Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Powrót

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ - Informacje ogólne

Data publikacji: 2011-06-22

Klub Integracji Społecznej został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/195/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku, jako nowe zadanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie. Działa w ramach istniejących struktur i zatrudnionych pracowników socjalnych oraz przy współpracy terapeutów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Wpółuzależnionych oraz Ofiar Przemocy.

Koordynatorem Klubu Integracji Społecznej jest Kierownik GOPS w ramach posiadanych obowiązków.
Zadania Klubu Integracji Społecznej:
1. Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych marginalizacją poprzez realizację zadania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym, samopomocowym.
2. Pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i innych negatywnych zjawisk społecznych.
3. Udzielanie wsparcia psychologicznego, prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej.
Pracownicy Klubu Integracji Społecznej rekrutują się z pracowników socjalnych ośrodka, pedagoga i terapeutę ds. uzależnień.
Pedagog i terapeuta w ramach umowy zlecenia w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie, pracownik socjalny pracuje w ramach dotyczących etatu - umowy o pracę.
Praca w Klubie Integracji Społecznej opiera się na wywiadach środowiskowych oraz kontraktach socjalnych zawieranych na czas uczestnictwa w KIS.
Klub Integracji Społecznej w ramach istniejących struktur działa od 2005 roku, a od 2010 roku specjaliści: psycholog, terapeuta, doradca zawodowy, prowadzący działania z Beneficjentami Programu Operacyjnego Kapitał, projekt systemowy Zmień swoje życie wynagrodzenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.