Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Deklaracja dostępności (www.gopsblizyn.pl)

Data publikacji: 2020-03-11

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.gopsblizyn.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2008-08-10 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-15
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-11 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Łukomska, gopsblizyn@hot.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 2541 326. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. VI. Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn. Pod tym adresem w tym samym budynku znajduje się również Ośrodek Zdrowia, część ciągów komunikacyjnych jest wspólna dla obu instytucji. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. VI Wieków Bliżyna, jest to główne wejście. Siedziba GOPS znajduje się na piętrze budynku i prowadzą do niej schody. Przy wejściu głównym, na zewnątrz budynku znajduje się podnośnik dla wózków inwalidzkich, natomiast wewnątrz budynku znajduje się winda, którą można się przemieszczać między piętrami. W Ośrodku Zdrowia, na obu piętrach znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parkingu przy budynku jest wyznaczone miejsce parkingowego dla osób niepełnosprawnych, ponadto jest możliwość zatrzymania się samochodem przy wejściu głównym i przy windzie. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W GOPS w Bliżynie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.

Otwórz deklarację dostępności strony www.gopsblizyn.pl