Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Powrót

Nabór na stanowisko opiekunka domowa

Data publikacji: 2022-08-16

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na stanowisko opiekunka domowa

I.Wymagania niezbędne:

1.Obywatelstwo polskie;

2.Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3.Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które spełniają wymogi dotyczące kwalifikacji lub kompetencji:

a)osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;

b)osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna,

4.Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.Nieposzlakowana opinia;

6.Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi.

II. Wymagania dodatkowe:

1.Umiejętności w zakresie pomocy w przygotowywaniu posiłków, prowadzeniu gospodarstwa domowego,

2.Umiejętności w zakresie zapewnienia opieki higienicznej i uzupełniającej pielęgniarskiej;

3.Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących;

4.Wysoka kultura osobista;

5.Dyspozycyjność, życzliwość;

6.Komunikatywność, sumienność, obowiązkowość oraz uczciwość.

7.Prawo jazdy kat. B

 

III. Zakres podstawowych zadań:

1.Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (m.in. dostarczaniu produktów żywnościowych, przygotowaniu, spożywaniu posiłków, prowadzeniu gospodarstwa, załatwianiu spraw urzędowych),

2.Opiekę higieniczną (m.in. pomoc w utrzymaniu higieny, załatwianiu potrzeb fizjologicznych, układaniu osoby leżącej w łóżku),

3.Pielęgnację (uzupełnienie opieki pielęgniarskiej),

4.Zapewnienie kontaktów z otoczeniem (m.in. pomoc w kontaktach z rodziną),

5.Przestrzeganie tajemnicy służbowej, w tym zapisów wynikających z Ustawy
o ochronie danych osobowych;

6.Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego dotyczących funkcjonowania usług opiekuńczych.

 

IV. Warunki pracy:

1.Rodzaj umowy: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu.

2.Miejsce wykonywania pracy: usługi opiekuńcze realizowane na terenie Gminy Bliżyn;

 

V. Wymagane dokumenty:

1.List motywacyjny;

2.CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).;

3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

4.Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5.Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

6.Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

7.Własnoręcznie podpisana klauzula dotycząca danych osobowych RODO;

8.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

9.Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

10.Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

11.Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia 25 sierpnia 2022r.

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn

Zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na stanowisko Opiekunka domowa”.

 

VII. Informacje dodatkowe:

1.Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane;

2.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie(gopsblizyn@hot.pl);

3.Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zatrudnione, będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru, a następnie zostaną trwale zniszczone.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...