Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownik Socjalny

Data publikacji: 2022-08-24

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 96KB)

Nabór na stanowisko opiekunka domowa

Data publikacji: 2022-08-16

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na stanowisko opiekunka domowa

I.Wymagania niezbędne:

1.Obywatelstwo polskie;

2.Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3.Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które spełniają wymogi dotyczące kwalifikacji lub kompetencji:

a)osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;

b)osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna,

4.Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.Nieposzlakowana opinia;

6.Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi.

Czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko opiekunka domowa "

Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

Data publikacji: 2022-08-04

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BLIŻYNIE

poszukuje pracownika na stanowisko pracy: pracownik socjalny

 

Wymiar czasu pracy 1 etat.

 

Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

 

Informacja o warunkach pracy:

 1. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie oraz teren Gminy Bliżyn.
 2. Praca w środowisku.
 3. Bezpośredni kontakt z klientem.
 4. Praca biurowa z obsługą komputera.
 5. Wynagrodzenie za pracę zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:
  • praca socjalna;
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
  • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
  • dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
  • udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
  • pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
  • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
  • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
  • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
  • inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych;
  • udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
  • przygotowywanie projektów postanowień, decyzji administracyjnych;
  • sporządzanie sprawozdań, list, raportów oraz innych zestawień dotyczących realizowanych zadań;
  • bieżące dokumentowanie wykonywanych działań w zakresie pracy socjalnej programie POMOST;
  • wykonywanie zastępstwa służbowego w czasie nieobecności pracowników socjalnych;
  • przygotowywanie i przekazanie dokumentacji spraw zakończonych do składnicy akt;
  • wykonywanie zadań wynikających z członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bliżyn lub w grupach roboczych,
  • przygotowywanie projektów postanowień, decyzji administracyjnych,
  • prowadzenie innych zadań zleconych przez Kierownika związanych z działalnością Ośrodka.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie kwalifikacji zgodnych z  art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu  pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny,
 • nieposzlakowana opinia,
 • obywatelstwo polskie.

Wymagania pożądane:

 • staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 • obsługa komputera, pakietu Office i Open Office,
 • znajomość programu POMOST,
 • prawo jazdy kategorii B wraz z samochodem prywatnym do dyspozycji,
 • umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem,
 • obowiązkowość, rzetelność, punktualność, odpowiedzialność,
 • umiejętność dobrego radzenia sobie w sytuacjach z trudnym klientem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • klauzula RODO,
 • oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.


 

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń oraz danych osobowych zawierających imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe do dnia 22 sierpnia 2022r. do godziny 15:00 osobiście lub za pośrednictwem poczty lub podmiotów doręczających przesyłki na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

ul. VI Wieków Bliżyna 2

26-120 Bliżyn

 Kandydaci nie wybrani na stanowisko będą mogli odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście w siedzibie ośrodka, w terminie 30 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne odrzucone i  nieodebrane przed upływem w/w terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 Kierownik GOPS w Bliżynie zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Bliżyn, dnia 04.08.2022r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kasy i dodatków mieszkaniowych

Data publikacji: 2020-09-15

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko wybrana została Pani Milena Majchrzycka zam. Skarżysko-Kamienna.

Pani Milena Majchrzycka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania; wykazując się niezbędną wiedzą merytoryczną. Również predyspozycje osobiste Pani Mileny Majchrzyckiej gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku ds. obsługi kasy i dodatków mieszkaniowych.

Bliżyn dnia 10.09.2020r.
Przewodnicząca komisji:

Danuta Działak

Nabór na stanowisko ds. obsługi kasy i dodatków mieszkaniowych

Data publikacji: 2020-08-18

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na stanowisko ds. obsługi kasy i dodatków mieszkaniowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 26 - 120 Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2.
Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko ds. obsługi kasy i dodatków mieszkaniowych (plik pdf 83KB)
 2. Zarządzenie Nr 21/2020 (plik pdf 225KB)
 3. Regulamin naboru - Załącznik do Zarządzenia nr 21/2020 (plik pdf 74KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych

Data publikacji: 2016-03-18

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Edyta Ucińska, zam. Bliżyn.
Pani Edyta Ucińska w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania, wykazując się niezbędną wiedzą merytoryczną i doświadczeniem. Również predyspozycje osobiste Pani Ucińskiej gwarantują prawidłowe wykonanie zadań na stanowisku ds. świadczeń wychowawczych.

Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko

Data publikacji: 2016-03-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych do następnego etapu naboru powołana Komisja Konkursowa zakwalifikowała niżej wymienione osoby spełniające wymagania formalne:
1. Magdalena Porada - Wojtyniów
2. Lidia Stachura - Mroczków Kapturów
3. Katarzyna Kalinowska - Stąporków
4. Magdalena Sieczka Kabała - Bliżyn
5. Joanna Ucińska - Bliżyn
6. Joanna Stępnik - Skarżysko Kamienna
7. Zachara Sylwia - Bliżyn
8. Edyta Ucińska - Bliżyn
9. Monika Anna Nowek - Skarżysko Kamienna

Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczono na dzień 16 marca 2016 roku od godziny 10.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie.

Kierownik GOPS
Zofia Nowak - Walachnia

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I SWIADCZEŃ RODZINNYCH

Data publikacji: 2016-02-26

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 26 - 120 Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2.
Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I SWIADCZEŃ RODZINNYCH (plik doc 42KB)

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze- KSIĘGOWY.

Data publikacji: 2014-07-11

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Iwona Giermakowska zam. Pięty

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze- KSIĘGOWY."

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie.

Data publikacji: 2014-07-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w związku z naborem na stanowisko urzędnicze - księgowy, wpłynęła jedna oferta - pani Iwony Giermakowskiej.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie."

NABÓR na stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWY

Data publikacji: 2014-07-03

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze- KSIĘGOWY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie - szczegóły w załączniku

Załączniki:

 1. NABÓR na stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWY (plik docx 18KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent Rodziny 2012 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie

Data publikacji: 2012-07-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ASYSTENT RODZINY wybrana została Pani Magdalena Włodarczyk zam. Bliżyn, ul. Rudowskiego 5a.

Zatwierdziła: Kierownik GOPS Zofia Nowak

Informacja dotycząca naboru na stanowisko asystent rodziny

Data publikacji: 2012-06-27

Bliżyn dnia 27.06.2012

Informacja dotycząca naboru na stanowisko asystent rodziny

Czytaj całość publikacji "Informacja dotycząca naboru na stanowisko asystent rodziny"

Nabór na stanowisko

Data publikacji: 2012-06-13

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: ASYSTENTA RODZINY. Czytaj w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny (plik pdf 71KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie

Data publikacji: 2010-06-28

efs-logo Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownik socjalny wybrana została Pani Magdalena Sieczka zam. Skarżysko Kamienna.
Pani Magdalena Sieczka wykazała się niezbędną wiedzą merytoryczną, spełniła wymagania obligatoryjne i osiągnęła najwyższe wyniki podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Przewodnicząca Komisji: - Monika Łukomska
Zatwierdziła Zofia Nowak - Kierownik GOPS
Bliżyn dnia 28 czerwiec 2010r.

Informacja o wstępnej selekcji naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie

Data publikacji: 2010-06-17

efs-logo Informacja o wstępnej selekcji naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie
Informujemy, iż w wyniku naboru na stanowisko: pracownik socjalny do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się niżej wymienione osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Mikołaj Kwaśniak zam. Skarżysko -Kam.
2. Jarosław Domagała zam. Płaczków Piechotne
3. Magdalena Sieczka zam. Skarżysko -Kam.

Przewodnicząca Komisji: Monika Łukomska
Zatwierdziła Zofia Nowak - Kierownik GOPS

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Data publikacji: 2010-05-31

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na stanowisko pracy pracownik socjalny: współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO"