Projekt systemowy - Zadania


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Projekt systemowy - Zadania")

Zadania (2014):

2014-06-18

Aktywna Integracja

W ramach kontraktów socjalnych 12 uczestników (9 kobiet i 3 mężczyzn) zostanie skierowanych na zajęcia w Klubie Integracji Społecznej działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach KIS otrzymają wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Przewidziano średnio dla każdego z 12 uczestników po 66 godz. zajęć grupowych i 9 godz. zajęć indywidualnych w miesiącach maj-lipiec 2014. Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog/pedagog, terapeuta) poprowadzą zajęcia indywidualne i grupowe, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn. Ich realizacja przyczyni się do zmiany postaw społecznych BO, podniesienia poczucia własnej wartości i poprawy asertywności. Zajęcia grupowe przygotują do efektywnego poszukiwania pacy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę. Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w KIS będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje. Ich wybór będzie zależał od potrzeb zgłoszonych pracownikowi socjalnemu w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, predyspozycji wskazanych przez doradcę zawodowego i psychologa i uwzględniał potrzebę przełamania istniejącego, stereotypowego podziału na zawody typowo „męskie” i typowo „kobiece”. Każdy z 12 BO projektu otrzyma przynajmniej jeden kurs zawodowy lub podnoszący kwalifikacje, realizacja planowana na lipiec do listopad 2014. Przystąpienie do kursów zawodowych będzie poprzedzone badaniami lekarskimi- w miarę potrzeb w zależności od specyfiki wybranego kursu. Jeżeli na etapie realizacji zadań związanych z aktywną integracją pojawi się potrzeba zorganizowania staży (na okres min. 3 m-cy) i praktyk (na okres min. 1 m-ca) GOPS w ramach przyznanej alokacji zorganizuje w/w instrument aktywnej integracji.

Działania w ramach aktywnej integracji będą zlecone wykonawcom zewnętrznym , którzy zostaną wyłonieni zgodnie z ustawą PZP/ zasadą efektywności wydatków.

Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana zostanie konferencja na której spotkają się BO projektu, pracownicy GOPS, władze gminy i osoby zaproszone. Jej celem jest podsumowanie realizacji projektu w 2014.

Praca socjalna:

W ramach tego zadania planowane jest zatrudnienie dwóch pracowników socjalnych w ramach projektu systemowego w 2014 roku.

Praca socjalna na rzecz 12 uczestników będzie prowadzona i dokumentowana w oparciu o kontrakty socjalne. Podpisanych zostanie 12 kontraktów socjalnych z BO projektu. Pracownicy socjalni przeprowadzą wywiady środowiskowe, które będą podstawą zawarcia kontraktów socjalnych.

Zasiłki i pomoc w naturze:

12 uczestników i uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w P otrzyma zasiłki z pomocy społecznej (okresowe, celowe, „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”). Wydatki te stanowią 10,5 % wartości projektu i są wkładem własnym.

Zarzadzanie projektem:

Za realizację Projektu będą odpowiedzialni koordynator i asystent koordynatora. Zadaniem koordynatora będzie kierowanie projektem, rekrutacja BO, sprawowanie formalnego i prawnego nadzoru nad realizacją projektu, zatwierdzanie planów działania i kosztów, archiwizacja dokumentów związanych z projektem, przygotowanie zaplecza merytorycznego i technicznego, organizacja spotkań Zespołu Zarządzającego Projektem i zespołu roboczego. Zadaniem asystenta będzie czuwanie nad właściwą realizacją poszczególnych działań w projekcie: koordynacja pracy zespołu roboczego i realizacji kontraktów socjalnych, realizacja i rozliczanie projektu pod względem merytorycznym, prowadzenie działań promujących projekt, stały monitoring jego realizacji, kontakty z ŚBRR oraz wykonawcami działań w ramach aktywnej integracji, udział w spotkaniach Zespołu Zarządzającego Projektem.

Poza tym personel projektu stanowią:

- księgowa zatrudniona w OPS, która będzie odpowiedzialna za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczenie finansowe, prowadzenie rachunku bankowego, udział w spotkaniach ZZP.
- 3 pracowników socjalnych z 4 zatrudnionych w Ośrodku stanowi Zespół roboczy, odpowiedzialny za prowadzenie kontraktów socjalnych z BO projektu.
- 2 pracowników socjalnych zatrudnionych w Projekcie w ramach upowszechniania pracy socjalnej.

W celu realizacji projektu część zadań będzie zlecona na zewnątrz gdyż GOPS Bliżyn nie posiada kadry do realizacji tych działań. Dotyczy to usług informatycznych systemu AGEMA, aktualizacji strony internetowej. Do realizacji zadań w ramach aktywnej integracji wyłoniony zostanie wykonawca/y z zachowaniem ustawy PZP/zasadami efektywności wydatków.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Projekt systemowy - Zadania")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel. (41) 254-13-26

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji