Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Powrót

Założenia projektu (2009)

Data publikacji: 2009-05-06

efs-logo 23 lutego 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie złożył do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie projektu systemowego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym, oznacza to, że wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej.
25 czerwca 2009 roku podpisano aneks do umowy ramowej pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoje Regionalnego a Gminą Bliżyn/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bliżynie.
Cele projektu pt. ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE
Cel główny projektu - stworzenie kompleksowego wsparcia dla osób w wieku 15 - 64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bliżyn.
Cele szczegółowe:
1. Zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
2. Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie indywidualnych umiejętności aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy,
3. Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych.
Projekt pod nazwą ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE skierowany jest do 15 beneficjentów zameldowanych lub przebywających na terenie gminy Bliżyn, których sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje je jako osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem marginalizacji lub nią zagrożone, osoby długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo w tym uczące się, korzystające z pomocy naszego ośrodka.