Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Powrót

DZIAŁANIA (2010)

Data publikacji: 2010-02-27

efs-logo

Zadanie 1. Promocja projektu.
Przez cały czas trwania projektu będzie prowadzona promocja. Zostanie wykonana tablica Roll Up, długopisy, notesy, klip A5 (teczka) , kubki/filiżanki . Wszystkie materiały promocyjne będą miały logo EFS i UE i będą wykorzystywane przez uczestników i uczestniczki projektu podczas zajęć, elementem promocji będą również rozmowy kadry projektu z potencjalnymi Beneficjentami i Beneficjentkami Ostatecznymi. Kierowniczka GOPS zaprezentuje na sesji Rady Gminy za pomocą zakupionego w ubiegłym roku sprzętu multimedialnego (rzutnika) mieszkańcom główne założenia i idee projektu. Posiadamy plakaty i ulotki oraz tablicę informacyjną na budynku GOPS (materiały promocyjne wykonane w roku 2009). Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana będzie konferencja podsumowująca, zaś w prasie lokalnej i powiatowej będą zamieszczane artykuły na temat działań projektowych.

Zadanie 2. Praca socjalna
Kontynuacja zatrudnienia 1 pracownika (pełny etat) w ramach projektu systemowego od 2008 roku (aspirantka pracy socjalnej), prowadzi również koordynację projektu. Od kwietnia 2009 roku rozpoczęła ona kierunkowe studia refundowane z EFS. Dodatkowo od 1 lipca 2010 roku zostanie zatrudniony nowy pracownik socjalny - ¾ etatu. GOPS spełnia wymóg organizacyjny związany z koniecznością zatrudnienia pracownika tj. 1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców. Praca socjalna na rzecz 12 BO będzie prowadzona i dokumentowana w oparciu o kontrakty socjalne.
Zadanie 3. Aktywna integracja.
W ramach kontraktów socjalnych 12 uczestników (9 kobiet i 3 mężczyzn) zostanie skierowanych na zajęcia w KIS działającego w strukturach GOPS. W ramach KIS otrzymają wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog/pedagog, terapeuta) zatrudnieni w projekcie do prowadzenia działań w KIS, na podstawie umowy-zlecenia poprowadzą zajęcia indywidualne i grupowe, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn. Ich realizacja przyczyni się do zmiany postaw społecznych BO, podniesienia poczucia własnej wartości i poprawy asertywności. Zajęcia grupowe przygotują do efektywnego poszukiwania pacy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę. Zaplanowany jest również wyjazd integracyjny w góry połączony z warsztatami aktywizacyjnymi (zawodowymi i społecznymi).
Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w KIS będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje. W zaplanowanych działaniach zostaną wykorzystane trzy instrumenty aktywnej integracji: zawodowej, społecznej i edukacyjnej.
Zadanie 4. Zasiłki i pomoc w naturze.
12 uczestników i uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie otrzyma zasiłki z pomocy społecznej ( okresowe, celowe, Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wydatki te stanowią 10,5 % wartości Projektu i są wkładem własnym.
Zadanie 5. Zarządzanie projektem
Powołany zostanie Zespół Zarządzający Projektem, w składzie: koordynatorka, kierowniczka GOPS, księgowa, który będzie spotykał się raz na kwartał celem analizy i oceny postępu realizacji projektu.
Działania jakie będą podejmowane przez Zespół Zarządzający to: podział obowiązków, planowanie, monitoring, nadzór i rekrutacja beneficjentów, przygotowanie i składanie wniosków o płatność, prowadzenie rachunku bankowego, organizację spotkań Zespołu Zarządzającego.
Poza tym personel Projektu stanowią:
-Zofia Nowak - kierowniczka GOPS, która będzie ściśle współpracowała z koordynatorem przy realizacji zadań.
- księgowa zatrudniona w Ośrodku, która będzie odpowiedzialna za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczenie finansowe projektu, prowadzenie rachunku bankowego.
- 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku stanowi Zespół Zadaniowy, odpowiedzialny za prowadzenie kontraktów socjalnych, z BO projektu.
- 2 pracowników socjalnych zatrudnionych w Projekcie w ramach upowszechniania pracy socjalnej.
Działania nakierowane są na rzecz przywrócenia beneficjenta ostatecznego do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem.