Przetargi i zapytania ofertowe


Informacja

2015-06-26

link do strony www.efs.gov.pl

INFORMACJA O WYNIKACH
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn informuje, że w dniu 22.06.2015 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą na „Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. „Zmień swoje życie”, numer postępowania: GOPS-POKL.PN.01.2015.

Zamawiający informuje, iż umowa została zawarta z :

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kam.
ul. Metalowców 54,
Skarżysko-Kamienna

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach

2015-06-25

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn informuje, że w dniu 22.06.2015 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą na „Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. „Zmień swoje życie”, numer postępowania: GOPS-POKL.PN.01.2015.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 25.06.2015 r. o godz. 10:30.

W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.
Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą punktów złożył Wykonawca:
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kam.
ul. Metalowców 54,
Skarżysko-Kamienna
w/w wykonawca– otrzymał 100 pkt. w trzech punktowanych kryteriach.
Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 25.06.2015 r.

Dołączona galeria:

Informacja o wynikach

  ZAPYTANIE CENOWE – SONDAŻ RYNKU

  2015-06-16

  link do strony www.efs.gov.pl

  GOPS-POKL.PN.01.2015 Bliżyn, dn.16.06.2015r.

  Dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy PZP Na: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. „Zmień swoje życie”


  Wykaz załączników:

  SIWZ
  Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)
  • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 2 - druk oferty cenowej
  • Załącznik nr 3 - oświadczenie
  • Załącznik nr 4 - projekt umowy
  • Załącznik nr 5 - Wykaz narzędzi
  • Załącznik nr 6 - Wykaz osób
  • Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych usług – posiadanie wiedzy i doświadczenia
  • Załącznik nr 8 – Wykaz usług szkoleniowych wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat
  • Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej


  Akceptuję:

  Kierownik GOPS w Bliżynie
  Zofia Nowak-Walachnia

  Dołączone pliki:


  ZAPYTANIE CENOWE

  2015-02-19

  ZAPYTANIE CENOWE OPS.230.1.ZC.2015.
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2
  Przedmiot zamówienia: dostawa w 2015 roku
  a) materiałów biurowych,
  b) materiałów eksploatacyjnych.

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYNIKACH

  2014-09-19

  link do strony www.efs.gov.pl

  Informacja o wynikach postępowania nr GOPS-POKL.PN.01.2014

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  2014-09-05

  link do strony www.efs.gov.pl

  Numer ogłoszenia: 190043 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 281434 - 2014 data 25.08.2014 r.

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  2014-09-02

  link do strony www.efs.gov.pl

  Numer ogłoszenia: 292020 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 281434 - 2014 data 25.08.2014 r

  Dołączone pliki:


  PRZETARG

  2014-08-25

  link do strony www.efs.gov.pl

  Bliżyn: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. Zmień swoje życie, Numer ogłoszenia: 281434 - 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYNIKACH

  2013-08-16

  link do strony www.efs.gov.pl

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn informuje, że w dniu 12.08.2013 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. „Zmień swoje życie”, numer postępowania: GOPS-POKL.PN.01.2013.

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH"

  Dołączone pliki:


  Przetarg

  2013-08-02

  link do strony www.efs.gov.pl

  Bliżyn: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. Zmień swoje życie
  Numer ogłoszenia: 154605 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  czytaj całość publikacji "Przetarg"

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2013-07-09

  link do strony www.efs.gov.pl

  Dotyczy zapytania ofertowego na wybór usługodawcy do:

  Zorganizowania i poprowadzenia 3 dniowego wyjazdu warsztatowego dla 21 osób: 15 kobiet i 6 mężczyzn (18 uczestników projektu i 3 opiekunów z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie) połączonego z treningiem umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy.

  Dołączone pliki:


  Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

  2013-06-17

  link do strony www.efs.gov.pl

  Wyjaśnienie do zapytania ofertowego dotyczącego: „Zorganizowanie i poprowadzenie 3 dniowego wyjazdu warsztatowego dla 21 osób: 15 kobiet i 6 mężczyzn (18 uczestników projektu i 3 opiekunów z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie) połączonego z treningiem umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy.”

  czytaj całość publikacji "Wyjaśnienie do zapytania ofertowego"


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2013-06-11

  link do strony www.efs.gov.pl

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie realizujący projekt pod nazwa: „ Zmień swoje życie” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i poprowadzenie 3 dniowego wyjazdu warsztatowego dla 21 osób połączonego z treningiem umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy.

  Dołączone pliki:


  ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

  2013-04-24

  link do strony www.efs.gov.pl

  Realizacja warsztatów z psychologiem, doradcą zawodowym oraz terapeutą rodzinnym dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu Systemowego pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie.

  Dołączone pliki:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2013-03-08

  Zgodnie z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów papierniczych i eksploatacyjnych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w 2013 roku przeprowadzono rozeznanie cenowe wybrano najkorzystniejszą ofertę – najniższa cena - „KORNEL”, Jacek Kornacki, ul. Sokola 26, 26-110 Skarżysko-Kam.


  Zapytanie ofertowe – materiały biurowe i eksploatacyjne

  2013-02-21

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn zaprasza do złożenia oferty na dostawę w 2013 roku:
  a) materiałów biurowych, zgodnie z załącznikiem nr 1
  b) materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe – materiały biurowe i eksploatacyjne"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA Z WYBORU OFERTY (Procedura nr 3/2012)

  2012-11-02

  link do strony www.efs.gov.pl

  INFORMACJA Z WYBORU OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: „Organizację szkoleń i warsztatów z zakresu reintegracji zawodowej, społecznej i edukacyjnej w ramach projektu „Zmień swoje życie” - do pobrania w załączniku nr 1

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie

  2012-04-13

  link do strony www.efs.gov.pl

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

  czytaj całość publikacji "Ogłoszenie"

  Dołączone pliki:


  Przetarg

  2012-04-05

  link do strony www.efs.gov.pl

  Organizacja i realizacja reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 12 uczestników (kobiet i mężczyzn) projektu systemowego Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

  2012-04-04

  link do strony www.efs.gov.pl

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - pełna treść do pobrania w załączniku.

  Dołączone pliki:


  Przetarg

  2012-03-23

  link do strony www.efs.gov.pl

  Organizacja i realizacja reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 12 uczestników projektu systemowego Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2011-08-30

  link do strony www.efs.gov.pl

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na organizację szkoleń w ramach realizacji projektu " Zmień swoje życie".

  Dołączone pliki:


  informacja dla wykonawców nr 2/2011

  2011-08-25

  link do strony www.efs.gov.pl

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację szkoleń w ramach realizacji projektu "Zmień swoje życie".
  Zamawiający działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami- dalej ustawy) w związku z zadanymi pytaniami w dniu 25.08.2011 r udziela odpowiedzi.

  Dołączone pliki:


  Zamówienie publiczne

  2011-08-16

  link do strony www.efs.gov.pl

  Zamówienie publiczne na Organizację szkoleń ...

  czytaj całość publikacji "Zamówienie publiczne"

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2011-04-21

  link do strony www.efs.gov.pl

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (numer ogłoszenia 58524-2011) na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pt. Trening interpersonalno-społeczny dla uczestników projektu systemowego Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dołączone pliki:


  Informacja nr 2 dla Wykonawców

  2011-04-05

  link do strony www.efs.gov.pl

  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zorganizowanie
  i przeprowadzenie szkoleń pt. Trening interpersonalno-społeczny dla uczestników projektu systemowego Zmień swoje życie

  Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 jednolity tekst
  z późniejszymi zmianami) w związku z zadanym pytaniem udziela odpowiedzi.

  Dołączone pliki:


  Informacja nr 1 dla Wykonawców

  2011-04-05

  link do strony www.efs.gov.pl

  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zorganizowanie
  i przeprowadzenie szkoleń pt. Trening interpersonalno-społeczny dla uczestników projektu systemowego Zmień swoje życie

  Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 jednolity tekst z późniejszymi zmianami) w związku z zadanymi pytaniami udziela odpowiedzi.

  Dołączone pliki:


  Zamówienie publiczne na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

  2011-03-30

  link do strony www.efs.gov.pl

  Zamówienie publiczne na zorganizowanie i przeprowadzenie w 2011 roku szkoleń pt. Trening interpersonalno-społeczny dla uczestników projektu systemowego Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
  Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem
  58524 – 2011 w dniu 30.03.2011

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Organizacje szkoleń w ramach realizacji projektu

  2010-08-11

  link do strony www.efs.gov.pl

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Organizacje szkoleń w ramach realizacji projektu "Zmień swoje życie"

  Dołączone pliki:


  Informacja nr 1 dla Wykonawców

  2010-07-26

  link do strony www.efs.gov.pl

  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektu "Zmień swoje życie".

  Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami -dalej ustawy) w związku z zadanymi pytaniami udziela odpowiedzi.

  Dołączone pliki:


  Zamówienie publiczne na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

  2010-07-21

  link do strony www.efs.gov.pl

  Zamówienie publiczne na Organizację szkoleń w ramach projektu Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2010-04-16

  link do strony www.efs.gov.pl

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pt. Trening interpersonalno-społeczny dla uczestników projektu systemowego "Zmień swoje życie" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie.

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr 84296-201

  2010-03-30

  link do strony www.efs.gov.pl

  Bliżyn, dn.30.03.2010

  Do wszystkich, którzy pobrali treść SIWZ

  Modyfikacja treści SIWZ

  Zamawiający zgodnie z art. 38, pkt. 4 Pzp, informuje o modyfikacji treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pt. Trening interpersonalno-społeczny dla uczestników projektu systemowego Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

  Modyfikacja dotyczy poprawki błędu oczywistego na str 12 SIWZ w pkt XII ppkt 1 popełniono błąd edytorski w dacie otwarcia oferty:

  I tak:

  1. jest: „w dniu 02.03.2010 r. o godzinie 10:30”
  powinno być: „w dniu 02.04.2010 r. o godzinie 10:30”

  Ponieważ powyższa modyfikacja SIWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składana ofert.


  Zamówienie publiczne na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

  2010-03-24

  link do strony www.efs.gov.pl

  Zamówienie publiczne na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pt. Trening interpersonalno-społeczny dla uczestników projektu systemowego Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

  Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 84296-2010 w dniu 24.03.2010

  Dołączone pliki:


  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel. (41) 254-13-26

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji