Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Powrót

Działania (2013)

Data publikacji: 2013-06-16

efs-logo

1. Promocja projektu:
Przez cały czas trwania projektu jest prowadzona promocja. Zostaną wykonane długopisy, notesy, klip A5 (teczka). Wszystkie materiały promocyjne będą miały logo EFS i UE i będą wykorzystywane przez uczestników i uczestniczki projektu podczas zajęć, elementem promocji będą również rozmowy kadry projektu z potencjalnymi Beneficjentami i Beneficjentkami Ostatecznymi, artykuły do gazetki samorządowej oraz aktualizacja i prowadzenie strony www, finansowane ze środków EFS. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana będzie konferencja podsumowująca, zaś w prasie lokalnej będą zamieszczane artykuły na temat działań projektowych.
 

2. Praca socjalna
Kontynuacja zatrudnienia 2 pracowników socjalnych, skierowanie 18 osób w ramach kontraktu socjalnego do Klubu integracji Społecznej.

3. Aktywna integracja.
W ramach kontraktów socjalnych 18 uczestników (12 kobiet i 6 mężczyzn), zostanie skierowanych na zajęcia w Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zajęcia tego typu były już prowadzone w latach 2010 i 2011r., cieszyły się zainteresowaniem beneficjentów, więc pracownicy socjalni zdecydowali wrócić do sprawdzonych metod aktywizacji klientów ośrodka. W ramach KIS otrzymają wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog/pedagog, terapeuta) zatrudnieni w projekcie do prowadzenia działań w KIS, na podstawie umowy poprowadzą zajęcia indywidualne i grupowe z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn. Zaplanowany jest również wyjazd integracyjny w góry połączony z warsztatami aktywizacyjnymi (zawodowymi i społecznymi). Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w KIS będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje. Najbardziej efektywną formą wsparcia dodatkowego dla BO będą 1 - miesięczne praktyki uzupełniające kursy zawodowe. W zaplanowanych działaniach zostaną wykorzystane trzy instrumenty aktywnej integracji: zawodowej, społecznej i edukacyjnej.

4. Zasiłki i pomoc w naturze.
18 uczestników i uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie otrzyma zasiłki z pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wydatki te stanowią 10,5 % wartości Projektu i są wkładem własnym.

5. Zarządzanie projektem:
Zespół Zarządzający Projektem, w składzie: koordynatorka, asystentka koordynatorki, księgowa. Działania jakie będą podejmowane przez Zespół Zarządzający to: podział obowiązków, planowanie, monitoring, nadzór i rekrutacja beneficjentów, przygotowanie i składanie wniosków o płatność, prowadzenie rachunku bankowego, organizację spotkań.
- 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku stanowi Zespół Zadaniowy, odpowiedzialny za prowadzenie kontraktów socjalnych z BO projektu.
- 2 pracowników socjalnych zatrudnionych w Projekcie w ramach upowszechniania pracy socjalnej.
Działania nakierowane są na rzecz przywrócenia beneficjenta ostatecznego do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem.