Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Ogłoszenie o wydawaniu żywności

Data publikacji: 2022-11-04

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe, które zostały zakwalifikowane do pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Żywność w ramach Podprogramu 2021 będzie wydawana w jednym punkcie na terenie Gminy Bliżyn Budynek OSP Nowki w dniu 08 listopada 2022r. w godzinach od 9.00 do 14.00 dla wszystkich miejscowości z terenu Gminy Bliżyn.


 

Żywność wydawane tylko dla osób, które zostały zakwalifikowane przez GOPS do pomocy w formie paczek.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

 

Prezes PKPS

Oddział Bliżyn

Monika Sokołowska

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2022-09-01

Informujemy, że dyżur terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 12 września 2022 r. na 14 września 2022r.

Seniorzy w Zagnańsku

Data publikacji: 2022-08-31

W dniu 22 sierpnia 2022 roku seniorzy z Gminy Bliżyn wzięli udział w rajdzie NORDIC WALKING SENIOR na terenie gminy Zagnańsk. W spotkaniu wzięło udział około 300 osób w tym mocna, pięćdziesięcioosobowa grupa seniorów z naszej gminy z Klubów Seniora w Bliżynie, Sorbinie i Mroczkowie.

Po pokonaniu blisko 5- kilometrowej malowniczej trasy wokół zbiornika wodnego w Kaniowie uczestnicy zostali zaproszeni na gorący posiłek. Po czym rozpoczęła się część artystyczna w czasie której wokalnie i tanecznie zaprezentowali się seniorzy z Klubów Seniora w Zagnańsku i Piekoszowie. Naszą Gminę zaprezentowała Pani Grażyna Sosnowska, która wyrecytowała żartobliwy wiersz „Zawiedziona kuracjuszka” (autor nieznany). Impreza zakończyła się wspólną zabawą przy muzyce przygotowanej przez DJ Jacka.

Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Zagnańsk / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku oraz Fundacja RESTART we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zagnańsku i Komisariatem Policji I w Kielcach. 

Więcej informacji:

https://www.zagnansk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=8&sub=12&menu=56&dzialy=56&akcja=artykul&artykul=8543

12345679101112131415161718192021222324252627

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekunka domowa

Data publikacji: 2022-08-29

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 105KB)

Informacja

Data publikacji: 2022-08-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w ramach Projektu nadzwyczajnego, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego udostępniony został dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku.

Rejestracja osób chcących skorzystać z usług konsultanta prawnego odbywa się telefonicznie (41-342-13-88 - osoba ukraińskojęzyczna) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej (olha.hrabovska@sejmik.kielce.pl).

Wszelkie informacje dotyczące Projektu dostępne są na dwujęzycznej stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej- "Świętokrzyskie dla Ukrainy" oraz pod numerami telefonów 41-342-16-92, 41-342-13-88

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownik Socjalny

Data publikacji: 2022-08-24

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 96KB)

Ogłoszenie - stypedia szkolne

Data publikacji: 2022-08-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września 2022r. do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski nalezy składać w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. Kościuszki 88 (nad Bankiem Społdzielczym).
Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w formie stypendium szkolnego wynosi
600,00 zł na osobę w rodzinie.

Pozostałe informacje można znaleźć w zakładce Świadczenia - Stypedia i zasilki szkolne.

Uwaga: tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych do wniosku dostarczają zaświadczenie ze szkoły w przypadku braku zaświadczenia w dziale świadczeń rodzinnych.

Nabór na stanowisko opiekunka domowa

Data publikacji: 2022-08-16

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na stanowisko opiekunka domowa

I.Wymagania niezbędne:

1.Obywatelstwo polskie;

2.Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3.Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które spełniają wymogi dotyczące kwalifikacji lub kompetencji:

a)osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;

b)osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna,

4.Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.Nieposzlakowana opinia;

6.Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi.

Czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko opiekunka domowa "

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2022-08-04

Informujemy, że dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 15 sierpnia 2022 r. (dzień wolny) na 29 sierpnia 2022r.

Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

Data publikacji: 2022-08-04

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BLIŻYNIE

poszukuje pracownika na stanowisko pracy: pracownik socjalny

 

Wymiar czasu pracy 1 etat.

 

Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

 

Informacja o warunkach pracy:

 1. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie oraz teren Gminy Bliżyn.
 2. Praca w środowisku.
 3. Bezpośredni kontakt z klientem.
 4. Praca biurowa z obsługą komputera.
 5. Wynagrodzenie za pracę zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:
  • praca socjalna;
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
  • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
  • dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
  • udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
  • pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
  • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
  • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
  • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
  • inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych;
  • udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
  • przygotowywanie projektów postanowień, decyzji administracyjnych;
  • sporządzanie sprawozdań, list, raportów oraz innych zestawień dotyczących realizowanych zadań;
  • bieżące dokumentowanie wykonywanych działań w zakresie pracy socjalnej programie POMOST;
  • wykonywanie zastępstwa służbowego w czasie nieobecności pracowników socjalnych;
  • przygotowywanie i przekazanie dokumentacji spraw zakończonych do składnicy akt;
  • wykonywanie zadań wynikających z członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bliżyn lub w grupach roboczych,
  • przygotowywanie projektów postanowień, decyzji administracyjnych,
  • prowadzenie innych zadań zleconych przez Kierownika związanych z działalnością Ośrodka.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie kwalifikacji zgodnych z  art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu  pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny,
 • nieposzlakowana opinia,
 • obywatelstwo polskie.

Wymagania pożądane:

 • staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 • obsługa komputera, pakietu Office i Open Office,
 • znajomość programu POMOST,
 • prawo jazdy kategorii B wraz z samochodem prywatnym do dyspozycji,
 • umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem,
 • obowiązkowość, rzetelność, punktualność, odpowiedzialność,
 • umiejętność dobrego radzenia sobie w sytuacjach z trudnym klientem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • klauzula RODO,
 • oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.


 

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń oraz danych osobowych zawierających imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe do dnia 22 sierpnia 2022r. do godziny 15:00 osobiście lub za pośrednictwem poczty lub podmiotów doręczających przesyłki na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

ul. VI Wieków Bliżyna 2

26-120 Bliżyn

 Kandydaci nie wybrani na stanowisko będą mogli odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście w siedzibie ośrodka, w terminie 30 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne odrzucone i  nieodebrane przed upływem w/w terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 Kierownik GOPS w Bliżynie zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Bliżyn, dnia 04.08.2022r.

Miejsca w żłobku

Data publikacji: 2022-08-03

ulotka

Projekt dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-08-02

Powiat Skarżyski będąc partnerem w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanym we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1, będzie realizował zadania polegające na wsparciu obywateli Ukrainy w wieku aktywności zawodowej, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską.

W powiecie skarżyskim przewidziano nabór dla 200 beneficjentów projektu, pełnoletnich kobiet i mężczyzn, w tym osób niepełnosprawnych. Powiat Skarżyski utworzył Centrum Pomocy Uchodźcom (CPU), którego biuro mieście się w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (Plac Floriański 1 pok. 303).

W ramach Centrum Pomocy Uchodźcom do dyspozycji beneficjentów projektu są trzej specjaliści ds. integracji, którzy ankietując obywateli Ukrainy wytyczają dla każdego indywidualnie odpowiednią ścieżkę integracji. Wiąże się to ze skierowaniem uchodźców na zapewnione w projekcie kursy języka polskiego i kursy zawodowe, a także z pomocą w przygotowaniu dokumentów niezbędnych przy aplikowaniu o pracę, czy chociażby określeniem niezbędnych potrzeb bytowych uczestnika projektu. Ponadto obywatele Ukrainy uczestniczący w projekcie mogą również liczyć na pomoc jednego z trzech asystentów wspierających, którzy w razie konieczności pomogą w urzędach, placówkach medycznych czy bankach, z załatwieniem niezbędnych formalności. Dodatkowym wsparciem jest także trzech tłumaczy ukraińsko-polskich zatrudnionych w ramach projektu. Podczas trwania projektu każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z porad psychologicznych oraz prawnych, które w ramach dyżurów prowadzone będą w Centrum Pomocy Uchodźcom. Dodatkowymi działaniami aktywizacyjno-integracyjnymi w realizowanym projekcie będą także wspólne imprezy integracyjne oraz wyjazdy krajoznawcze po regionie świętokrzyskim.

 

 

Centrum Pomocy Uchodźcom w Powiecie Skarżyskim

Plac Floriański 1 pok. 303

26-110 Skarżysko-Kamienna

Czynne:

Poniedziałek – Piątek  w godz.: 8:00 – 20:00

Sobota w godz.: 9:00 – 13:00

Telefon: 690– 999-062

Kolonie w Zakopanym

Data publikacji: 2022-07-26

Rodziców dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bliżyn zainteresowanych wyjazdem dziecka na kolonie letnie do Zakopanego w okresie 16.08.2022r. do 26.08.2022r. prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS w Bliżynie celem weryfikacji i wydania dokumentów. Kolonie są finansowane ze środków Gminy Bliżyn.

tel. 41 2541 326

Ogłoszenie o wydawaniu żywności

Data publikacji: 2022-07-12

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe, które zostały zakwalifikowane do pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Żywność w ramach Podprogramu 2021 będzie wydawana w jednym punkcie
na terenie Gminy Bliżyn Budynek OSP Nowki
w dniach:

19.07.2022 w godzinach od 08:00 do 15:00 dla miejscowości:

Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek,

20.07.2022r. w godzinach od 08:00 do 15:00 dla miejscowości:

Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze

Żywność wydawane tylko dla osób, które zostały zakwalifikowane przez GOPS do pomocy w formie paczek.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

 

Prezes PKPS

Oddział Bliżyn

Monika Sokołowska

Wypłaty dodatków osłonowych dla wniosków złożonych w maju 2022r

Data publikacji: 2022-06-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że wypłaty dodatków osłonowych (konto i gotówka) dla wniosków złożonych w maju 2022r. odbędą się 21.06.2022r.

Kasa GOPS czynna będzie od godziny 10.00

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2022-06-08

Informujemy, że dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 16 czerwca 2022 r. (dzień wolny) na 21 czerwca 2022r.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...