Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Powrót

DZIAŁANIA (2011)

Data publikacji: 2011-03-31

efs-logo

Zadanie 1. Promocja projektu.
Przez cały czas trwania projektu będzie prowadzona promocja. Zostaną wykonane długopisy, notesy, klip A5 (teczka) , kubki/filiżanki, plakaty i ulotki. Wszystkie materiały promocyjne będą miały logo EFS i UE i będą wykorzystywane przez uczestników
i uczestniczki projektu podczas zajęć, elementem promocji będą również rozmowy kadry projektu z potencjalnymi Beneficjentami i Beneficjentkami Ostatecznymi, artykuły do gazetki samorządowej oraz aktualizacja i prowadzenie strony www, finansowane ze środków EFS. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana będzie konferencja podsumowująca, zaś w prasie lokalnej będą zamieszczane artykuły na temat działań projektowych.

Zadanie 2. Praca socjalna
Kontynuacja zatrudnienia 1 pracownika (pełny etat) w ramach projektu systemowego od 2008 roku (aspirantka pracy socjalnej), prowadzi również koordynację projektu. Od kwietnia 2009 roku rozpoczęła ona kierunkowe studia refundowane z EFS. Dodatkowo od 1 lipca 2010 roku jest zatrudniony pracownik socjalny - ¾ etatu. GOPS spełnia wymóg organizacyjny związany z koniecznością zatrudnienia pracownika tj. 1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców. Praca socjalna na rzecz 12 BO będzie prowadzona i dokumentowana w oparciu o kontrakty socjalne.
Zadanie 3. Aktywna integracja.
W ramach kontraktów socjalnych 12 uczestników (9 kobiet i 3 mężczyzn, w tym 2 osoby niepełnosprawne) zostanie skierowanych na zajęcia w Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach KIS otrzymają wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog/pedagog, terapeuta) zatrudnieni w projekcie do prowadzenia działań w KIS, na podstawie umowy poprowadzą zajęcia indywidualne i grupowe z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn. Ich realizacja przyczyni się do zmiany postaw społecznych BO, podniesienia poczucia własnej wartości i poprawy asertywności. Zajęcia grupowe przygotują do efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę. Zaplanowany jest również wyjazd integracyjny w góry połączony z warsztatami aktywizacyjnymi (zawodowymi i społecznymi). Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w KIS będą uczestniczyły
w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje. W zaplanowanych działaniach zostaną wykorzystane trzy instrumenty aktywnej integracji: zawodowej, społecznej i edukacyjnej.
Zadanie 4. Zasiłki i pomoc w naturze.
12 uczestników i uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie otrzyma zasiłki z pomocy społecznej ( okresowe, celowe, Pomoc Państwa w zakresie dożywiania) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wydatki te stanowią 10,5 % wartości Projektu i są wkładem własnym.
Zadanie 5. Zarządzanie projektem
Powołany zostanie Zespół Zarządzający Projektem, w składzie: koordynatorka, kierowniczka GOPS, księgowa, który będzie spotykał się raz na kwartał celem analizy i oceny postępu realizacji projektu.
Działania jakie będą podejmowane przez Zespół Zarządzający to: podział obowiązków, planowanie, monitoring, nadzór i rekrutacja beneficjentów, przygotowanie i składanie wniosków o płatność, prowadzenie rachunku bankowego, organizację spotkań Zespołu Zarządzającego.
Poza tym personel Projektu stanowią:
-Zofia Nowak - kierowniczka GOPS, która będzie ściśle współpracowała z koordynatorem przy realizacji zadań.
- księgowa zatrudniona w Ośrodku, która będzie odpowiedzialna za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczenie finansowe projektu, prowadzenie rachunku bankowego.
- 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku stanowi Zespół Zadaniowy, odpowiedzialny za prowadzenie kontraktów socjalnych, z BO projektu.
- 2 pracowników socjalnych zatrudnionych w Projekcie w ramach upowszechniania pracy socjalnej.
Działania nakierowane są na rzecz przywrócenia beneficjenta ostatecznego do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem.