Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Powrót

DZIAŁANIA (2012)

Data publikacji: 2012-06-01

efs-logo

1. Aktywna integracja - uczestnicy projektu zostali skierowani na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej prowadzonego na terenie gminy Bliżyn do 30 listopada 2012 roku przez Galicyjską Fundację Wsparcie Integracja Rozwój Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Krakowie, firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

2. Promocja projektu.
Przez cały czas trwania projektu będzie prowadzona promocja. Zostaną wykonane długopisy, notesy, klip A5 (teczka), plakaty i ulotki. Wszystkie materiały promocyjne będą miały logo EFS i UE i będą wykorzystywane przez uczestników i uczestniczki projektu podczas zajęć, elementem promocji będą również rozmowy kadry projektu z potencjalnymi Beneficjentami i Beneficjentkami Ostatecznymi, artykuły do gazetki samorządowej oraz aktualizacja i prowadzenie strony www, finansowane ze środków EFS. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana będzie konferencja podsumowująca, zaś w prasie lokalnej będą zamieszczane artykuły na temat działań projektowych.

3. Praca socjalna
Kontynuacja zatrudnienia pracowników socjalnych. Podpisanie i realizacja kontraktów socjalnych.

4. Zasiłki i pomoc w naturze.
12 uczestników i uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie otrzyma zasiłki z pomocy społecznej (okresowe, celowe, Pomoc Państwa w zakresie dożywiania) . Wydatki te stanowią 10,5 % wartości Projektu i są wkładem własnym.

5. Zarządzanie projektem
Zespół Zarządzający Projektem, w składzie: koordynatorka, kierowniczka GOPS, księgowa, który będzie spotykał się raz na kwartał celem analizy i oceny postępu realizacji projektu.
Działania jakie będą podejmowane przez Zespół Zarządzający to: podział obowiązków, planowanie, monitoring, nadzór i rekrutacja beneficjentów, przygotowanie i składanie wniosków o płatność, prowadzenie rachunku bankowego, organizację spotkań Zespołu Zarządzającego.
Personel Projektu stanowią:
-Zofia Nowak - kierowniczka GOPS, która będzie ściśle współpracowała z koordynatorką przy realizacji zadań.
- księgowa zatrudniona w Ośrodku, która będzie odpowiedzialna za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczenie finansowe projektu, prowadzenie rachunku bankowego.
- 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku stanowi Zespół Zadaniowy, odpowiedzialny za prowadzenie kontraktów socjalnych z BO projektu.
- 2 pracowników socjalnych zatrudnionych w Projekcie w ramach upowszechniania pracy socjalnej.
Działania nakierowane są na rzecz przywrócenia beneficjenta ostatecznego do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem.

zdjęciezdjęcie