Projekt systemowy - Podsumowanie


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Projekt systemowy - Podsumowanie")

Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2012

2012-12-28

W dniu 18 grudnia 2012 roku o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury -„Zameczek” w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące V edycję projektu pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Na spotkaniu obecni byli: Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Pan Artur Świtoń, dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Skarżysku Kamiennej, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Monika Łukomska, Danuta Czarnecka, koordynatorka projektu Beata Żak, oraz Beneficjenci Ostateczni projektu.
Koordynatorka projektu Pani Beata Żak omówiła podejmowane działania w ramach projektu, osiągnięte wyniki i rezultaty.
Wójt Gminy Mariusz Walachnia wręczył Beneficjentom dyplomy ukończenia projektu, życząc sukcesów zawodowych, na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcia.

W roku 2012 realizacja naszego projektu przebiegała dość burzliwie, niekiedy wymagała podejmowania ekstremalnych decyzji.

Przeżyjmy to jeszcze raz:

Podstawą realizacji projektu jest podpisana umowa z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach a Gminą Bliżyn/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bliżynie na lata 2008 – 2013.

W roku 2012 zadanie „Aktywna integracja” było realizowane poprzez udział 12 osób bezrobotnych najczęściej korzystających z pomocy finansowej GOPS w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, założeniem programu jest ograniczenie korzystania z zapomóg poprzez udział w zajęciach aktywizujących daną grupę zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu np.; długotrwałego bezrobocia. Ta forma wsparcia została zaproponowana klientom pomocy po raz pierwszy, w ubiegłych latach realizowane były jedynie kursy zawodowe, nie było możliwości wypłaty świadczeń integracyjnych.
W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w okresie marzec – kwiecień 2012 prowadził postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na „Organizacja i realizacja reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (zwanego dalej IPZS) w Centrum Integracji Społecznej dla 12 uczestników (kobiet i mężczyzn), uczestniczących w projekcie systemowym PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Zmień swoje życie”. Obowiązek taki wynikał z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż wartość zamówienia przekroczyła równowartość 14 tysięcy euro. Swoją ofertę m.in. złożyła Galicyjska Fundacja „Wsparcie Integracja Rozwój” Centrum Integracji Społecznej, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków. Oferta tej firmy została wybrana jako najkorzystniejsza. Umowa pomiędzy Fundacją a Gminnym Ośrodkiem Pomocy została podpisana na 7 miesięcy uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej od 02.05.2012 do 30.11.2012. Natomiast pomiędzy uczestnikami projektu a Centrum Integracji Społecznej reprezentowanym przez Panią Elżbietę Olszak został zawarty zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego, obowiązujący do dnia 30 listopada 2012r.
Od 2 maja rozpoczęły się zajęcia dla 12 osób (9 kobiet i 3 mężczyzn) na terenie gminy Bliżyn w ramach programu Zatrudnienia Socjalnego, grupy remontowo – porządkowo – budowlanej oraz zajęcia m.in. z psychologiem, informatykiem, terapeutą ds. rodziny, pracownikiem socjalnym (w zgodzie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym). Zajęcia porządkowe odbywały się na terenie gminy Bliżyn, a zajęcia ze specjalistami odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w Zespole Szkół w Bliżynie na podstawie stosownych umów Galicyjskiej Fundacji z wymienionymi jednostkami. Zajęcia odbywały się według ustalonych miesięcznych harmonogramów zajęć, zaakceptowanych przez kierownika ośrodka i trwały do 31 sierpnia 2012 roku. Uczestnicy programu, beneficjenci za prace porządkowo remontowe na terenie gminy otrzymywali świadczenia integracyjne o czym również stanowi ustawa o zatrudnieniu socjalnym, świadczenia zostały wypłacone za miesiąc maj, czerwiec i lipiec.
W dniu 31.08.2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie otrzymał pismo, w którym Galicyjska Fundacja WIR Centrum Integracji Społecznej poinformowała o zawieszeniu działalności od 01.09.2012r. Takiej sytuacji nie przewidywała podpisana umowa a terminy realizacji zadania nie uwzględniały żadnych przerw w realizacji- 7-mio miesięczny okres kończył się dokładnie w dniu wyznaczonym jako zakończenie realizacji zamówienia. Fundacja jak to określiła w pismach do wielu instytucji jak również do Wojewody, czy ośrodka pomocy, „zawiesiła” realizację programu i przestała go realizować z powodu braku refundacji wypłaconego świadczenia integracyjnego dla beneficjentów programu przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamienna (Krakowski Urząd pracy również odmówił refundacji świadczenia). Wobec powyższego fundacja uzależniła dalszą realizację programu od refundacji świadczenia integracyjnego z Powiatowego Urzędu Pracy i przestała go realizować od 1 września 2012 roku. „Zawieszenie” jak to nazwała Fundacja najbardziej uderzyła w klientów ośrodka pomocy, bowiem za przepracowany miesiąc sierpień nie otrzymali świadczenia integracyjnego.
W treści umowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Galicyjską Fundacją WIR, specyfikacji, która stanowi integralną część umowy nie dopuszcza się czynności „zawieszenia” lub przerwania realizacji programu, umowa zawarta została do 30 listopada 2012 roku, w wyniku dalszej zwłoki przez fundację, GOPS w Bliżynie nie zdążyłby do 30 listopada 2012 roku zrealizować projektu zgodnie z umową ze ŚBRR. Nad ośrodkiem zawisła groźba kar finansowych wobec ŚBRR za nie osiągnięcie założonych wskaźników. W tej sytuacji ośrodek pomocy w Bliżynie musiał odstąpić od umowy, ponieważ wypłata świadczeń integracyjnych nie była przedmiotem umowy z fundacją i z tego powodu fundacja nie mogła zawieszać realizacji projektu. 28 września 2012 roku GOPS odstąpił od umowy.

Uczestnicy programu otrzymali dodatkową pomoc finansową z ośrodka pomocy społecznej w ramach rekompensaty nie wypłaconego świadczenia integracyjnego za miesiąc sierpień 2012r. Następnie za zgodą kierownictwa ŚBRR PO KL zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych poprowadziliśmy niżej wymienione działania realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, na podstawie podpisanej umowy:
„Organizacje szkoleń i warsztatów z zakresu reintegracji zawodowej, społecznej i edukacyjnej w ramach projektu „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unie Europejska ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
1. Przedmiot zamówienia:
1.1 Kurs/szkolenie zawodowe z następującym podziałem :
a) Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (dla 3 mężczyzn) liczba godzin
minimum 67
b) Kucharz z minimum sanitarnym ( dla 8 kobiet) liczba godzin minimum 80
1.2. Warsztaty z psychologiem dla 12 osób - 8 godzin zajęć grupowych (2x4 godz.)
1.3. Warsztaty z doradca zawodowym dla 12 osób - 8 godzin zajęć grupowych (2x 4
godz.)
Jak wynika z powyższego realizacja projektu wymagała ze strony zespołu zarządzającego projektem oraz zespołu roboczego dużego zaangażowania, opanowania w rozwiązywaniu problemów, mimo trudności projekt został ukończony. Obecnie pracownicy czynią już przygotowania do kolejnej edycji 2013r.

Opracowała: Kierownik GOPS Zofia Nowak - Walachnia

Dołączona galeria:

zdjęcie (1)zdjęcie (2)zdjęcie (3)zdjęcie (4)zdjęcie (5)zdjęcie (6)zdjęcie (7)zdjęcie (8)


    wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Projekt systemowy - Podsumowanie")

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel. (41) 254-13-26

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji