Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Założenia i cele

Data publikacji: 2014-06-18

efs-logo

Założeniem projektu Zmień swoje życie w 2014 roku jest zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej u 12 osób (K i M) w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn w celu zwiększenia szans na zatrudnienie. Ma to nastąpić dzięki realizacji celów szczegółowych:
 

Czytaj całość publikacji "Założenia i cele"

Założenia i cele projektu (2013)

Data publikacji: 2013-06-16

efs-logo

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych uczestników poprzez stworzenie kompleksowego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn w celu zwiększenia szans na zatrudnienie. Klienci ośrodka otrzymają wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, terapeuty rodzinnego oraz otrzymają minimum po jednym z wybranych przez siebie kursów zawodowych.

Założenia i cele (2012)

Data publikacji: 2012-06-01

efs-logo Cel główny projektu pt. Zmień swoje życie: podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych u 9 kobiet, 3 mężczyzn, poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn w celu zwiększenia szans na zatrudnienie.

Do realizacji celu głównego przyczynią się cele szczegółowe:
1. Zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników i uczestniczek projektu.
2. Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie indywidualnych umiejętności aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy.
3. Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez kontynuację zatrudnienia pracowników socjalnych.
4. Niwelowanie barier ekonomicznych poprzez udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU (2011)

Data publikacji: 2011-03-31

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie kontynuuje realizację projektu systemowego w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Czytaj całość publikacji "ZAŁOŻENIA PROJEKTU (2011)"

ZAŁOŻENIA PROJEKTU (2010)

Data publikacji: 2010-02-27

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie kontynuuje realizację projektu systemowego w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
Gmina Bliżyn posiada Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 - 2015 (załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/142/2009 z dnia 06.02.2009), tym samym wnioskodawca spełnia wymóg merytoryczny, a projekt w pełni wpisuje się w w/w dokument.

Czytaj całość publikacji "ZAŁOŻENIA PROJEKTU (2010)"

Założenia projektu (2009)

Data publikacji: 2009-05-06

efs-logo 23 lutego 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie złożył do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie projektu systemowego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym, oznacza to, że wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej.

Czytaj całość publikacji "Założenia projektu (2009)"

Założenia projektu (2008)

Data publikacji: 2008-09-01

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie realizuje projekt systemowy w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt pod nazwą Młodzi przyszłością rodziny - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bliżyn jest częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany od 15 sierpnia do 31 grudnia 2008 roku.

Czytaj całość publikacji "Założenia projektu (2008)"