ich do GOPS co umożliwi wypłatę drugiej części stypendium.

Podsumowanie zajęć w Klubie Integracji Społecznej

Data publikacji: 2014-08-06

W dniu 05.08.2014 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące I etap realizacji projektu Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie spotkaniu uczestniczyli beneficjenci i beneficjentki projektu, Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, wykładowcy zatrudnieni do prowadzenia zajęć: psycholog Barbara Matla i terapeuta Jan Kopeć oraz pracownicy socjalni GOPS Edyta Ucińska, Monika Łukomska i Beata Żak.

Czytaj całość publikacji "Podsumowanie zajęć w Klubie Integracji Społecznej"

Podsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji Społecznej

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze- KSIĘGOWY.

Data publikacji: 2014-07-11

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Iwona Giermakowska zam. Pięty

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze- KSIĘGOWY."

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie.

Data publikacji: 2014-07-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w związku z naborem na stanowisko urzędnicze - księgowy, wpłynęła jedna oferta - pani Iwony Giermakowskiej.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie."

NABÓR na stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWY

Data publikacji: 2014-07-03

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze- KSIĘGOWY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie - szczegóły w załączniku

Załączniki:

 1. NABÓR na stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWY (plik docx 18KB)

INFORMACJA DOTYCZĄCA KARTY DUŻEJ RODZINY

Data publikacji: 2014-06-25

Informuje się mieszkańców Gminy Bliżyn, iż wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie- pokój świadczeń rodzinnych (ul. VI Wieków Bliżyna 2), oraz w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie (ul. Kościuszki 68) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30
do 15.30. Członek rodziny wielodzietnej który składa wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości, a także oryginałów lub odpisów dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej, przy czym rodzinę wielodzietną należy rozumieć jako rodzinę, w której rodzice /rodzic mają
na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- W wieku do ukończenie 18 roku życia
- W wieku do ukończenie 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
- Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
Więcej informacji można uzyskać w miejscu składania wniosków lub pod nr tel.41/2541-326

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (plik pdf 117KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2013-03-08

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów papierniczych i eksploatacyjnych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w 2013 roku przeprowadzono rozeznanie cenowe wybrano najkorzystniejszą ofertę - najniższa cena - KORNEL, Jacek Kornacki, ul. Sokola 26, 26-110 Skarżysko-Kam.

Zapytanie ofertowe - materiały biurowe i eksploatacyjne

Data publikacji: 2013-02-21

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn zaprasza do złożenia oferty na dostawę w 2013 roku:
a) materiałów biurowych, zgodnie z załącznikiem nr 1
b) materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe - materiały biurowe i eksploatacyjne"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 22KB)
 2. Wykaz materiałów (plik pdf 48KB)
 3. Oferta (plik pdf 34KB)
 4. Umowa (plik pdf 25KB)

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIORA EMERYT W ROKU 2012

Data publikacji: 2013-01-04

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIORA EMERYT W ROKU 2012 - od stycznia 2012 do czerwca 2012.

Klub Seniora w Bliżynie kontynuuje swoją działalność od stycznia 2012 roku.
Pierwsze spotkanie rozpoczęto powitaniem Nowego Roku oraz zabawą karnawałową.
Do czerwca odbyło się 7 spotkań. W tym był wyjazd do Teatru w Radomiu na sztukę Skrzypek na dachu, wycieczka do Tokarni oraz na Targi Kielce - Ogrodnicze i Działkowe Ogród i Ty oraz Agroturystyczne. Obchodziliśmy również Dzień Kupały wraz z Zespołem Pieśni i Tańca Sorbin. Miejscem spotkania było miejsce integracji - altana w miejscowości Zbrojów. Wszyscy wspólnie bawili się i śpiewali. Środki gminy wykorzystano na opłatę transportu i ubezpieczenia. Bilety wstępu, opłaty przewodników finansowali sami seniorzy, którzy podnieśli od stycznia 2012 r. składki członkowskie do 7 zł miesięcznie. Odbyły się
4 spotkania w Remizie OSP:
- 10.01.2012 - powitanie Nowego Roku, zabawa karnawałowa wraz z konkursem tańca,
- 14.02.2012 - odbyło się spotkanie walentynkowe połączone z tłustym czwartkiem.
- 06.03.2012- seniorzy wspólnie obchodzili dzień kobiet i dzień mężczyzn oraz uczestniczyli w pokazie profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego.
- 08.05.2012 - odbyła się zabawa taneczna.
Seniorzy chętnie się spotykają, integrują się, tańczą. To dla nich świetna rehabilitacja. Do tańca przygrywa zaprzyjaźniony muzyk - Mariusz Dołowy.

 

Czytaj całość publikacji "DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIORA EMERYT W ROKU 2012 "

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

Data publikacji: 2012-09-16

Od dnia 1 września 2012 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 do 31 października 2013.

Czytaj całość publikacji "Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy "

Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r.

Data publikacji: 2012-07-20

Dnia 17 lipca 2012 r. opublikowano Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r.).

Czytaj całość publikacji "Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r. "

Załączniki:

 1. Rozporządzenie (Dz.U.z 2012r. poz. 823) (plik pdf 31KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent Rodziny 2012 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie

Data publikacji: 2012-07-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ASYSTENT RODZINY wybrana została Pani Magdalena Włodarczyk zam. Bliżyn, ul. Rudowskiego 5a.

Zatwierdziła: Kierownik GOPS Zofia Nowak

Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

Data publikacji: 2012-07-02

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r."

Informacja dotycząca naboru na stanowisko asystent rodziny

Data publikacji: 2012-06-27

Bliżyn dnia 27.06.2012

Informacja dotycząca naboru na stanowisko asystent rodziny

Czytaj całość publikacji "Informacja dotycząca naboru na stanowisko asystent rodziny"

Nabór na stanowisko

Data publikacji: 2012-06-13

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: ASYSTENTA RODZINY. Czytaj w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny (plik pdf 71KB)

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Data publikacji: 2012-05-22

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Czytaj całość publikacji "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne."

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 39KB)

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Data publikacji: 2012-01-09

Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Czytaj całość publikacji "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 40KB)

Życzenia

Data publikacji: 2011-12-22

Pogodnych i Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych radośnie w gronie najbliższych
oraz
Szczęśliwego Nowego Roku 2012

Życzą

Kierownik GOPS
wraz z pracownikami

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Data publikacji: 2011-10-11

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Czytaj całość publikacji "Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"

Załączniki:

 1. Wniosek do pobrania (plik pdf 33KB)

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

Data publikacji: 2011-07-27

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Czytaj całość publikacji "Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka"

Aktywna integracja.

Data publikacji: 2011-06-30

29 czerwca 2011 roku, ramach kontraktów socjalnych 12 uczestników (9 kobiet i 3 mężczyzn w tym 2 osoby niepełnosprawne) ukończyło zajęcia w Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymali oni wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog/pedagog, terapeuta) zatrudnieni w projekcie poprowadzili zajęcia indywidualne i grupowe z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn.

Czytaj całość publikacji "Aktywna integracja."

Aktywna integracja.Aktywna integracja.Aktywna integracja.Aktywna integracja.Aktywna integracja.Aktywna integracja.Aktywna integracja.

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ OFIAR PRZEMOCY

Data publikacji: 2011-06-22

W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zgłoszenia, wszelkie sygnały dotyczące przemocy w rodzinie należy zgłaszać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2 do pracownika socjalnego/ kierownika ośrodka, w godzinach pracy od 7.30 - 15.30. Dyżury Specjalistów: każdy poniedziałek w godzinach 15. 00 - 17. 00. Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca dyżur pełni pedagog, drugi i czwarty poniedziałek miesiąca terapeuta ds. uzależnień oraz rodziny, pierwsze cztery czwartki miesiąca dyżur pełni psycholog. Specjaliści udzielają konsultacji w sprawach uzależnień, współuzależnień, problemów wychowawczych, przemocy w rodzinie. Więcej informacji w załączeniu.

Załączniki:

 1. (plik pdf 110KB)

Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt

Data publikacji: 2010-12-22

14 grudnia 2010 roku o godzinie 1600 w Remizie OSP w Bliżynie Zarząd Klubu Seniora Emeryt zorganizował spotkanie opłatkowe dla uczestników Klubu. Na spotkaniu obecni byli: Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, przewodniczący Rady Gminy - Pan Jerzy Rams, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie: Kierowniczka Pani Zofia Nowak, pracownicy socjalni: Pani Monika Łukomska, Danuta Czarnecka, Wioletta Brzózka, Ksiądz parafii Bliżyn.

Czytaj całość publikacji "Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt "

Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora Emeryt

Wyróżnienie dla GMINY BLIŻYN

Data publikacji: 2010-12-07

W dniu 17.11.2010roku odbyły się obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Centrum Biznesowym Exbud w Kielcach. Uroczystościom przewodniczyła Wojewoda Bożentyna Pałka - Koruba, a gościem honorowym był Adam Szejnfekl, przewodniczący Sejmowej Komisji Przyjazne państwo.

Czytaj całość publikacji "Wyróżnienie dla GMINY BLIŻYN "

Wyróżnienie dla GMINY BLIŻYN Wyróżnienie dla GMINY BLIŻYN Wyróżnienie dla GMINY BLIŻYN Wyróżnienie dla GMINY BLIŻYN Wyróżnienie dla GMINY BLIŻYN Wyróżnienie dla GMINY BLIŻYN Wyróżnienie dla GMINY BLIŻYN Wyróżnienie dla GMINY BLIŻYN Wyróżnienie dla GMINY BLIŻYN Wyróżnienie dla GMINY BLIŻYN

Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt w gminie Bliżyn

Data publikacji: 2010-05-31

W dniu 15.05.2010 roku w Klubie Seniora Emeryt odbyła się wizyta studyjna Stowarzyszenia Klub Debata Decyzja Działanie z Bielin, w ramach projektu POKL Aktywny sołtys i zbój Madej - aktywizacja mieszkańców Wąchocka i Łagowa.

Czytaj całość publikacji "Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt w gminie Bliżyn"

Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt

Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego d/s zapobiegania przemocy

Data publikacji: 2010-03-28

POWOŁANIE GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
15 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Bliżynie odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół został powołany Zarządzeniem Nr 6/10 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 lutego 2010 roku w składzie:

Czytaj całość publikacji "Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego d/s zapobiegania przemocy "

Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego d/s zapobiegania przemocy Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego d/s zapobiegania przemocy Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego d/s zapobiegania przemocy Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego d/s zapobiegania przemocy Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego d/s zapobiegania przemocy Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego d/s zapobiegania przemocy Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego d/s zapobiegania przemocy Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego d/s zapobiegania przemocy
Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"