Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Powrót

ZAŁOŻENIA PROJEKTU (2010)

Data publikacji: 2010-02-27

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie kontynuuje realizację projektu systemowego w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
Gmina Bliżyn posiada Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 - 2015 (załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/142/2009 z dnia 06.02.2009), tym samym wnioskodawca spełnia wymóg merytoryczny, a projekt w pełni wpisuje się w w/w dokument.
Cele strategiczne określone w strategii to: aktywizacja zawodowa, świadomość życia bez nałogów, równanie szans edukacyjnych mieszkańców, zapobieganie problemom opiekuńczo-wychowawczym, a określone problemy w gminie wskazują na konieczność objęcia kobiet i mężczyzn w przedziale wiekowym 15 - 64 lata w wieku aktywności życiowej, korzystających z pomocy społecznej kompleksowym wsparciem z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna), narzędzia kontraktu socjalnego i skierowania na zajęcia do Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach GOPS, powołanego Uchwałą Rady Gminy w Bliżynie Nr XXII/195/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.