Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Powrót

Podsumowanie zajęć w Klubie Integracji Społecznej

Data publikacji: 2014-08-06

W dniu 05.08.2014 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące I etap realizacji projektu Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie spotkaniu uczestniczyli beneficjenci i beneficjentki projektu, Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, wykładowcy zatrudnieni do prowadzenia zajęć: psycholog Barbara Matla i terapeuta Jan Kopeć oraz pracownicy socjalni GOPS Edyta Ucińska, Monika Łukomska i Beata Żak.

W okresie od 24.06.2014 do 25.07.2014 12 osób: 9 kobiet i 3 mężczyzn uczestniczyło na podstawie kontraktów socjalnych w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, działającego w strukturach GOPS w Bliżynie. Każdy z uczestników projektu uczestniczył w 30 godzinach zajęć grupowych z psychologiem, 16 godzinach zajęć grupowych z doradcą zawodowym i 20 godzinach zajęć grupowych z terapeutą rodzinnym. Wszyscy beneficjenci mieli możliwość skorzystania z 9 godzin zajęć indywidualnych - po 3 godziny z każdym ze specjalistów zatrudnionych w ramach projektu.
Wsparcie jakie otrzymali uczestnicy projektu obejmowało działania z zakresu aktywizacji społecznej (zajęcia z psychologiem i terapeutą) oraz zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Tematy zajęć uwzględniały specyficzne potrzeby kobiet i mężczyzn. Specjaliści na prowadzonych zajęciach poruszali tematykę z zakresu komunikacji, treningu kompetencji społecznych i umiejętności interpersonalnych. Pogłębiali wiedzę uczestników projektu z zakresu rynku pracy: autoprezentacji, poruszania się po rynku pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z psychologiem i terapeutą z którymi osoby uczestniczące w zajęciach mogły porozmawiać o problemach życia codziennego. Ich przezwyciężenie nie jest łatwe, dlatego ważna jest pomoc specjalistów a dostęp do nich dla mieszkańców Gminy Bliżyn jest utrudniony.
Na potwierdzenie udziału w zajęciach Klubu Integracji Społecznej otrzymali zaświadczenia poświadczające nabycie nowej wiedzy i umiejętności. We wręczeniu dokumentów uczestniczył Wójt Mariusz Walachnia, który gratulował uczestnikom ukończenia I etapu realizacji projektu życząc jednocześnie efektywnego poszukiwania pracy.
Beneficjenci mieli możliwość ocenienia prowadzonych zajęć w ankietach ewaluacyjnych oraz wypowiedzenia się na ten temat w prowadzonej dyskusji. Uczestnicy pozytywnie ocenili prowadzone warsztaty i wskazali na wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, wzrost motywacji do poszukiwania pracy i podniesienie poziomu ich samooceny.
Dalszym etapem realizacji projektu w zadaniu Aktywna Integracja będą zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej czyli przeprowadzenie kursów zawodowych i podnoszących kwalifikacje.

Podsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji Społecznej