Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Wypłaty dodatków osłonowych dla wniosków złożonych w maju 2022r

Data publikacji: 2022-06-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że wypłaty dodatków osłonowych (konto i gotówka) dla wniosków złożonych w maju 2022r. odbędą się 21.06.2022r.

Kasa GOPS czynna będzie od godziny 10.00

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2022-06-08

Informujemy, że dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 16 czerwca 2022 r. (dzień wolny) na 21 czerwca 2022r.

Wypłaty dodatków osłonowych dla wniosków złożonych w kwietniu 2022r

Data publikacji: 2022-05-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że wypłaty dodatków osłonowych (konto i gotówka) dla wniosków złożonych w kwietniu 2022r. odbędą się 24.05.2022r.

Kasa GOPS czynna będzie od godziny 10.00

Ekonomia społeczna, otwarty konkurs ofert

Data publikacji: 2022-05-12

Urząd Wojewódzki Województwa Świętokrzyskiego informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ekonomii społecznej.

 

Termin składania ofert upływa 21.05.2022 r.

 

Prosimy o publikację ogłoszenia o konkursie na Państwa stronach internetowych lub inną formę poinformowania o konkursie Organizacji Pozarządowych, Fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich i innych Podmiotów Ekonomii Społecznej, działających na Państwa terenie.

 

Zachęcamy do udziału lub/i upowszechniania informacji o konkursie.

 

Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na stronach:

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/352-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-obszarze-ekonomii-spolecznej;

https://www.swietokrzyskie.pro/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-obszarze-ekonomii-spolecznej/;

http://bip.sejmik.kielce.pl/92-w-zakresie-polityki-spolecznej/10585-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-2022-roku-z-zakresu-ekonomii-spolecznej.html;

oraz pod numerami telefonów: 41 342 11 80, 342 11 40

Mirosław Krzysztofek

Inspektor

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Oddział Projektów i Funduszy

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

tel. 41 342 11 80

fax 41 344 52 65

al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce

www.swietokrzyskie.pro

Wypłaty dodatków osłonowych dla wniosków złożonych w styczniu i marcu 2022r

Data publikacji: 2022-04-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że wypłaty dodatków osłonowych (konto i gotówka) dla wniosków złożonych w marcu 2022r. oraz druga rata dla wniosków złożonych w styczniu 2022r. odbędą się 09.05.2022r.

Kasa GOPS czynna będzie od godziny 10.00

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2022-04-12

Informujemy, że dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 18 kwietnia 2022 r. (dzień wolny) na 27 kwietnia 2022r.

Życzenia

Data publikacji: 2022-04-12

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
Życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz mnóstwa pomyślności w życiu
prywatnym i zawodowym.

Kierownik i pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bliżynie

życzenia

Wypłaty dodatków osłonowych dla wniosków złożonych w lutym 2022r

Data publikacji: 2022-04-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że wypłaty dodatków osłonowych dla wniosków złożonych w lutym 2022r. odbędą się 12.04.2022r.

Kasa GOPS czynna będzie od godziny 10.00

Wnioski dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-04-04

Zgodnie z ustawą jest to kwota 40 zł na dzień na osobę. Te pieniądze są formą rekompensaty dla tych osób, które przyjmują obywateli Ukrainy u siebie. 

Jeśli ktoś zapewnia obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie od 24 lutego i nadal zamierza je zapewniać, to może wniosek złożyć już teraz - otrzyma wówczas świadczenie wyłącznie za czas do momentu wypełnienia wniosku, a na pozostały okres może złożyć kolejny wniosek w terminie późniejszym. Może także poczekać i złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres pobytu uchodźcy pod swoim dachem. Świadczenie jest wypłacane za okres nie dłuższy niż 60 dni.

Poniżej zamieszczamy druki, jakie należy wypełnić i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie. Wniosek wypełniamy tylko jeden, natomiast kartę osoby przyjętej do zakwaterowania dla każej osoby osobno! Druki są również dostępne w siedzibie GOPS w Bliżynie.

Załączniki:

  1. wniosek (plik pdf 169KB)
  2. załącznik do wniosku (plik pdf 173KB)

Informacja o jednorazowym dodatku dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-21

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie przyjmowane są wnioski
o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 31 oraz art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc ta przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

 

Czytaj całość publikacji "Informacja o jednorazowym dodatku dla obywateli Ukrainy"

Załączniki:

  1. Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ (plik pdf 270KB)
  2. Klauzula informacyjna RODO (plik pdf 133KB)

Terminy wypłat dodatków osłonowych

Data publikacji: 2022-03-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że wypłaty dodatków osłonowych z wniosków złożonych w styczniu 2022r. odbędą się w następujących terminach:

28.03.2022r. – WYPŁATA NA KONTO BANKOWE

30.03.2022r. – WYPŁATA GOTÓWKĄ W KASIE GOPS od godziny 10.00

Informacja o spotkaniu w sprawie 500+

Data publikacji: 2022-02-23

Informacja o dniu wolnym

Data publikacji: 2022-01-05

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 21 października 2021 informuję, że ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie za święto 1 stycznia 2022 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

DODATEK OSŁONOWY 2022

Data publikacji: 2022-01-04

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje że od stycznia 2022 roku do 31 października 2022 r. będzie można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy to kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii.

Dodatek osłonowy, zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Wnioski będzie można składać:

> elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego;

> tradycyjnie (papierowo) – od 10 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. Kościuszki 88 (nad Bankiem Spółdzielczym) do godziny 14.00.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 41 2541 326 lub 500 726 541 w godzinach od 7:30 do 15:30.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...