Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Powrót

ZAŁOŻENIA PROJEKTU (2011)

Data publikacji: 2011-03-31

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie kontynuuje realizację projektu systemowego w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
Na podstawie analizy dokumentów oraz w oparciu o konsultacje społeczne, największe obszary problemowe w gminie to bezrobocie, i ubóstwo, niepełnosprawność, uzależnienia, problemy opiekuńczo wychowawcze, niski poziom wykształcenia. Wymienione problemy dotyczą w większości kobiet, w związku z tym w grupie osób objętych problemem większość stanowią właśnie kobiety.
Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn w przedziale wiekowym 15 - 64 lata, w wieku aktywności życiowej, korzystających z pomocy społecznej kompleksowym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna).